Ga naar boven

Programmabudget

Omgevingskwaliteit
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Wijziging
Begroting

Begroting 2016
na wijziging

Rekening
2016

Verschil
2016

Verharde openbare ruimte

Lasten

44.181

40.642

4.272

44.914

45.842

-928

Baten

-16.676

-16.553

-1.063

-17.616

-18.313

698

Saldo

27.505

24.089

3.209

27.298

27.528

-230

Openbaar water

Lasten

10.740

8.721

-933

7.787

7.632

155

Baten

-6.445

-6.500

0

-6.500

-6.558

58

Saldo

4.295

2.221

-933

1.288

1.074

213

Openbaar groen

Lasten

9.311

7.896

8

7.904

7.628

276

Baten

-1.043

-6

-120

-126

-1.061

936

Saldo

8.269

7.890

-112

7.778

6.567

1.211

Duurzaamheid

Lasten

6.580

4.625

3.769

8.394

6.797

1.597

Baten

-428

-3

-936

-939

-901

-37

Saldo

6.152

4.622

2.833

7.455

5.895

1.560

Programma

Lasten

70.812

61.884

7.115

68.999

67.899

1.100

Baten

-24.591

-23.061

-2.119

-25.180

-26.834

1.654

Saldo van baten en lasten

46.221

38.823

4.996

43.819

41.065

2.754

Reserves

Toevoeging

753

493

518

1.010

1.010

0

Onttrekking

-3.814

-649

-22.187

-22.836

-20.239

-2.598

Mutaties reserves

-3.061

-156

-21.670

-21.826

-19.228

-2.598

Resultaat

43.159

38.666

-16.673

21.993

21.837

156

Reserves programma 5
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Wijziging
Begroting

Begroting 2016
na wijziging

Rekening
2016

Verschil
2016

Reserve asbestsanering (P5)

Toevoeging

282

282

0

282

282

0

Onttrekking

-1.248

-176

0

-176

-176

0

Saldo

-966

106

0

106

106

0

Reserve groen Oostvlietpolder

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-88

0

-82

-82

-76

-5

Saldo

-88

0

-82

-82

-76

-5

Reserve groene singels

Toevoeging

0

0

150

150

150

0

Onttrekking

-812

0

-13.217

-13.217

-13.217

0

Saldo

-812

0

-13.067

-13.067

-13.067

0

Reserve ontsluiting van groengebieden

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-10

0

-177

-177

-158

-20

Saldo

-10

0

-177

-177

-158

-20

Reserve ondergrondse afvalcontainers

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-280

-280

-280

0

Saldo

0

0

-280

-280

-280

0

Reserve duurzaamheidsfondsen

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-1.024

-223

-3.618

-3.841

-1.875

-1.966

Saldo

-1.024

-223

-3.618

-3.841

-1.875

-1.966

Reserve klimaatmaatregelen

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-46

0

-144

-144

-1

-142

Saldo

-46

0

-144

-144

-1

-142

Res. onderh kap.goed herinr openb rui P5

Toevoeging

471

211

368

578

578

0

Onttrekking

-585

-250

-2.365

-2.615

-2.455

-160

Saldo

-115

-39

-1.998

-2.037

-1.877

-160

Reserve gsb-middelen ISV/EZ P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-1.553

-1.553

-1.345

-208

Saldo

0

0

-1.553

-1.553

-1.345

-208

Reserve stedelijke ontwikkeling P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-740

-740

-655

-85

Saldo

0

0

-740

-740

-655

-85

Reserve parkeren P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-11

-11

0

-11

Saldo

0

0

-11

-11

0

-11

Totaal

Toevoeging

753

493

518

1.010

1.010

0

Onttrekking

-3.814

-649

-22.187

-22.836

-20.239

-2.598

Reserves programma 5

-3.061

-156

-21.670

-21.826

-19.228

-2.598

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000


Beleidsterrein Verharde Openbare Ruimte
Ontwikkelen beleid openbare ruimte (lasten € 160.300 V)
Het voordeel op de lasten van € 160.300 bestaat uit het niet uitgegeven budget voor het drie jarige project Ruimte voor de Stad. Conform raadsvoorstel 15.0108 is er incidenteel budget beschikbaar gesteld van in totaal € 1,0 miljoen. Dit bedrag is verdeeld over de jaren 2016, 2017 en 2018. In de jaarschijf 2016 zat een bedrag van € 340.000. Het projectbudget is bedoeld voor de uitwerking van de visie Ruimte voor de Stad. In 2016 is € 160.300 van dit bedrag niet uitgegeven, omdat het project begin 2016 op stoom moest komen. Met name het met bewoners realiseren van bewonersinitiatieven kost voorbereidingstijd.  Genoemde € 160.300 zal in 2017 worden uitgegeven. De dekking is een onttrekking uit de reserve Stedelijke ontwikkeling.

