Ga naar boven

Beleidsterrein 6B Gemeentelijk vastgoed

Doelen en prestaties bij 6B Gemeentelijk vastgoed

Doel

Prestatie

6B1 Optimale exploitatie van gemeentelijk vastgoed

6B1.1 Voeren van een erfpachtbedrijf

6B1.2 Opstellen Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2016 en Vermogensbeheer Grondexploitaties 2016-2020

6B1.3 Exploiteren van gemeentelijk vastgoed

Toelichting bij de prestatieverantwoording:

Prestatie 6B1.1 Voeren van een erfpachtbedrijf

Bij erfpacht is het elk jaar weer een uitdaging om naast de reguliere inkomsten uit erfpachtcanons de structureel geraamde incidentele opbrengst van € 300.000 te realiseren. De stijgende lijn in activiteiten op allerlei gebied heeft zich in 2016 voortgezet, waardoor de benodigde incidentele opbrengst ook in 2016 ruim is gerealiseerd:

  • Erfpachtgrond wordt meer gekocht (onder andere door een erg lage (spaar)rente);
  • Bedrijven breiden weer uit waardoor aanvullende grondopbrengsten worden verkregen;
  • Kantoren worden getransformeerd naar woningen, short stay, long stay, studentenhuisvesting en huisvesting voor expats, wat tot extra opbrengsten leidt.

Prestatie 6B1.2 Opstellen Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2016 en Vermogensbeheer Grondexploitaties 2016-2020

“Bouwen in de stad kost geld” is het motto in de Nota Grondbeleid 2015. In 2016 is een start gemaakt met sparen voor ontwikkelingen waarvoor nog geen middelen beschikbaar zijn, in dit geval voor het stationsgebied. De komende jaren zal jaarlijks € 1 mln. worden gestort in de reserve Stationsgebied om te zijner tijd ook het Morssingelblok als onderdeel van het masterplan stationsgebied te kunnen herontwikkelen. Deze middelen komen nu nog uit de reserve grondexploitaties, maar zullen in toenemende mate uit de reguliere gemeentelijke begroting moeten komen aangezien de baten aan de reserve grondexploitaties de komende jaren zullen opdrogen.

Prestatie 6B1.3 Exploiteren van gemeentelijk vastgoed

In samenwerking met het Programmateam Duurzaamheid is begin 2016 een plan van aanpak opgesteld voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed en is voor de gehele kernportefeuille gemeentelijk vastgoed onderzocht welke theoretische energiebesparing kan worden gerealiseerd. Van de 25 gebouwen met een hoog energiebesparingspotentieel is eind 2016 gestart met het opstellen van maatwerkadviezen. In 2016 zijn voor de gemeentelijk vastgoedportefeuille de meerjarenonderhoudsplannen geactualiseerd. De komende tien jaar kunnen de onderhoudskosten, inclusief die voor monumenten, worden gedekt uit de Voorziening groot onderhoud gebouwen (inclusief stortingen de komende jaren). Een goede sturing op planning van het onderhoud en onderhoudsuitgaven is daarbij noodzakelijk. Per 1 juli 2016 zijn de technisch beheerders van team GVM (Grondzaken Vastgoed en Markt) overgegaan naar Cluster Beheer in het kader van de organisatieverandering. In 2016 is de samenwerking tussen GVM en Cluster Beheer opgetuigd voor het gebouwonderhoud, deze verloopt naar tevredenheid. GVM en Cluster Beheer hebben een jaarplan onderhoud voor 2017 opgesteld (op basis van de meerjarenonderhoudsplannen). In 2016 is Cluster Beheer gestart met aanbesteding van werkpakketten voor het onderhoud.

De taakstelling op vastgoed voor 2016 is ingevuld. Voor de taakstelling 2017 en verder wordt verwezen naar paragraaf 2.3.9 Taakstellingen en reserveringen. Over de voortgang van de taakstellingen wordt gerapporteerd in de bestuursrapportages.