Ga naar boven

Programmabudget

Stedelijke ontwikkeling
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Wijziging
Begroting

Begroting 2016
na wijziging

Rekening
2016

Verschil
2016

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

Lasten

8.213

6.709

2.456

9.165

8.853

312

Baten

-3.093

-3.545

-35

-3.580

-3.489

-91

Saldo

5.120

3.164

2.421

5.585

5.365

220

Gemeentelijk vastgoed

Lasten

55.216

35.445

31.850

67.294

50.370

16.924

Baten

-43.669

-33.068

-27.202

-60.270

-49.014

-11.256

Saldo

11.547

2.377

4.647

7.024

1.356

5.668

Wonen

Lasten

895

829

36

864

839

25

Baten

-12

-99

0

-99

-12

-87

Saldo

883

729

36

765

827

-62

Programma

Lasten

64.324

42.982

34.342

77.324

60.063

17.261

Baten

-46.774

-36.712

-27.237

-63.949

-52.515

-11.434

Saldo van baten en lasten

17.550

6.270

7.105

13.375

7.548

5.827

Reserves

Toevoeging

24.094

10.344

8.920

19.264

16.974

2.290

Onttrekking

-34.619

-7.809

-23.215

-31.024

-27.393

-3.631

Mutaties reserves

-10.524

2.535

-14.295

-11.759

-10.419

-1.341

Resultaat

7.025

8.805

-7.190

1.615

-2.870

4.486

Reserves programma 6
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Wijziging
Begroting

Begroting 2016
na wijziging

Rekening
2016

Verschil
2016

reserve grondexploitaties P6

Toevoeging

17.860

6.633

7.295

13.927

11.627

2.300

Onttrekking

-21.438

-5.533

-4.527

-10.061

-9.823

-238

Saldo

-3.578

1.099

2.767

3.867

1.805

2.062

Reserve bovenwijkse voorz. grondbedrijf

Toevoeging

133

10

126

135

135

0

Onttrekking

0

0

-130

-130

0

-130

Saldo

133

10

-4

5

135

-130

Reserve afkoopsommen erfpacht

Toevoeging

2.809

2.500

0

2.500

2.510

-10

Onttrekking

-1.101

-832

-604

-1.435

-1.907

471

Saldo

1.708

1.668

-604

1.065

603

462

Reserve afkoop adm.kst. Erfpacht

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-4

-3

0

-3

-4

1

Saldo

-4

-3

0

-3

-4

1

Egalisatiereserve inkomsten bouwleges P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-24

0

0

0

0

0

Saldo

-24

0

0

0

0

0

Reserve sociale huurwoningen

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-18

0

-50

-50

-10

-40

Saldo

-18

0

-50

-50

-10

-40

Reserve herstruct. Woongebieden Portaal

Toevoeging

100

99

5

104

104

0

Onttrekking

0

0

-2.642

-2.642

-2.642

0

Saldo

100

99

-2.637

-2.538

-2.538

0

Reserve strategische aankopen

Toevoeging

135

132

4

136

136

0

Onttrekking

-78

-100

-255

-355

-353

-2

Saldo

57

31

-251

-220

-218

-2

Reserve bodemsanering P6

Toevoeging

527

128

181

309

309

0

Onttrekking

-2.203

0

-3.214

-3.214

-1.739

-1.475

Saldo

-1.676

128

-3.033

-2.904

-1.430

-1.475

Reserve herstruct.woongebieden SvZ&V

Toevoeging

1.043

26

178

204

204

0

Onttrekking

-1.425

0

-5.896

-5.896

-5.896

0

Saldo

-382

26

-5.718

-5.692

-5.692

0

Reserve herstruct.woongebieden Ons Doel

Toevoeging

187

152

804

956

956

0

Onttrekking

0

0

-2.095

-2.095

-210

-1.885

Saldo

187

152

-1.291

-1.139

746

-1.885

Reserve risico's projecten in uitvoering

Toevoeging

99

101

267

368

368

0

Onttrekking

-1.833

0

0

0

0

0

Saldo

-1.734

101

267

368

368

0

Reserve risico's bijzondere projecten P6

Toevoeging

1.095

97

-22

75

75

0

Onttrekking

-2.121

0

-925

-925

-925

0

Saldo

-1.026

97

-947

-850

-850

0

Reserve Lammenschanspark

Toevoeging

80

60

-12

47

47

0

Onttrekking

-1.706

-537

-1.969

-2.506

-2.406

-100

Saldo

-1.626

-477

-1.981

-2.459

-2.359

-100

Res. weerstandsverm.parkeren en sted.Inv

Toevoeging

27

305

-305

0

0

0

Onttrekking

-809

0

0

0

0

0

Saldo

-781

305

-305

0

0

0

Reserve exploitatie Oppenheimstraat

Toevoeging

0

103

0

103

103

0

Onttrekking

0

-29

0

-29

-29

0

Saldo

0

75

0

75

75

0

Reserve Stedelijke Ontwikkeling P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-1.860

