Ga naar boven

Programmabudget

Algemene middelen
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Wijziging
Begroting

Begroting 2016
na wijziging

Rekening
2016

Verschil
2016

Lokale heffingen besteding niet gebonden

Lasten

0

0

0

0

0

0

Baten

-51.950

-55.005

1.094

-53.910

-54.135

225

Saldo

-51.950

-55.005

1.094

-53.910

-54.135

225

Algemene uitkering

Lasten

0

401

-73

329

0

329

Baten

-233.053

-228.161

-9.245

-237.405

-237.074

-332

Saldo

-233.053

-227.759

-9.317

-237.076

-237.074

-3

Dividend

Lasten

1.961

314

0

314

314

0

Baten

-4.439

-1.727

-568

-2.295

-2.285

-10

Saldo

-2.478

-1.413

-568

-1.981

-1.971

-10

Saldo financieringsfunctie

Lasten

111

226

-14

212

86

126

Baten

-15.260

-14.057

438

-13.619

-13.942

323

Saldo

-15.149

-13.831

425

-13.407

-13.856

449

Overige alg.dekkingsmiddelen

Lasten

376

208

2.271

2.478

-2.042

4.520

Baten

25

0

0

0

807

-808

Saldo

401

207

2.271

2.478

-1.234

3.713

Onvoorzien

Lasten

0

244

-244

1

0

1

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

244

-244

1

0

1

Programma

Lasten

2.448

1.394

1.941

3.335

-1.641

4.976

Baten

-304.677

-298.950

-8.280

-307.230

-306.628

-602

Saldo van baten en lasten

-302.229

-297.556

-6.339

-303.895

-308.269

4.374

Reserves

Toevoeging

20.234

8.437

53.640

62.077

64.685

-2.608

Onttrekking

-25.132

-12.016

-13.627

-25.643

-23.172

-2.471

Mutaties reserves

-4.897

-3.578

40.012

36.434

41.513

-5.079

Resultaat

-307.126

-301.134

33.673

-267.461

-266.756

-705

Reserves AD
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Wijziging
Begroting