Beheren openbare ruimte: Onderhoud kunstwerken (lasten € 122.000N)
In december is gestart met de technische inspectie van 62 civiele kunstwerken. Uitvoering loopt door in 2017. De resultaten zijn dan ook begin 2017 beschikbaar. Doordat in december is gestart ontstaat een voordeel van € 143.500.
Voor de tijdelijke Jan van Houtbrug bleek het voor de bereikbaarheid en de veiligheid van de verkeersdeelnemers nodig te zijn extra verkeersregelaars in te zetten. De kosten hiervoor werden daardoor hoger dan bij de bestuursrapportage was berekend waardoor het budget met € 42.400 is overschreden.
In 2016 deden zich daarnaast diverse kleinere onvoorziene calamiteiten en storingen aan bruggen voor, voor een totaalbedrag van € 224.000.

Beheren openbare ruimte: Dotatie groot onderhoud kunstwerken (lasten € 1.130.000N)
In het beheerplan Kunstwerken 2017-2021 is opgenomen om bij 30 civiele kunstwerken een technische inspectie (TI) uit te voeren. Om een voorval als de Jan van Houtbrug te voorkomen, zijn 32 strategische verkeersbruggen hieraan toegevoegd. Deze 62 bruggen zijn in de maanden november 2016 t/m februari 2017 technisch geïnspecteerd. Omdat een TI gedetailleerder inzicht geeft in schadebeelden en de benodigde herstelmaatregelen zijn de technische inspecties leidend boven de functionele inspectie die als basis hebben gediend voor het beschikbare budget in de begroting. Na de TI zijn de te herstellen gebreken vertaald naar maatregelen en bijbehorende financiële kosten. Deze financiële kosten zijn vergeleken met de beschikbare budgetten van de 62 kunstwerken in het beheerplan 2017-2021. Hieruit blijkt dat voor het uitvoeren van de benodigde herstelmaatregelen een aanvullend budget van €1.130.000 benodigd is. Uitvoering vindt plaats in 2017, 2018 en 2019. Voor de Schrijversbrug, Jan Vossenbrug en Karnemelksbrug is de technische inspectie nog niet volledig afgerond. Daarom is voor deze 3 bruggen een voorlopige inschatting “onder voorbehoud” van de kosten gemaakt waarbij is uitgegaan van een realistisch “worst case” scenario.

Beheren openbare ruimte: Investering kunstwerken (lasten € 380.000N)
Medio april 2016 is een allonge op de bestuursovereenkomst uit 2006 overeengekomen tussen Leiden en Oegstgeest. Hierin zijn een aantal aanvullende afspraken vastgelegd inzake het vervolg van het project brug Poelgeest. Na ondertekening van de allonge is gestart met de voorbereiding om een nieuw ontwerp bestemmingsplan opnieuw in procedure te brengen.
De kosten die geboekt zijn ten laste van het voorbereidingskrediet van het project in de periode tussen het sluiten van de bestuursovereenkomst en de allonge (2006-2016) zijn echter voor een groot deel niet meer toe te rekenen aan de kosten die direct bijdragen aan de vervaardiging van de brug. Het betreft hier
- geboekte uren i.v.m. de benodigde ambtelijke en bestuurlijke afstemming met Oegstgeest ten gevolge van de complexiteit en politieke gevoeligheid van het project.
- geboekte uren en kosten in verband met het opstellen en in procedure brengen van de benodigde bestemmingsplannen. Een tweetal in deze periode doorlopen procedures zijn niet succesvol afgerond. Desbetreffende bestemmingsplannen zijn na vaststelling weer ingetrokken.
- geboekte uren in verband met algemeen projectmanagement.

