Ga naar boven

Beleidsterrein 2B Sociale veiligheid

Doelen en prestaties bij 2B Sociale Veiligheid

Doel

Prestatie

2B1 Beperken criminaliteit

2B1.1 Activiteiten Veiligheidshuis

2B1.2 Veilige Publieke Taak

2B1.3 Preventie woninginbraken

2B1.4 Inzet Veilig Thuis

2B1.5 Bijdrage aan veilig ondernemen

2B1.6 Aanpak georganiseerde criminaliteit (ondermijning)

2B1.7 Aanpak radicalisering

2B1.8 Aanpak fietsendiefstal

2B2 Beperken overlast

2B2.1 Activiteiten Veiligheidshuis

2B2.2 Inzet beperken drugsgerelateerde overlast

2B2.3 Inzet beperken jeugdoverlast

2B2.4 Regievoering samenwerking jaarwisseling

2B2.5 Inzet beperken woonoverlast

2B2.6 Inzet beperken overlast op het water

2B3 Veilig uitgaan

2B3.1 Risicoscan, coördinatie en vergunningverlening evenementen

2B3.2 Coördinatie en vergunningverlening horeca

2B4 Handhaven openbare orde2B4.1 Handhaven horecaregelgeving

2B4.2  Handhaven prostitutie- en coffeeshopbeleid

2B4.3 Handhaven bij evenementen

2B4.4 Inzet openbare orde en veiligheid bevoegdheden burgemeester

2B5 Betrekken burgers bij veiligheid

2B5.1 Inzet sociale media

2B5.2 Inzet wijkveiligheid

Toelichting bij de prestatieverantwoording:

2B1.4 Inzet Veilig Thuis
Veilig Thuis had in 2016 te maken met een forse stijging van het aantal meldingen en adviesaanvragen. Er is veel aandacht en inzet geweest om de prestaties van Veilig Thuis te verbeteren en wachtlijsten terug te dringen. Met extra budget is de formatie voor uitvoerende medewerkers gefaseerd verhoogd met 31%. Met deze uitbreiding en de inspanningen is het gelukt in 2016 het proces op orde te krijgen; Veilig Thuis houdt na een melding te allen tijde zicht op de veiligheid van huishoudens, legt contact met het gezin en bij ernstig en urgent geweld wordt altijd meteen actie ondernomen. De wachttijden zijn teruggebracht, maar nog niet helemaal opgelost. Eind 2016 is onafhankelijk onderzoek gedaan bij Veilig Thuis Hollands Midden naar de benodigde formatie voor uitvoering van wettelijke taken in relatie tot het werkaanbod. Een zelfde onderzoek is al bij andere Veilig Thuis organisaties uitgevoerd. De resultaten vormen de basis voor regionale besluitvorming in 2017 over een meerjarenbegroting voor Veilig Thuis Hollands Midden. (zie ook programma 9, beleidsterrein 9D kwetsbare groepen, prestatie 9D2.1)

2B1.5 Bijdrage aan veilig ondernemen
Medio 2016 zijn in het kader van het project ‘Veiligheid Kleine Bedrijven’ van het Ministerie van Veiligheid en Justitie circa 900 kleine bedrijven (tot 50 fte) in het centrum van Leiden benaderd om deel te nemen aan een gratis veiligheidsscan,. De adviseurs van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) voerden deze scan, in samenwerking met de gemeente , politie en het Centrummanagement uit. De branches die zijn bezocht zijn onder andere detailhandel, horeca, en dienstverlening (zoals uitzendbureaus). Op basis van de scan krijgt de ondernemer een gratis en vrijblijvend advies voor organisatorische, bouwkundige, elektronische en/of digitale maatregelen. De ondernemers krijgen een lijst met aanbevelingen die ze helpt om hun zaak beter te beveiligen tegen allerlei vormen van criminaliteit (overval, inbraak, winkelcriminaliteit, etc.).

2B1.7 Aanpak radicalisering
Leiden heeft in 2016 (gezamenlijk met de gemeente Alphen aan den Rijn) versterkingsgelden van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) toegekend gekregen ten behoeve van de preventieve aanpak van radicalisering en jihadisme. Leiden heeft hiermee diverse activiteiten ontplooid en bekostigd, zoals het organiseren van een bijeenkomst voor professionals over dit thema en het organiseren van trainingen. Belangrijkste doelen hierbij zijn het creëren van bewustwording, het delen van informatie, het bevorderen van de deskundigheid en het opbouwen van een netwerk rondom dit thema.