Begroting 2016
na wijziging

Rekening
2016

Verschil
2016

Reserve flankerend beleid AD

Toevoeging

2.425

0

0

0

0

0

Onttrekking

-544

-700

0

-700

-279

-421

Saldo

1.881

-700

0

-700

-279

-421

Bedrijfsvoeringsreserve concern

Toevoeging

1.918

0

722

722

3.331

-2.608

Onttrekking

-1.091

-648

-1.378

-2.026

-1.775

-251

Saldo

827

-648

-655

-1.304

1.555

-2.859

Reserve compensatie dividend Nuon

Toevoeging

4.774

0

0

0

0

0

Onttrekking

-5.000

0

-9

-9

-9

0

Saldo

-226

0

-9

-9

-9

0

Concernreserve

Toevoeging

838

4.770

4.166

8.937

8.937

0

Onttrekking

-13.176

-5.651

-11.364

-17.015

-17.015

0

Saldo

-12.338

-881

-7.198

-8.078

-8.078

0

Reserve opbrengst verkoop aandelen NUON

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-147

0

0

0

0

0

Saldo

-147

0

0

0

0

0

Reserve gsb-middelen ISZ/EZ AD

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-2.568

0

-61

-61

0

-61

Saldo

-2.568

0

-61

-61

0

-61

Reserve bedrijfsvoering plankosten

Toevoeging

1.497

623

1.432

2.054

2.054

0

Onttrekking

-1.917

-588

-1.877

-2.465

-972

-1.494

Saldo

-419

35

-446

-411

1.083

-1.494

Reserve zachte landing 3D's AD

Toevoeging

4.662

2.610

0

2.610

2.610

0

Onttrekking

0

-4.350

4.350

0

0

0

Saldo

4.662

-1.740

4.350

2.610

2.610

0

Reserve Informatisering AD

Toevoeging

0

0

613

613

613

0

Onttrekking

-664

0

-613

-613

-404

-209

Saldo

-664

0

0

0

209

-209

Reserve afschrijvingen investeringen

Toevoeging

1.661

40

41.857

41.897

41.897

0

Onttrekking

-225

-78

25

-53

-17

-35

Saldo

1.436

-38

41.882

41.844

41.879

-35

Reserve verv.inv. maatschappelijk nut AD

Toevoeging

174

394

0

394

394

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

174

394

0

394

394

0

Reserve budgetoverheveling

Toevoeging

2.286

0

4.850

4.850

4.850

0

Onttrekking

200

0

-2.700

-2.700

-2.700

0

Saldo

2.486

0

2.149

2.149

2.149

0

Totaal

Toevoeging

20.234

8.437

53.640

62.077

64.685

-2.608

Onttrekking

-25.132

-12.016

-13.627

-25.643

-23.172

-2.471

Reserves AD

-4.897

-3.578

40.012

36.434

41.513

-5.079

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Algemene uitkering
De afrekening van de uitkeringen uit het gemeentefonds is gebaseerd op de decembercirculaire 2016 en de laatste bevoorschotting van februari 2017.
In de decembercirculaire ontvangt Leiden € 250.000 voor het twinning arbeidsbemiddeling op Bonaire. ­ Het project heeft tot doel de dienstverlening van de bijzondere gemeenten in Caribisch Nederland te verbeteren en bij te dragen aan bijvoorbeeld afspraken op het gebied van armoedebestrijding en het ontwikkelen van jobprograms. Hiervoor wordt expertise uit het veld ingeschakeld, o.a. uit Leiden.
De aanpassing van de aantallen van de verdeelmaatstaven leidt tot een daling van de algemene uitkering van € 190.000.

Saldo Financieringsfunctie
Op de prestatie geldleningen is een positief resultaat ontstaan van € 484.000. Dit voordeel kan als volgt worden toegelicht.

  • In afwijking van de verwachting bij de 2e bestuursrapportage 2016, bleek het niet meer nodig nog in 2016 een lening € 20 miljoen aan te gaan. Hierdoor is een financieel voordeel van €.65.000 ontstaan op de rentelasten op langlopende geldleningen;
  • Door de lage rentestand (negatieve rente) is een voordeel van € 67.000 ontstaan op de rentelasten van aan te trekken kortlopende leningen;
  • Door besparingen zijn in 2016 voor het betalingsverkeer minder kosten gemaakt dan begroot, wat leidt tot een incidenteel voordeel van € 44.000. Het is de verwachting dat de kosten de komende jaren wel zullen gaan toenemen.
  • Er is per saldo een voordeel van € 307.000 ontstaan doordat meer rente is doorbelast naar de prestaties (middels de doorberekende kapitaallasten) dan vooraf was voorzien, onder andere door wijzigingen in financiële regelgeving per 1 januari 2016 rond de "Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG)" en renteberekening.

Op de prestatie beleggingen is een nadeel ontstaan van € 35.000 door een correctie ten aanzien van bespaarde rente door gewijzigde regelgeving.

Overige algemene dekkingsmiddelen
Het saldo op de overige algemene dekkingsmiddelen bedraagt € 3.713.000 voordelig en bestaat uit de volgende onderdelen.

Stelposten concern
Er is in 2016 een voordeel van € 159.000 ontstaan, doordat bij het meerjarig invullen van taakstellingen op onderdelen in 2016 meer ingevuld is dan noodzakelijk was.

Oninbare vorderingen
Gedurende het jaar is al € 531.000 rechtstreeks uit de voorziening voor dubieuze debiteuren is vrijgevallen. Nu valt er bij de jaarrekening per saldo nog eens € 653.000 vrij uit deze voorziening. Omdat er op begrotingsbasis al rekening was gehouden met een extra vrijval van € 100.000 is het saldo op deze prestatie € 553.000 voordelig. Deze vrijval is mogelijk geworden door onder andere een aanzienlijke opschoning van oude openstaande posten over de gehele breedte, maar in een aantal specifieke gevallen ook door het vervallen van de noodzaak om rekening te moeten houden met oninbaarheid.

Saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering
Het resultaat op saldi kostenplaatsen is per saldo € 1.507.000 voordelig. Dit resultaat is als volgt opgebouwd.

De stelpost bedrijfsvoering is in 2016 niet aangesproken. Dit resulteert in een voordeel van € 455.000.

Op saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering is de naheffingsaanslag overdrachtsbelasting inclusief rente van € 1.864.000 in verband met ROC/Da Vinci geboekt. Tegelijk is een aantal BTW/BCF-posten vrijgevallen voor per saldo € 240.000. Per saldo is er een nadeel van € 1.624.000.

Door de gehanteerde kostenverdeelsystematiek is van afdelingskostenplaatsen en hulpkostenplaatsen naar de programma's niet meer doorverdeeld dan is begroot. De verschillen tussen begroting en realisatie zijn verantwoord op saldi kostenplaatsen bedrijfsvoering. De som van de verschillen bedraagt over 2016 € 2.676.000 voordelig.

Plankosten definitiefase
Het voordeel op Plankosten definitiefase van € 1.494.000 is veroorzaakt doordat projectleiders eind 2016 minder kosten hebben gemaakt voor projecten in de definitiefase dan geraamd. Voor hetzelfde bedrag is er minder onttrokken aan de reserve bedrijfsvoering plankosten.

Reserves:

Reserve Flankerend beleid
Aan de Reserve flankerend beleid is € 421.000 minder onttrokken dan begroot omdat de uitgaven voortvloeiend uit de reorganistie in 2015 lager zijn uitgevallen dan vooraf ingeschat. Zie ook de toelichting bij het beleidsterrein Bestuur van programma 1.

Bedrijfsvoeringsreserve concern
Het bij de 2e bestuursrapportage 2016 beschikbaargestelde budget voor de aanschaf van tablets ad € 80.500 en het budget van € 166.600 voor herhuisvesting van ambtenaren is in 2016 niet uitgegeven. Van het voor het fiscaal in control komen beschikbaargestelde budget van € 240.000 is uiteindelijk € 3.700 niet uitgegeven. Per saldo is daardoor € 251.000 minder onttrokken aan deze reserve dan geraamd.
Op basis van de nieuwe financiële verordening is de reserve bedrijfsvoering concern volgens de daarvoor te hanteren berekeningsmethode gelijk met een storting van € 2.606.000 gevuld tot het maximale toegestane niveau.

Reserve Gsb-middelen ISZ/EZ­
De lagere onttrekking van € 61.000 is het resultaat van een onjuiste boeking met tegengesteld resultaat op een ander programma. Per saldo is het effect nihil.

Reserve Bedrijfsvoering plankosten
­De jaarlijkse onttrekking aan de reserve is afhankelijk van de gemaakte plankosten in de definitiefase van de ruimtelijke projecten. De onderschrijding van de begrote onttrekking met € 1.494.000 is het bedrag dat projectleiders eind 2016 nog aan plankosten verwachten te moeten maken voor projecten in de definitiefase.

Reserve Informatisering
Omdat de uitgaven op het krediet Ontwikkeling informatiseringsbeleid door vertraging achter blijven bij de raming, is de onttrekking aan deze reserve € 209.000 lager dan begroot. Zie ook de toelichting op het programmabudget van Programma 1 Bestuur en Dienstverlening.

Reserve Afschrijvingen investeringen
De lagere onttrekking dan begroot van € 35.000 is veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van investeringen. Vertraging in de uitvoering van investeringen leidt tot lagere kapitaallasten dan begroot, en heeft tot gevolg, voor zover die kapitaallasten gedekt worden uit deze reserve, dat er ook minder aan deze reserve onttrokken hoeft te worden.