Beheren openbare ruimte: Werken voor derden kabels en leidingen (lasten € 149.000 N, baten € 324.000 V, saldo € 175.000 Voordeel)
Een nadeel van € 149.000 heeft betrekking op hogere kosten voor het dichtstraten van verharding als gevolg van meer bestratingswerkzaamheden voor kabels en leidingen. Het nadeel wordt gedekt door meer ontvangsten, deze zijn een gevolg van kosten die in rekening worden gebracht bij de kabelexploitanten.

Beheren openbare ruimte: Werken voor derden verkeersmaatregelen (lasten € 151.000 N, baten € 246.000 V, saldo € 95.000 Voordeel)
Doordat de omvang van de werkzaamheden afhangt van de vraag uit de markt zijn er hogere kosten gemaakt, die uiteraard ook zijn doorberekend aan de afnemers. Periodiek wordt de Product- en Dienstcatalogus van cluster Beheer geactualiseerd. Uitgangspunt is dat de gehanteerde tarieven tenminste kostendekkend zijn. In sommige jaren zit op “Werken voor derden verkeersmaatregelen” een nadeel, in andere jaren een voordeel. Deze activiteit heeft in 2016 per saldo een voordeel opgeleverd van € 95.000.

Beheren openbare ruimte: Wegenbeheer (lasten € 179.000 N)
Sinds een aantal jaren ontvangt de gemeente van de BSGR een aanslag watersysteemheffing. Deze wordt berekend op basis van verhard en onverhard oppervlak. Deze te betalen heffing is niet begroot. In de begroting is geen rekening gehouden met deze kosten omdat watersysteemheffing in de eerste jaren laag was, maar inmiddels zijn deze kosten in drie jaar tijd met 300% gestegen tot afgerond € 150.000. Dit leidt tot een nadeel van € 150.000.
In 2016 is voor een totaalbedrag van € 31.000 aan aansprakelijkheidsstellingen uitgekeerd. Hiervoor is geen structureel budget opgenomen. Doordat de hoogte van de uit te keren bedragen jaarlijks fluctueert is de keuze gemaakt deze overschrijding jaarlijks bij de jaarrekening te rapporteren.

Inzamelen huishoudelijk afval (lasten € 400.000 V, baten € 3.000 N, saldo € 397.000 V)

Een voordeel van € 316.000 betreft opbrengsten van Nedvang die in 2016 niet in de begroting zijn opgenomen. Dit betreft een vergoeding voor Glas, Papier en Karton van de jaren voor 2016.
Zowel een nadeel aan de lastenkant als een voordeel aan de batenkant is ontstaan door meer inzet voor de inzameling van Glas, Papier, Karton en Kunststof bij de regiogemeenten, die ook zijn gefactureerd voor hetzelfde bedrag van € 98.000.
Over zowel de lasten als de batenkant is een voordeel ontstaan op de kosten voor vuilverwerking (lasten € 324.000 V, baten € 157.000 N) van € 167.000. De belangrijkste oorzaak is gelegen in een lager volume aangeboden restafval. Het volume restafval fluctueert jaarlijks met enkele procenten van het totale volume.

Straatreiniging (lasten € 324.000 V)
In de binnenstad van Leiden is een duidelijke trend waarneembaar: de bezoekersaantallen in het weekend nemen sterk toe, evenals de bezoekersaantallen in de parken en de binnenstad op mooie zomerse dagen en - avonden. Dit leidt op dit momenten tot meer zwerfafval en volle prullenbakken (die op specifieke locaties driemaal per dag moeten worden geleegd). Een schone stad vraagt meer inzet van medewerkers in en rondom het weekend. Cluster Beheer tracht budgetneutraal deze extra inzet in en rondom het weekend te organiseren. Dat gebeurt in twee fasen. Fase 1 betreft een efficiëntere inzet van medewerkers doordeweeks met behoud van beeldkwaliteit (lean, informatie- en beeldkwaliteitgestuurd werken). Fase 2 betreft extra inzet in en rondom het weekend en op zomerse dagen en - avonden. Fase 1 is in 2016 gerealiseerd met een eenmalige besparing van ruim € 300.000 tot gevolg. Fase 2 wordt gerealiseerd in het tweede en derde kwartaal van 2017. Eind 2017 wordt de balans opgemaakt of de extra inzet in en rondom het weekend en op zomerse dagen en - avonden voldoende is om ook op die momenten de gewenste beeldkwaliteit te realiseren.