-775

525

-250

-150

-100

Saldo

-1.860

-775

525

-250

-150

-100

Res. onderh kap.goed herinr openb rui P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-1.050

-1.050

-1.050

0

Saldo

0

0

-1.050

-1.050

-1.050

0

Reserve gsb-middelen ISV/EZ P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-356

-356

-249

-107

Saldo

0

0

-356

-356

-249

-107

Reserve asbestsanering (P6)

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-27

-27

0

-27

Saldo

0

0

-27

-27

0

-27

Reserve fietsenstalling station P6

Toevoeging

0

0

400

400

400

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

400

400

400

0

Totaal

Toevoeging

24.094

10.344

8.920

19.264

16.974

2.290

Onttrekking

-34.619

-7.809

-23.215

-31.024

-27.393

-3.631

Reserves programma 6

-10.524

2.535

-14.295

-11.759

-10.419

-1.341

Algemene toelichting

Reserve grondexploitaties­
In 2016 is € 2,3 miljoen minder toegevoegd dan begroot. Reden is dat de opbrengsten uit grondverkopen LBSP niet in 2016 zijn gerealiseerd. Door onder andere het niet doorgaan van het vestigen van Airbus op het Bio Science Park (gedeelte van Leiden) heeft in 2016 de betreffende grondtransactie niet plaatsgevonden.

In totaal is in 2016 € 238.000 meer onttrokken aan de reserve dan begroot. Conform de financiële verordening is de mutatie in de voorziening negatieve grondexploitaties verrekend met de reserve grondexploitaties.

Reserve bovenwijkse voorzieningen grondbedrijf

De onttrekking aan de reserve bovenwijkse voorzieningen grondbedrijf is € 130.000 lager aangezien in 2016 geen beroep is gedaan op het beschikbare budget voor beeldende kunst in de openbare ruimte.

Reserve afkoopsommen erfpacht
De onttrekking aan de reserve afkoopsommen erfpacht is € 471.000 hoger door vrijvallend saldo uit de reserve als gevolg van verkoop blooteigendom van erfpachtgronden.

Reserve bodemsanering­
Het verschil in realisatie van € 1,5 miljoen is veroorzaakt door geraamde exploitatiebijdragen aan investeringen die nog niet volledig zijn uitgevoerd, dus ook niet volledig worden onttrokken. Dit betreft de projecten bodemsanering (algemeen), sanering gasfabriekterrein Langegracht en Dieperhout.

Reserve herstructurering woongebieden Ons Doel­
In het Onderhandelaarsakkoord Ons Doel – gemeente Leiden d.d. 6 april 2016 (RV 16.0044) is vanuit de reserve herstructurering woongebieden Ons Doel voor 2016 een bedrag beschikbaar gesteld van € 2.094.736. In 2016 is door woningstichting Ons Doel slechts een gedeelte van de bijbehorende prestatie gerealiseerd. De prestaties die niet in 2016 gerealiseerd zijn schuiven door naar 2017. Hierdoor is het restant budget 2016 van € 1.884.736 vanaf 2017 beschikbaar. Het Onderhandelaarsakkoord loopt door tot en met 2018.

Reserve Lammenschanspark­
Bij het uitvoeringsbesluit (RB 16.0039) is besloten om het tekort op de grondexploitatie Lammenschansdriehoek maximaal € 2,6 miljoen (NCW) te laten zijn. Dit wordt gedekt door onttrekkingen uit de reserve grondexploitaties (€ 0,5 miljoen) en uit de reserve Lammenschanspark (saldo per 01/01/2016: € 2,1 miljoen). In 2016 is in de reserve Lammenschansparkeen onttrekking van € 0,1 miljoen opgenomen ter dekking van de gerealiseerde kosten t/m 2015 op krediet 'herinrichting Betaplein fase 1'. Hiermee is in de bepaling van het saldo van de reserve Lammenschanspark per 01/01/2016 geen rekening gehouden. Hierdoor kan de onttrekking ter dekking van krediet 'herinrichting Betaplain fase 1' niet plaatsvinden.

