Ga naar boven

Ontwikkelingen in 2016

Het programma Stedelijke Ontwikkeling richt zich op de ruimtelijke planvorming en plantoetsing, het gemeentelijk vastgoed en het beleidsterrein wonen. In de begroting 2016 zijn voor de realisatie van deze doelen 27 prestaties opgenomen. Aan belangrijke projecten is volop gewerkt, vele nieuwe woningen zijn opgeleverd en met de stad en de regio wordt intensief samengewerkt. Het merendeel van de prestaties krijgt dan ook een groen stoplicht. Projecten zijn echter ook complex in de uitvoering en noodzakelijke participatie en samenwerking kost vaak meer tijd dan vooraf was voorzien. Dit is dan ook de belangrijkste reden dat meerdere prestaties een oranje stoplicht hebben meegekregen. Zie verder de afzonderlijke toelichting bij de verschillende prestaties.

Overzicht belangrijke ontwikkelingen en resultaten in 2016 :

  • de concept regionale omgevingsvisie is samen met de buurgemeenten opgesteld en klaar voor besluitvorming in 2017;
  • in het project 'Wonen boven Winkels' zijn tot nu toe 63 woningen gerealiseerd. Voor 83 woningen is de voorbereiding gestart;
  • de bouwvoorbereiding van de Lorentz binnen het Stationsgebied is van start gegaan;
  • de bouw (voorbereiding) van de parkeergarages Lammermarkt en Garenmarkt verloopt voorspoedig;
  • de bouw van de eerste fase Meelfabriek is gestart;
  • er is een plan van aanpak opgesteld voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed en ook zijn de meerjaren onderhoudsplannen voor alle gemeentelijke gebouwen geactualiseerd;
  • de woningvoorraad in de stad is netto met ruim 900 woningen fors toegenomen door ruim 20 verschillende gerealiseerde projecten. De belangrijkste hiervan zijn : 178 woningen op de Voorthuijsenlocatie, 122 woningen Skyline Next, 73 woningen in de Oude Kooi, 40 woningen in Dieperhout, 38 woningen Kooiplein, 64 woningen De Oase, 44 woningen Hoge Rijndijk, 90 woningen Clusius, 134 studentenwoningen aan de Verbeekstraat en 60 studentenwoningen aan de Langebrug;
  • de woningmarkt bleek het afgelopen jaar weer flink aan te trekken in Leiden. We zagen een enorme groei van de vraag naar woningen vooral in het midden- en hogere middensegment. Er is daarom ook flink geïnvesteerd in transformatie en in nieuwbouw. Voorbeelden hiervan zijn de Verbeekstraat en de plannen voor de Ananasweg. Ook het tekort aan studentenwoningen is weer verder ingelopen. Daarnaast is naarstig op zoek gegaan naar nieuwe woningbouwlocaties, mogelijkheden voor transformatie en naar ontwikkelaars en investeerders omdat ook de komende jaren de vraag onveranderd groot blijft als gevolg van de trek naar de stad;
  • bij project Nieuweroord is de planvorming en de participatie succesvol verlopen.