Handhaven gebruik openbare ruimte (baten € 89.000 V)
Het voordeel is ontstaan door de inzet van handhaving op fietsparkeren in het stationsgebied, waarbij een grote hoeveelheid fietsen is verwijderd. De opbrengsten betreffen zowel bestuursdwang als de verkoop van fietsen.

Exploitatiebijdrage aan investering
In 2016 is voor een bedrag van € 160.000 minder bijgedragen aan het project voor Binnenste Beter. Dekking van deze bijdrage vindt plaats uit de reserve onderhoud kapitaalgoederen en herinrichting openbare ruimte. Per saldo is dit binnen dit programma budgetneutraal.

Beleidsterrein Openbaar water
Geen afwijkingen > € 250.000

Beleidsterrein Openbaar groen
Ontwikkelen beleid groen (lasten € 102.100 V)
Het college heeft via voorstel 14.1137 de overeenkomst Leidse Ommelanden vastgesteld met de bijbehorende Samenwerkingsovereenkomst. De gemeente Leiden heeft voor het uitvoeringsprogramma een meerjarige projectsubsidie ontvangen van maximaal € 7.500.000. Ook bij Holland Rijnland is subsidie aangevraagd voor dit uitvoeringsprogramma. De gemeente Leiden heeft toegezegd jaarlijks € 70.000 beschikbaar te stellen voor de looptijd van 6 jaar. Van dit gezamenlijke budget is nog een deel over omdat de kosten niet gelijkmatig over de uitvoeringsperiode uitgegeven worden.

Beheren groen (lasten € 210.000 V, baten € 65.000 V)
Het voordeel op de onderhoudslasten wordt voornamelijk veroorzaakt door inkoopvoordelen als gevolg van aanbestedingen van bestekken.

Spelen in de openbare ruimte (lasten € 313.000 V, baten € 546.000 V)
Het voordeel op de onderhoudslasten wordt voornamelijk veroorzaakt door inkoopvoordelen als gevolg van aanbestedingen van bestekken.
Het voordeel van € 546.000 aan de batenkant is te verklaren door vrijval van de voorziening spelen. Bij het vormen van de voorziening in 2012 werd er toestel gerichte vervanging toegepast. De renovatie werkzaamheden zoals het vervangen van toestellen en ondergronden waren toen separaat gepland en begroot. Gedurende de afgelopen beheer periode is er voor gekozen om plekgerichte vervanging toe te passen. Alle renovatie werkzaamheden worden nu in één keer uitgevoerd waardoor uitvoeringskosten worden gereduceerd. Daarnaast zijn er inkoop voordelen gerealiseerd door het sluiten van raamcontracten. Deze methode is verwerkt in het nieuwe beheerplan 2017-2021.

Bomenfonds (lasten € 334.000 N, baten € 334.000 V) ­
Leiden werkt hard aan het beter beschermen van haar bomen en het verbeteren van haar bomenbestand. Bomen die worden gekapt moeten in de meeste gevallen worden terug-geplant. Om dit financieel mogelijk te maken moet de waarde van de gekapte bomen in het zogenaamde Bomenfonds worden gestort. De Voorziening Boomregeling Wijk is op 31 december 2016 afgesloten met een bedrag van € 1.897.900. De stortingen in 2016 bedroegen € 193.753 . Het grootste deel van de stortingen wordt gedaan door externen zoals aannemers en projectontwikkelaars. Bijna het gehele bedrag is gelabeld voor het terug-planten van bomen binnen de betreffende projecten. Pas als dit niet of slechts gedeeltelijk mogelijk blijkt kan het geld worden ingezet voor de verbetering van de groene hoofdstructuur. Het betreft in de meeste gevallen langdurige reserveringen voor onder meer Park de Put, Kanaalweg, Kooiplein, Jansen Biologics, Willem de Zwijgerlaan en enkele kleinere bedragen. In 2016 hebben er onttrekkingen plaatsgevonden vanwege de kap van bomen in de Tuin van Noord en Nieuw Leyden. In 2016 is voor € 235.000 rechtstreeks aan het bomenfonds onttrokken voor herplanting van bomen in het project Bargelaan, Nieuw Leyden, Leiden Noord en de illegale kap in de A van Saksenstraat.

