Ga naar boven

Programmabudget

Veiligheid
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Wijziging
Begroting

Begroting 2016
na wijziging

Rekening
2016

Verschil
2016

Fysieke veiligheid

Lasten

9.440

10.260

-422

9.838

9.726

112

Baten

-246

-312

66

-246

-246

0

Saldo

9.194

9.949

-356

9.592

9.481

112

Sociale veiligheid

Lasten

2.729

2.995

-106

2.890

2.688

202

Baten

-250

-279

-78

-357

-365

7

Saldo

2.479

2.716

-183

2.533

2.323

209

Programma

Lasten

12.169

13.256

-528

12.728

12.414

313

Baten

-496

-591

-12

-603

-610

7

Saldo van baten en lasten

11.674

12.665

-540

12.125

11.804

321

Reserves programma 2
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Wijziging
Begroting

Begroting 2016
na wijziging

Rekening
2016

Verschil
2016

Totaal

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Reserves programma 2

0

0

0

0

0

0

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000

Fysieke veiligheid
Er zijn geen relevante afwijkingen.

Sociale veiligheid
Er zijn geen relevante afwijkingen.

INVESTERINGEN

Overschrijdingen op investeringskredieten
Binnen dit programma zijn per 31-12-2016 geen overschrijdingen op investeringskredieten.

Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening 2016
Binnen dit programma zijn geen investeringskredieten ouder dan drie jaar.