Ga naar boven

Beleidsterrein 2A Fysieke veiligheid

Doelen en prestaties bij 2A Fysieke veiligheid

Doel

Prestatie

2A1 Optimale preventie en aanpak branden, rampen en crises

2A1.1 Planvorming, training en oefening voor een optimale crisisorganisatie

2A1.2 Planvorming rondom grootschalige, risicovolle evenementen

2A1.3 Inzet bij rampen en crisis

2A1.4 Afspraken maken en toezien op naleven afspraken met Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

Toelichting bij de prestatieverantwoording:

In samenspraak met de gemeente is deVeiligheidsregio Hollands Midden in 2016 gestart met een integrale risicoanalyse van het stationsgebied Leiden Centraal. Het doel is concrete maatregelen te treffen om bij een eventuele calamiteit in het stationsgebied van Leiden Centraal effectief op te kunnen treden.

Bevolkingszorg Regio Leiden (BRL), (Leiderdorp, Zoeterwoude,Voorschoten, Oegstgeest en Leiden): In 2016 zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd voor Hoofden Taakorganisatie en voorzitters Team Publieke Zorg. Tijdens deze bijeenkomsten werd de visie Bevolkingszorg Op Orde 2.0 nogmaals onder de aandacht gebracht en werden de functionarissen voorbereid op de daadwerkelijke transitie naar een intergemeentelijke samenwerking in 2017.

Effectindicatoren bij 2A Fysieke veiligheid

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2016

Bron

2013

2014

2015

2016

Doel 2A1 Optimale preventie en aanpak branden, rampen en crises

2A1.a Aantal branden (geen brandstichting)

326

252

232

239

340

Politie-eenheid Den Haag

2A1.b Aantal brandstichtingen

51

34

15

37

49

Politie-eenheid Den Haag