Exploitatiebijdrage aan investering (lasten € 19.000 V)
In 2016 is, gesaldeerd voor een bedrag van € 19.000, minder bijgedragen aan het project voor Groen recreatieve voorzieningen, verbetering wijk Transvaal, knelpunt fietspad Matilo en Oostvlietpolder fase 2 (€ 44.000V), Groene daken (€ 84.000V) en Leidse Ommelanden (€ 109.000N). Dekking van deze bijdragen vindt plaats uit de diverse reserves, zoals de reserve ontsluiting van groengebieden, reserve groen Oostvlietpolder, parkeerreserve, GSB reserve, reserve Klimaatmaatregelen, reserve groene singels.

Beleidsterrein Duurzaamheid
Verbeteren luchtkwaliteit (lasten € 88.000 V , baten € 91.000 N)
De uitgaven en inkomsten zijn per saldo budgettair neutraal. De uitgaven die gemaakt zijn worden gedekt door een rijksbijdrage.

Duurzaamheidsagenda 2016-2020 (lasten € 730.000 V)
Middels RV 15.0105 is een budget van bijna € 6 mln beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de duurzaamheidsagenda. Dit incidentele budget is verdeeld over 2016 t/m 2020. De ongeveer € 730.000 die over 2016 resteert zal vanaf 2017 e.v. ingezet worden.

Investeren in thuis (lasten € 450.000 V, baten € 59.000 V)
De subsidie voor de verduurzaming van woningen is ingesteld voor besteding over meerdere jaren (RV13.0093). Met de start van de GOED campagne en de Wijkambassadeurs in 2016 is een intensivering ingezet om deze subsidie bekender te maken, met succes. De verwachting is dan ook dat de +/- € 1,1 mln die over 2016 resteert in 2017 volledig besteed zal worden.

Exploitatiebijdrage aan investeringen in projecten (lasten € 386.000 V)
In 2016 is voor een bedrag van € 386.000 minder bijgedragen aan de projecten Duurzaamheidsfonds 2, gevelsanering en geothermie. Deze projecten worden gedekt uit de reserve GSB, reserve Duurzaamheidsfondsen en reserve Klimaatmaatregelen.

Reserve

Reserve groen Oostvlietpolder
Dit betreft het project 'tweede fase aanleg Oostvlietpolder'. Het verschil van € 5.492 wordt veroorzaakt door een lagere onttrekking uit de reserve omdat het project niet volledig is uitgevoerd.

Reserve ontsluiting van groengebieden
Dit betreft het project­ knelpunt fietspad Matilo. Het verschil van € 19.628 wordt veroorzaakt door een lagere onttrekking uit de reserve omdat het project niet volledig is uitgevoerd.

Reserve duurzaamheidsfondsen
Het grote verschil in realisatie wordt allereerst veroorzaakt door de subsidieregeling "Investeren in Thuis", waarvan het grootste deel (de volledige € 1,1 mln die resteert) in 2017 zal worden besteed. Omdat deze bijdrage via de Reserve Duurzaamheidsfondsen loopt is de onttrekking aan deze reserve voor deze subsidieregeling in 2017 € 1,1 mln lager dan begroot. Hetzelfde geldt voor het budget voor de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda 2016-2020; de € 730.000 die over 2016 resteert zal in 2017 e.v. ingezet worden. Deze bijdrage loopt tevens via deze reserve. Zie ook de toelichtingen onder beleidsterrein Duurzaamheid.
Tot slot wordt een verschil in realisatie van € 127.657 veroorzaakt door een lagere onttrekking uit de reserve omdat het project Duurzaamheidsfonds II niet volledig is uitgevoerd.

Reserve klimaatmaatregelen
Het verschil van € 142.248 wordt veroorzaakt door door een lagere onttrekking uit de reserve omdat de projecten groene daken en geothermie niet volledig zijn uitgevoerd.

Reserve onderhoud kapitaalgoederen en herinrichting openbare ruimte
Dit betreft het project knelpunt fietspad Zeeheldenbuurt. Het verschil van € 19.628 wordt veroorzaakt door een lagere onttrekking uit de reserve omdat het project niet volledig is uitgevoerd.

