Ga naar boven

Beleidsterrein 6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

Doelen en prestaties bij 6A Ruimtelijke planvorming en plantoetsing

Doel

Prestatie

6A1 Toedelen van ruimte

6A1.1 Opstellen structuurvisies en gebiedsvisies als kaderstelling voor de ruimtelijke ontwikkeling

6A1.2 Opstellen thematisch ruimtelijk beleid

6A1.3 Stimuleren ruimtelijke kwaliteit

6A1.4 Adviseren complexe ruimtelijke initiatieven

6A1.5 Opstellen van bestemmingsplannen

6A1.6 Actualiseren ruimtelijk instrumentarium

6A2 Ruimtelijke kwaliteit van de bebouwde ruimte

6A2.1 Behandeling verzoeken van omgevingsvergunningen

6A2.2 Het voeren van vooroverleg

6A3 Veilig bouwen en veilig gebruiken van bebouwde ruimte

6A3.1 Toezicht en handhaving op veilig bouwen en gebruiken

6A4 Aantrekkelijke binnenstad door ruimtelijke ontwikkeling

6A4.1 Uitvoeren Aalmarktproject

6A4.2 Wonen boven winkels

6A4.3 Ontwikkeling stationsgebied

6A4.4 Ontwikkeling Meelfabriek

6A4.5 Bouw parkeergarages Garenmarkt en Lammermarkt

Toelichting bij de prestatieverantwoording:

Prestatie 6A1.1 Opstellen structuurvisies en gebiedsvisies als kaderstelling voor de ruimtelijke ontwikkeling

De concept omgevingsvisie is in 2016 opgesteld en vastgesteld in de regionale stuurgroep. De besluitvorming vindt in de eerste helft van 2017 plaats.

Ladder voor duurzame verstedelijking.

Een afronding van de eerste regionale afstemming heeft eind 2016 plaatsgevonden, maar de voortgangsrapportage over het jaar 2016 aan de raad nog niet. Dit zal voor het zomerreces gebeuren.

Prestatie 6A1.5 Opstellen van bestemmingsplannen

In de tweede bestuursrapportage is aangegeven dat achterstand is ontstaan bij de actualisatie van bestemmingsplannen. Dit had betrekking op de bestemmingsplannen Merenwijk, Stationsgebied Stadszijde en Binnenstad I. Als gevolg van recente taakstellingen en een toename van ruimtelijke initiatieven de afgelopen periode, is bij de ambtelijke organisatie druk ontstaan op de tijdige voorbereiding van deze plannen. Bij brief van 2 februari 2017, kenmerk Z/17/402518, is de raadscommissie SO geinformeerd over de stand van zaken en de actualisatiedeadline van alle 14 lopende bestemmingsplannen.

Prestatie 6A4.1 Uitvoeren Aalmarktproject

De ontwikkelaar heeft langer nodig gehad voor de uitvoering van het Stadsgehoorzaalblok. De verwachting is dat in september 2017 de gehele ontwikkeling rondom de Aalmarkt gereed is. Denieuwe winkels zullen in de loop van de zomer gefaseerd open gaan.

Prestatie 6A4.2 Wonen boven winkels

Het project is succesvol waardoor in 2015 is besloten het project te verlengen tot eind 2017 alsook het budget uit te breiden met € 1 mln. (raadsvoorstel 15.0107). Eind 2016 zijn er 63 woningen gerealiseerd waarvan er 5 financieel worden afgewikkeld in 2017. Daarnaast zitten er nog 83 woningen in de “pijplijn”. Door de uitbreiding van het budget kunnen er uiteindelijk in totaal circa 100 tot 140 woningen boven winkels gerealiseerd worden in de binnenstad. De projecten in pijplijn zitten in verschillende fase van ontwikkeling; zowel haalbaarheidsfase, vergunning fase alsook uitvoeringsfase.

Prestatie 6A4.3 Ontwikkeling stationsgebied.

Bouw Lorentz, Rijnsburgerblok kavel 1, 2 en 5

De beroepsprocedure bij de Raad van state is per 14 september 2016 succesvol afgerond, waarna het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden. Vervolgens is de omgevingsvergunning op 11 november onherroepelijk geworden, door afspraken met de bezwaarmaker. Op 23 december 2016 zijn de gronden geleverd. Vervolgens is Van Wijnen 9 januari 2017 gestart met de bouwvoorbereidingen.

Rijnsburgerblok kavel 3 en 4

De onderhandelingen met ABN Amro lopen nog. Ook ligt er nog geen goedgekeurd Voorlopig Ontwerp. Start bouw zal hierdoor niet in 2017 plaatsvinden, maar op z’n vroegst eind 2018, afhankelijk van de voortgang van de procedure voor het bestemmingsplan.

Prestatie 6A4.4 Ontwikkeling Meelfabriek

Op basis van het goedgekeurd masterplan zijn in 2016 diverse vergunningen verleend en is de bouw, na decennia van discussie en planvorming over de Meelfabriek, van de 1e fase gestart. Voor fase 1A (Singeltoren, Staalgebouwen, parkeergarage, voormalige kantoor en poortgebouw) zijn bijna alle woningen verkocht. Voor het Meelfabriek hotel is in 2016 een overeenkomst gesloten met Vondelhotels. In het gehele traject is de afgelopen jaren veel vertraging opgelopen als gevolg van de kredietcrisis, de vele bezwaarprocedures en langdurig overleg met o.a. de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed over de aanpak van de rijks monumentale panden. Voor fase 1 (studentenwoningen Duwo met parkeergarage) zijn alle juridische procedures doorlopen en heeft de Raad van State eind 2016 positief geoordeeld op de verleende omgevingsvergunning. Voor de vergunningen voor fase 1A zijn ook bezwaren ingediend die thans in behandeling zijn.