2B2.3 Inzet beperken jeugdoverlast
De gemeente Leiden is in 2016 gestart met een integrale aanpak op het Jacques Urlusplantsoen (JUP), in samenwerking met allerlei partners in de stad, zoals politie en justitie, jongerenwerk, woningcorporatie en andere organisaties. De aanpak focust zich op drie aandachtsgebieden: de aanpak van overlast en criminaliteit, het vergroten van bewonersparticipatie, en samenwerking door professionals. Inmiddels hangen er camera's in het JUP en wordt twee keer per week, bij wijze van pilot, door  politie en gemeente een inloopspreekuur voor bewoners gehouden.

Effectindicatoren bij 2B Sociale veiligheid

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2016

Bron

2013

2014

2015

2016

Doel 2B1 Beperken criminaliteit

2B1.a Percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt

44%

40%

41%

38%

<42%

Veiligheidsmonitor

2B1.b Percentage inwoners dat slachtoffer is geweest van een delict

23%

24%

20%

23%

<23%

Veiligheidsmonitor

2B1.c Aantal geweldsincidenten uitgaansgebied

155

157

138

142

<105

Politie Hollands Midden

2B1.d Aantal incidenten huiselijk geweld dat bij de politie bekend is

246

189

184

182

<250

Politie Hollands Midden

2B1.e Aantal overvallen

9

8

7

7

<8

Politie Hollands Midden

2B1.f Aantal bedrijfsinbraken

317

266

189

202

<305

Politie Hollands Midden

2B1.g Aantal woninginbraken inclusief pogingen tot woninginbraak

497

504

409

228

<480

Politie Hollands Midden

2B1.h Aantal winkeldiefstallen

547

501

476

406

<500

Politie Hollands Midden

2B1.i Aantal (brom)fietsdiefstallen

1.667

1.552

1.425

1.455

<1.550

Politie Hollands Midden

2B1.j Ondermijning - Aantal incidenten illegale handel (drugshandel, mensenhandel, wapenhandel, fraude)

420

400

364

660

<400

Politie Hollands Midden

Doel 2B2 Beperken overlast

2B2.a Percentage inwoners van stadsdeel Midden dat in de eigen buurt veel overlast ervaart van horecagelegenheden

7%

3%

8%

5%

<7%

Veiligheidsmonitor

2B2.b Percentage inwoners dat zelf veel overlast in de buurt ervaart van dronken mensen op straat

4%

4%

4%

5%

<4%

Veiligheidsmonitor

2B2.c Percentage inwoners dat zelf veel overlast in de buurt ervaart van drugsgebruik of drugshandel

5%

3%

3%

4%

<4%

Veiligheidsmonitor

2B2.d Percentage inwoners dat zelf veel overlast in de buurt ervaart van rondhangende jongeren

7%

6%

6%

7%

<7%

Veiligheidsmonitor

2B2.e Aantal incidenten overlast door jeugd

1.130

1.366

1.116

1.190

<1.050

Politie Hollands Midden

2B2.f Overige overlastmeldingen (drugs, burenruzie, geluid, gestoorde personen)

3.476

4.360

4.034

4.815

<3.200

Politie Hollands Midden

2B2.g Aantal incidenten overlast horeca

285

222

132

281

<270

Politie Hollands Midden

Doel 2B3 Veilig uitgaan

2B3.a Percentage inwoners dat vaak overlast heeft van evenementen

3%

2%

3%

3%

<3%

Veiligheidsmonitor

Percentage inwoners van stadsdeel Midden dat vaak overlast heeft van evenementen*

7%

8%

11%

9%

<7%

Veiligheidsmonitor

2B3.b Aantal incidenten overlast evenementen

28

22

23

22

<25

Politie Hollands Midden

* Deze indicator was ten onrechte niet opgenomen in de Programmabegroting van 2016. Aangenomen is dat de streefwaarde voor 2016 net als in 2017 7% bedraagt.