Reserve GSB-middelen ISV/EZ
Het verschil van € 207.900 wordt veroorzaakt door een lagere onttrekking uit de reserve omdat het project groenrecreatieve voorzieningen en gevelsanering niet volledig is uitgevoerd.

Reserve stedelijke ontwikkeling
De reserve stedelijke ontwikkeling komt in drie programma's voor, namelijk Omgevingskwaliteit, Stedelijke Ontwikkeling en Sport. De onttrekking voor de illuminatie van een drietal gebouwen is ten onrechte binnen programma Stedelijk Ontwikkeling geraamd voor € 100.000. Gecorrigeerd voor dit bedrag ontstaat een verschil met de geplande onttrekking van € 185.300. Dit betreft de projecten Visie op de Stad € 160.300 en de illuminatie € 25.000, die beide voor de genoemde bedragen nog niet in 2016 zijn uitgegeven.

Reserve parkeren
Het verschil van € 10.936 wordt veroorzaakt door een lagere onttrekking uit dereserve omdat het project Transvaal niet volledig is uitgevoerd.

INVESTERINGEN

Overschrijdingen op investeringskredieten

7100027 Verkeersvoorzieningen
De uitgavenkant van het krediet Verkeersvoorzieningen is ultimo 2016 met een bedrag van € 87.000 overschreden. Tegenover deze kosten die de overschrijding veroorzaken staan op dit krediet inkomsten uit een BDU subsidie en een bijdrage van de Gemeente Oegstgeest voor werkzaamheden aan het kruispunt Warmonderweg- Rijnsburgerweg- Leidsestraatweg.

Toelichting op investeringskredieten die zijn afgesloten met een opvallend overschot
Niet van toepassing binnen programma Omgevingskwaliteit.

Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening 2016

7100095 Vervanging openbare verlichting
Het uitvoeren van geplande vervangingswerkzaamheden (investeringen) uit het uitvoeringsplan 2014-2018 loopt achter vanwege vertraging in de engineering. Hiervoor is extra ondersteuning ingehuurd om de vervangingsachterstand weg te werken. Dit is meegenomen met het vervangingsplan 2017-2021 behorende bij het beheerplan 2017-2021. Verwacht wordt dat de vertraging medio 2017 is ingelopen.

7100096 herinrichting Binnenstad
De werkzaamheden zijn al enige tijd afgerond. Het project banken van de oude bomen van de Kaiserstraat is echter nog niet gereed. Na plaatsing van de banken kan het krediet worden afgesloten.

7100097 ontsl.weg+brug Poelgeest-Trekvaartplein
Dit krediet kan momenteel nog niet afgesloten worden en dient nog ten minste 2 jaar door te lopen als gevolg van vertragingen in de RO-procedures.

7100105 Rhijnhof­ overige werkzaamheden
Aan het bestaande krediet Rhijnhof is bij de programmabegroting 2015 een bedrag van € 812.000 beschikbaar gesteld voor het herinrichten en uitbreiden van Rhijnhof inzake projectfase 4, waaronder de aanleg van de brug en vijver. De middelen zijn verkregen op basis van de raadsbesluiten 01.0105 en 11.0064 waarin respectievelijk het Masterplan Rhijnhof en de herschikking van de kredieten is goedgekeurd. De verwachting was dat deze werkzaamheden rond 2017 zouden worden afgerond. Er is vertraging ontstaan omdat er onduidelijkheid bestond m.b.t. het planologisch mogelijk maken van het crematorium. Dat is inmiddels opgelost. Voor het kunnen realiseren van de brug wordt er inmiddels een planologische procedure doorlopen.

7100107 Integraal Waterplan­
Het krediet Integraal Waterplan was eerst gekoppeld aan het Waterplan Leiden 2009-2015 en later aan de Samenwerkingsagenda Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Leiden 2014-2018. Hiervan is onder andere overdracht beheer en onderhoud water van een aantal polders aan het Hoogheemraadschap geregeld, een speelwater- beheerplan opgesteld en is de samenwerking in de afvalketen opgezet. Van het oorspronkelijke krediet staat nog € 230.000 open. Dit krediet willen we graag nog gebruiken. Een van de thema’s uit de Samenwerkingsagenda is Recreatie en Waterbeleving. Er is nog een aantal voorzieningen gewenst om de recreatie en waterbeleving te bevorderen, zoals een kwaliteitsverbetering voor de passantenhaven (betere voorzieningen) en een steiger voor de sleepboothaven. Verder staan de thema’s Duurzaamheid en Klimaatadaptatie in de Samenwerkingsagenda benoemd. Hiervoor is eerst het Programma Duurzaamheid opgestart, waarin ook het Hoogheemraadschap meedoet. Pas nu zijn er enkele fysieke investeringen voorzien die uit het Integraal Waterplan gefinancierd kunnen worden. Voor klimaatadaptatie is een Europese subsidie aanvraag gedaan en inmiddels is die gehonoreerd en doet Leiden mee in het SPONGE-project. Inmiddels liggen hier concrete plannen voor de uitvoering van pilots in het Noorderkwartier en Lakenplein. We willen hier gaan experimenteren met klimaatbomen.