INVESTERINGEN

Kredieten die afgesloten zijn met een overschot van € 50.000 of meer dan 10% van het investeringskrediet staan hieronder toegelicht.
7100298 representatieve ruimten Stadhuis
Het krediet representatieve ruimten Stadhuis wordt afgesloten met een voordelig saldo van € 81.353. Bij de 1e bestuursrapportage 2017 zal worden voorgesteld dit saldo toe te voegen aan het krediet ‘Pilot flexwerken projectopdracht herhuisvesting ambtenaren’.

Toelichting op investeringskredieten die ouder zijn dan drie jaar en die niet afgesloten kunnen worden bij de jaarrekening 2016:

7100268 SBL aanschaf beheer programmatuur ­
De inventarisatie van de benodigde beheer programmatuur heeft plaatsgevonden in 2016. Door de ontwikkelingen binnen het domein sport is er extra aandacht besteed om de behoefte goed in beeld te brengen. De implementatie zal plaatsvinden in 2017.

7100271 Aanleg autowasplaats SB ­
Het onderzoek naar de meest geschikte installatie voor de was/spoelplaats heeft langer geduurd dan verwacht waardoor de aanbesteding en realisatie nu in 2017 wordt uitgevoerd.

7100275 Vervanging toegangscontrole en tijdregistratie Stadhuis
Een interne risicoanalyse heeft aanleiding gegeven om in het stadhuis een project te starten om de beveiliging te verbeteren. Het gaat om het realiseren van een aantal quick wins door fysieke en organisatorisch maatregelen. De realisatie is gekoppeld aan het krediet 'pilot flexwerken', waardoor de start van dit project is verschoven naar 2017.

7100281 CENTRIC-systeem
Ook in 2017 doen zich nog aanvullende kosten voor. Zo moet om aan de geldende standaard voor beveiligde berichtenuitwisseling te voldoen het huidige beveiligingscertificaat van de GBA-mailbox worden vervangen. Tevens vindt in 2017 een upgrade plaats van het huidige Burgerzakensysteem (3.10).

7100286 Handterminals stadstoezicht
Dit krediet kan niet worden afgesloten. In de programmabegroting 2017-2020 (BW 16.0817 d.d. 27-9-2016) is aan dit bestaande krediet een bedrag van € 323.000 toegevoegd voor het jaar 2017 ten behoeve van de vervanging van handterminals. Het handterminal-contract met Sigmax is onlangs verlengd voor een jaar. Daarna kan het contract nog een jaar verlengd worden. De start van de aanbesteding is afhankelijk van een eventuele tweede verlenging. Als er niet nog met een jaar wordt verlengd, dan moet de gemeente uiterlijk in kwartaal 4 van 2017 starten met de voorbereiding van de aanbesteding.

7100289, 7101130 t/m 7101134 Wagenpark en vervanging veegmachines­
In 2015 is een analyse gemaakt van het volume voertuigen dat nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden van Beheer. Op basis van deze analyse is het vervangingsschema geoptimaliseerd. De Europese aanbesteding voor het vervangen van bedrijfswagens is eind 2016 afgerond. In 2017 wordt gestart met het vervangen van bedrijfswagens.

7100293 t/m 7100295 Kenauweg 
Door het onderzoek naar een mogelijke locatie voor een nieuwe Warmtekrachtcentrale voor de stadsverwarming waarbij de locatie Kenauweg een optie is moet de herinrichting van de Kenauweg worden herzien en aangepast.

7100319 Vervanging ondergrondse tank 
Op basis van de jaarlijkse inspectie en keuring wordt de noodzaak tot het vervangen van de tank bepaald. Wanneer de keuringsuitslag negatief is zal de tank direct moeten worden vervangen.

7100379 Vervanging tanks afgewerkte olie 
Op basis van de jaarlijkse inspectie en keuring wordt de noodzaak tot het vervangen van de tank bepaald. Wanneer de keuringsuitslag negatief is zal de tank direct moeten worden vervangen.