Aangezien de grondexploitatie Lammenschansdriehoek bij MPG 2017 sluit met een lager negatief saldo kan € 0,1 miljoen minder worden onttrokken uit de reserve lammenschans waardoor genoemde onttrekking van € 0,1 miljoen uit deze reserve kan worden gerealiseerd.

Reserve Stedelijke Ontwikkeling
Het verschil in realisatie is het gevolg van geraamde exploitatiebijdragen aan investeringen die nog niet volledig zijn uitgevoerd, dus ook niet volledig wordten onttrokken. Vanuit de reserve Stedelijke Ontwikkeling P6 is in 2016 een bijdrage geraamd van € 100.000 voor de illuminatie van de Sterrewacht, Academiegebouw en de Pieterskerk.

Reserve gsb-middelen ISV/EZ
Het verschil in realisatie is het gevolg van geraamde exploitatiebijdragen aan investeringen die nog niet volledig zijn uitgevoerd, dus ook niet volledig worden onttrokken (in totaal een bedrag van € 107.000, betreft bijdragen opstellen gebiedsvisies).

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000

Ruimtelijke planvorming en plantoetsing
Het voordeel van € 0,3 miljoen op dit beleidsterrein is met name het gevolg van meer ambtelijke uren als gevolg van complexe procedures en beleidskaders met betrekking tot omgevingsvergunning, planschade en bestemmingsplannen en het niet volledig onttrekken van geraamde exploitatiebijdragen aan investeringen die nog niet volledig zijn uitgevoerd.

Gemeentelijk vastgoed

Uitsplitsing beleidsterrein naar prestaties:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

lasten 2016

baten 2016

saldo 2016

begroting 2016

verschil 2016

voeren erfpachtbedrijf

6.753

-7.175

-422

246

669

opstellen MPG 2016 en Vermogensbeheer grondexploitatie 2016-2020

32.197

-26.859

5.338

7.122

1.784

exploiteren gem.vastgoed

11.420

-14.979

-3.559

-344

3.215

totaal

50.370

-49.013

1.357

7.024

5.668

Prestatie voeren erfpachtbedrijf
Erfpacht heeft een voordelig saldo van € 0,67 miljoen. Dit saldo is voornamelijk het gevolg van incidentele opbrengsten door verkoop van erfpachtgronden naar vol eigendom en eerste uitgifte van gronden in erfpacht. Daarnaast zijn er suppletievergoedingen ontvangen van woningbouwverenigingen Portaal en Ons Doel voor het omzetten van erfpachtpercelen met sociale huurwoningen naar erfpachtpercelen met koopwoningen.

Prestatie Opstellen Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2016 en Vermogensbeheer Grondexploitaties 2016-2020
Onderhandelingsakkoord Ons Doel
In het Onderhandelaarsakkoord Ons Doel – gemeente Leiden d.d. 6 april 2016 (RV 16.0044) is vanuit de reserve herstructurering woongebieden Ons Doel voor 2016 een bedrag beschikbaar gesteld van € 2.094.736. In 2016 is door woningstichting Ons Doel slechts een gedeelte van de bijbehorende prestatie gerealiseerd. De prestaties die niet in 2016 gerealiseerd zijn schuiven door naar 2017. Hierdoor is het restant budget 2016 van € 1.884.736 vanaf 2017 beschikbaar. Het Onderhandelaarsakkoord loopt door tot en met 2018.

Exploitatiebijdragen
Het budget exploitatiebijdragen aan investeringen heeft een voordeel van € 1,8 miljoen. Het gaat hierbij om verschillende reservebijdragen aan kredieten die nog niet volledig zijn uitgegeven en worden doorgeschoven. Het volledige bedrag zal worden opgenomen in een bestemmingsvoorstel om te worden overgeheveld naar 2017.


Afsluiting grondexploitatie A4/W4
De werkzaamheden met betrekking tot het uitvoeren van grondexploitatie A4/W4 zijn in 2016 grotendeels uitgevoerd. Dit betekent dat de grondexploitatie in 2016 afgesloten kan worden met een positief saldo van € 817.956. Conform huidig beleid wordt het positief saldo gestort in de reserve Grondexploitatie. Om dit te realiseren wordt een bestemmingsvoorstel ingediend.

