Ga naar boven

Beleidsterrein 10A Arbeidsparticipatie

Doelen en prestaties bij 10A Arbeidsparticipatie

Doel

Prestatie

10A1 Leidenaren hebben werk en zijn daardoor minder uitkeringsafhankelijk


10A1.1 Inzetten re-integratie en participatievoorzieningen

10A1.2 Aanbieden volwasseneneducatie

10A1.3 Inzetten project Jongeren op de Arbeidsmarkt (Project JA)

10A2 Mensen met loonwaarde onder het wettelijk minimumloon werken zo regulier mogelijk

10A2.1 Inzetten sociale werkvoorziening

10A2.2 Inzetten beschut werk

10A2.3 Inzetten loonkostensubsidie

Toelichting bij de prestatieverantwoording:

10A1.1 Inzetten re-integratie en participatievoorzieningen
DZB heeft in 2016 705 aanmeldingen gekregen voor een traject naar werk van inwoners van Leiden. Aanmeldingen bestaan uit nieuwe instromers en het bestaande bestand.
In 2016 zijn 576 trajecten afgesloten, waarvan 308 met een baan. Hiervan zijn 221 bijstandsgerechtigden zonder subsidie of andere regeling naar werk geleid.

10A1.2 Aanbieden volwasseneneducatie
Leiden is contactgemeente voor de arbeidsmarkteregio Holland Rijnland voor de besteding van de rijksmiddelen voor volwasseneneducatie. 2016 was het tweede overgangsjaar jaar van de afbouw van de verplichte winkelnering van de Web (Wet educatie en beroepsonderwijs)-middelen bij de roc's. Vijftig procent werd nog besteed bij roc-Leiden en roc-ID-college (532 cursisten, waaronder 187 uit Leiden). De overige vijftig procent is besteed aan educatieprojecten in Leiden (JA-plus, 160 deelnemers), Katwijk en Alphen aan den Rijn (70 deelnemers). Daarnaast is uit de web-middelen subsidie verstrekt aan de vier Taalhuizen in de regio. Taalhuizen bieden een veelzijdig programma. De aanpak is informeel en er wordt veel met vrijwilligers gewerkt. Uit de doelgroep van de Web hebben bij het Leidse Taalhuis bij BplusC 122 mensen een cursus Nederlandse taal of digitale vaardigheden gevolgd. Daarnaast organiseren de taalhuizen taalcafé's en brengen zij mensen in contact met 'taalmaatjes', Ook veel inburgeringsplichtigen maken gebruik van de taalhuizen. Zij horen echter niet tot de doelgroep van de Web. Mede dankzij de taalhuizen is het bereik van de Web in de regio gestegen van ongeveer 1000 personen met uitsluitend inzet van de roc's tot ongeveer 1400 personen (enkele honderden inburgeraars niet meegerekend).

Eind 2016 is de aanbesteding van de middelen voor de jaren 2017-2020 afgerond. Er zijn drie aanbieders gecontracteerd.

10A2.1 Inzetten sociale werkvoorziening
Er werkten gemiddeld 643 Leidenaren bij of via DZB in een WSW-dienstverband. Er is minder uitstroom dan verwacht.

10A2.2 Inzetten beschut werk
Er zijn ultimo 2016 7 mensen werkzaam in Nieuw Beschut Werk. Er komen minder mensen met een indicatie van het UWV voor Beschut Werk bij DZB dan in eerste instantie verwacht. Aan degenen die een indicatie hebben is een dienstbetrekking aangeboden.

10A2.3 Inzetten loonkostensubsidie
Er zijn meer banen in het kader van de Banenafspraak (‘Garantiebaan’) gerealiseerd dan verwacht. Organisaties in de regio pakken de uitdaging om mensen met een loonkostensubsidie zelf in dienst te nemen goed op. In 2015 en 2016 zijn er voor de hele Leidse regio, in totaal 85 mensen geplaatst in een garantiebaan; 51 vanuit een traject en 34 vanuit een WSW-dienstverband. Van deze 85 zijn er 58 afkomstig uit Leiden. 69 mensen hebben een Garantiebaan bij een externe organisatie. Bij DZB Diensten zijn 16 mensen gedetacheerd die ook een garantiebaan hebben. In totaal zijn er 93,1 garantiebanen van 25,5 uur/week. De doelstelling voor DZB was om in 2016 in totaal 73 garantiebanen te vervullen.

Effectindicatoren bij 10A Arbeidsparticipatie

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2016

Bron

2013

2014

2015

2016

Doel 10A1 Leidenaren hebben werk en zijn daardoor minder uitkeringsafhankelijk

10A1.a Personen 18-64 jaar met uitkering Participatiewet/Ioaw/Ioaz (% van totaal aantal personen van 18 t/m 64 jaar)

4,3%

4,4%

4,5%

4,7%

4,4%

W&I/CBS

10A1.b Aantal jongeren met uitkering (ultimo jr.)

209

187

248

310

240

W&I

Doel 10A2 Mensen met loonwaarde onder het minimumloon werken zo regulier mogelijk*

10A2.a Aantal Leidse SE's**

707

702

680

643

628

DZB

10A2.b Aantal (nieuw) beschut werk

7

30

DZB

10A2.c Aantal lks banenafspraak (via DZB)

85***

66

DZB

10A2.d Aantal lks banenafspraak, langer dan twee jaar (via DZB)

0

0

DZB

10A2.e Aantal opstapsubsidies eerste jaar

51

100

DZB

10A2.f Aantal opstapsubsidies tweede jaar

29

80

DZB

* De indicator '% WSW'ers dat gedetacheerd is of begeleid werkt' is opgenomen in het prestatie-overzicht.
** SE=standaardeenheid (vgl.fte). Aantal correspondeert met de hoogte van het door het Rijk beschikbaar gestelde budget.
*** 85 personen (93,1 banen o.b.v. 25,5 u.)