Opbrengst grondverkopen
In 2016 zijn de totaal geraamde grondopbrengsten € 7,3 miljoen. Hiervan is € 5,0 miljoen gerealiseerd en inmiddels gestort in de reserve Grondexploitatie. De niet gerealiseerde grondopbrengsten van € 2,3 miljoen schuiven door naar naar 2017. Door onder andere het niet doorgaan van het vestigen van Airbus op het Bio Science Park (gedeelte van Leiden) heeft in 2016 de betreffende grondtransactie niet plaatsgevonden. Voor het resterende saldo van € 2,3 miljoen wordt een voorstel tot budgetoverheveling aangeleverd.

Voorziening negatieve grondexploitaties
Bij het opmaken van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2016 blijkt dat er per saldo € 0,25 miljoen moet worden gestort in de voorziening negatieve grondexploitaties. Als gevolg van verschuivingen in de fasering (hogere rentelast), een hogere inschatting van de nog benodigde plankosten en bijstellen raming openbare inrichting is voor de Lorentzschool, Oppenheimstraat en Haagwegkwartier circa € 0,5 miljoen extra voorziening nodig. Daar staat tegenover dat de voorziening voor de Aalmarkt en Trekvaartplein lager uitvallen (een verbetering van het grondexploitatiesaldo met circa € 0,3 miljoen). Zie voor een nadere toelichting ook paragraaf 2.3.7 Grondbeleid.

Prestatie Exploiteren van gemeentelijk vastgoed

De voornaamste afwijkingen binnen de prestatie exploiteren gemeentelijk vastgoed:

Project verkoop gemeentelijk vastgoed
Het saldo van de opbrengsten van verkoop gemeentelijk vastgoed zijn € 3,1 miljoen hoger dan geraamd. Het hogere resultaat is met name het gevolg van de verkoop van het pand Rapenburg 48-Pieterskerkhof 4A. De verkoop van dit pand was niet voorzien in 2016, maar conform planning in 2017. Voor deze hogere opbrengst wordt een bestemmingsvoorstel ingediend omdat dit bedrag conform beleid is geoormerkt als voeding van de reserve grondexploitaties.

Wonen
Geen afwijkingen > € 250.000

Kredieten die afgesloten zijn met een overschot van € 50.000 of meer dan 10% van het investeringskrediet worden hieronder toegelicht.

7100244 LVC (autonoom)
Dit krediet is destijds beschikbaar gehouden als additionele risico reservering voor de restauratie en uitbreiding van Museum de Lakenhal. Met het aanvullend krediet wat in oktober door de raad beschikbaar is gesteld voor de Lakenhal, is ook de post onvoorzien opgehoogd waardoor dit krediet nu afgesloten kan worden.

7100331 reconstructie Bargelaan
Bij de jaarrekening 2016 wordt het project reconstructie Bargelaan en aanleg Stationsplein Zeezijde  afgesloten omdat de werkzaamheden zijn afgerond. Dit krediet sluit met een negatief saldo van € 46.389. Deze overschrijding is ontstaan doordat de planvoorbereiding en ambtelijke begeleiding bij de uitwerking voor dit project intensief is geweest. Het negatieve saldo is een overschrijding van het beschikbaar gestelde krediet van 1,65%. Dit tekort is opgenomen op de balans van de gemeente en wordt in 25 jaar afgeschreven. De structurele nadelige effecten hiervan zijn jaarlijks circa € 2.200.

7100722 Onderdoorgang Niels Bohrweg
In verband met een aanbestedingsvoordeel zijn minder kosten gemaakt dan voorzien. Hierdoor lijkt het dat dit krediet met een voordeel afgesloten wordt. Aan de batenkant valt echter (door de lagere kosten) een deel van een subsidie weg waardoor per saldo dit krediet met een klein tekort wordt afgesloten.

7100793 Aansluiting Molentocht op Willem van der Madeweg

De werkzaamheden aangaande project Aansluiting Molentocht op Willem van der Madeweg zijn in 2016 afgerond. Hierdoor kan het betreffende krediet worden afgesloten. Het krediet sluit met een positief saldo van € 399.860. Zowel op de aanbesteding van de verkeerslichtinstallatie als op de aanbesteding van het civieltechnische werk is een flinke aanbestedingsmeevaller gerealiseerd. Overigens levert dit aanbestedingsvoordeel de gemeente geen financieel voordeel op aangezien de volledige dekking van het krediet uit bijdragen van Rijkswaterstaat en de gemeente Zoeterwoude komt. De bijdrage van Rijkswaterstaat betreft een vaststaande bijdrage waardoor Zoeterwoude volledig profiteert van de aanbestedingsmeevallers.

Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening 2016

7100126 plankosten woningen Van Vollenhovenkade en Du Rieustraat­
Project is nog steeds in uitvoering, betreft plankosten die contractueel door aannemer aan gemeente dienen te worden betaald. De ontwikkelaar werkt op dit moment aan planaanpassingen Van Vollenhovenkade.

7100129 planvoorbereiding reconstructie Haarlemmerweg/-dijk­
Het krediet kan nog niet worden afgesloten. Bij de 1e bestuursrapportage 2016 is aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 140.000. Er moeten nog diverse werkzaamheden worden verricht t.b.v. ontwerp bestemmingsplan en uitvoeringsbesluit. Naar verwachting zal in het derde kwartaal van 2017 een uitvoeringsbesluit aan de gemeenteraad worden aangeboden.

7100135 Exploitatieovereenkomst Haagwegterrein (La Linea)­
Ten gevolge van de stagnatie op de woningmarkt loopt dit project langer door dan verwacht. Dit project loopt in elk geval door tot en met 2018. Plandeel 'TeVree wijk' wordt derde kwartaal 2017 afgerond. Het laatste plandeel 'De Verleiding' komt in 2017 in uitvoering. De verwachte oplevering is het vierde kwartaal van 2018. 

7100139 Bodemsanering
Het krediet kan nog niet worden afgesloten vanwege (doorlopende) verplichtingen van het nieuwe Leidse Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond (LUBO) 2016-2020.

7100144 taxeren panden

In 2017 zullen wederom taxaties moeten worden gemaakt, waarvoor de resterende middelen zullen worden ingezet.

7100152 Gevelsanering woningen
De gemeente heeft vanuit de rijksoverheid de verplichting om met dit krediet de zogenaamde A-lijstwoningen geluid te saneren en heeft hiervoor de tijd tot 2020. Daarnaast zal in 2018 op rijksniveau nieuw geluidsbeleid worden vastgesteld en naar verwachting wordt de termijn waar binnen woningen gesaneerd mogen worden met dertig jaar verlengd.

7100154 Kooiplein uitvoering­
Het project Kooiplein is volop in uitvoering en zal nog een aantal jaar doorlopen.

7100156 Tuin van Noord­
Het project is afgerond. De financiële afwikkeling van het project loopt door tot het tweede kwartaal 2017.

7100167 Openbare ruimte Aalmarktproject
De verwachting is dat in september 2017 de ontwikkeling van het Aalmarktproject (met als laatste fase de inrichting van de openbare ruimte) gereed is. Hierdoor kan het krediet nog niet worden afgesloten.

7100171 Bijdrage overheadkosten WOP Noord van Kooiplein­
In het kader van het uitvoeringsprogramma WOP-Noord 2011 – 2018 moet dit krediet beschikbaar blijven.

7100316 Planvoorbereiding Kaasmarkt
Het plan behelst de herinrichting van de openbare ruimte. In 2016 is een hernieuwde projectopdracht door het college vastgesteld waarbij het restant krediet Kaasmarkt voor onderzoeken in de definitiefase gebruikt wordt. Het planproces is nu in de fase na projectopdracht.

7100337 Verbetering kwaliteit openbare ruimte Leiden Noord
Krediet kwaliteitsverbetering moet ook in 2017 beschikbaar blijven omdat hiervan in 2017 Noorderkwartier West uitgevoerd gaat worden evenals de afrondende werkzaamheden voor de Prinsessenbuurt.

7100455 Sanering deelgebied A voormalig gasfabriek

Alle werkzaamheden zijn in 2016 uitgevoerd. Echter, de financiele afwikkeling met de aannemer vindt in 2017 plaats. Vervolgens kan het krediet in 2017 worden afgesloten.

7100459 Wonen boven winkels
Project is in 2016 uitgebreid en het budget is verhoogt en loopt de komende jaren door. Er is geen strikte termijn aan te hangen aangezien inzet van het krediet afhankelijk is van het aantal aavragen.

7100469 tijdelijk beheer ROC Lammenschans
Het krediet is voorzien voor (tijdelijke) beheermaatregelen en investeringen in de Lammenschansdriehoek inclusief het Kanaalpark en Betaplein ten behoeve van de waarborging van de leefbaarheid. Het krediet kan nog niet worden afgesloten omdat betreffend gebied momenteel nog volop in ontwikkeling en transitie is.

7100515 Technische installaties De Waag
De afronding kan nog niet plaatsvinden in verband met een lopend geschil. De kosten die hieruit voortvloeien zullen in 2017 ten laste van dit krediet worden gebracht.

7100519 Bodemsanering voormalige ROC locatie Dieperhout

De werkzaamheden voor het bouwrijp maken aan de voormalige ROC locatie Dieperhout zijn gestart en lopen, naar verwachting, door tot het derde kwartaal in 2017. Dit krediet voor bodemsanering kan dus nog niet worden afgesloten.

7100526 BSO Oppenheimstraat
Het totale project Oppenheimstraat wordt in verband met de noodzakelijke voortgang gefaseerd uitgevoerd. Dit krediet is onderdeel van fase II. De bouwplannen van fase II stuiten op veel weerstand uit de wijk waardoor vertraging is ontstaan. Op dit moment wordt een uitgebreide WaBo procedure doorlopen waarna gestart kan worden met de uitvoering

7100527 peuterspeelzaal Oppenheimstraat
Het totale project Oppenheimstraat wordt in verband met de noodzakelijke voortgang gefaseerd uitgevoerd. Dit krediet is onderdeel van fase II. De bouwplannen van fase II stuiten op veel weerstand uit de wijk waardoor vertraging is ontstaan. Op dit moment wordt een uitgebreide WaBo procedure doorlopen waarna gestart kan worden met de uitvoering

7100528 kinderdagverblijf Oppenheimstraat
Het totale project Oppenheimstraat wordt in verband met de noodzakelijke voortgang gefaseerd uitgevoerd. Dit krediet is onderdeel van fase II. De bouwplannen van fase II stuiten op veel weerstand uit de wijk waardoor vertraging is ontstaan. Op dit moment wordt een uitgebreide WaBo procedure doorlopen waarna gestart kan worden met de uitvoering

7100535 Coördinatie uitvoering WOP Noord
Krediet WOP Noord kan niet worden afgesloten. Bij de programmabegroting 2017-2020 (RV 16.0101) is besloten om een aanvullende bijdrage van in totaal € 440.000 voor de voortzetting van het wijkontwikkelingsplan Leiden Noord 2017-2020 beschikbaar te stellen.

7100536 Uitvoering nota wonen

Er lopen (ook regionaal) diverse woononderzoeken (bv. actualisering leefstijlenonderzoek Smart Agent) waarvoor budget benodigd is. Daarnaast wordt bijgedragen aan experimenten en initiatieven ter uitvoering van de woonvisie (onder meer via de organisatie van woondebatten). De ervaring leert dat er in de loop van het jaar nieuwe initiatieven voor het bevorderen van de leefbaarheid zich aandienen, waarvoor een bijdrage vanuit het woonbudget noodzakelijk is.

7100538 Aansluiting Kooilaan op de Willem de Zwijgerlaan
Dit deelproject van Kooiplein zal in 2017 worden afgerond. In 2017 zal de eindafrekening plaatsvinden.

7100622 Kunst in de openbare ruimte

Het krediet moet nog beschikbaar blijven. Er wordt o.a. gewerkt aan de plaatsing van een aantal beelden in het Singelpark. Het heeft wel even geduurd doordat het initiatief bij een aantal samenwerkende vrijwilligersorganisaties ligt. De verwachting is dat krediet zeer binnenkort zal worden aangesproken.

7100660 bestrating park.plaats Sted. Gymnasium

Dit krediet kan niet worden afgesloten omdat het bestemd is voor het definitief woonrijp maken na de realisatie van de Prinsenhoek en Kroon van Noord. Dit zal worden uitgevoerd einde 2017 / 2018.

7100661 woonrijpmaken Prins Clausweg
Dit krediet kan niet worden afgesloten omdat de werkzaamheden van fase 2, Voorthuijsenlocatie momenteel in uitvoering zijn. Hiervoor wordt dit krediet ingezet. Afronding zal naar verwachting begin 2018 plaatsvinden.