7100118 Vervanging installatie op inzamelvoertuig ­
In verband met een mogelijke wijziging van het inzamelsysteem in Zoeterwoude is nog niet duidelijk welk type weegsysteem aangeschaft moet worden. In 2017 moet hier meer duidelijkheid over komen.

7100120 Milieustraat
In verband met gewijzigde wetgeving moeten er meer afvalfracties op de milieustraat apart worden ingezameld. Hierdoor moet de inrichting van de milieustraat worden aangepast. De herinrichting van de milieustraat moet er tevens voor zorgen dat het gebruik en de doorstroming van particuliere voertuigen wordt verbeterd. Het beschikbare krediet wordt hiervoor benut.

7100285 Wissellocatie pa-containers Kenauweg
De voorbereiding voor de herinrichting is in 2015 gestart. Aanleiding waren het blijven voldoen aan eisen in de omgevingsvergunning en verbeteren van de logistiek op de werf. Door onderzoek naar een mogelijke locatie voor een nieuwe Warmtekrachtcentrale voor de stadsverwarming, waarbij de locatie Kenauweg een optie is, moet de herinrichting van de Kenauweg worden herzien en aangepast. Het krediet blijft noodzakelijk voor herinrichting.

7100318 vervanging wijkcontainers
Het krediet kan nog niet worden gesloten omdat we momenteel nog met de uitvoering bezig zijn. In 2017 zullen naar verwachting de afrondende werkzaamheden aan de plaatsing van ondergrondse containers worden verricht.

7100323 herinrichting Marnixsstraat/Molenstraat/Pasteurstraat/Muschenstraat
Gezien nog openstaande verplichtingen kan dit krediet nog niet afgesloten worden.

7100360 Heempark 2013­
Als gevolg van gewijzigde prioritering is de planvorming en ontwerp van het Heempark pas in 2016 opgepakt. Begin 2017 zal een start gemaakt worden met de uitvoering van de renovatie van het Heempark.

7100390 auto stadsontwerp­
Wegens omstandigheden is de aanschaf van een vervangend voertuig uitgesteld, maar zal nog moeten plaatsvinden voor de inzet bij het beheer van de verkeersregelinstallatie.

7100487 aanschaf ondergrondse containers
Het krediet kan nog niet worden gesloten omdat we momenteel nog met de uitvoering bezig zijn. In 2017 zullen naar verwachting de afrondende werkzaamheden aan de plaatsing van ondergrondse containers worden verricht.

7100489 Onderzoek geothermie regio Leiden
Dit krediet kan nog niet worden afgesloten aangezien in 2017 zal worden gewerkt aan de Leidse Warmtevisie, waarin geothermie een belangrijke rol zal gaan spelen. De middelen dienen om die reden beschikbaar te blijven voor volgend dienstjaar.

7100514 Vervangen val Churchillbrug ­
De vervanging is nog niet uitgevoerd in verband met randvoorwaarden vanuit de planontwikkeling Werninkterrein.

7100594 Duurzaamheidsfonds 2
Wat resteert op dit krediet is budget voor zonnepanelen op eigen panden. Dit wordt in 2017 integraal opgepakt samen met de afdeling Vastgoed, die de brede vraag van verduurzaming van gemeentelijke panden bekijkt. Om die reden dient dit geld beschikbaar te blijven en kan dit krediet niet worden afgesloten.

7100595 Groene recreatieve ondersteuning
Via RV 13.0067 is het besluit genomen om dit krediet beschikbaar te stellen als ambtelijk voorbereidingskrediet voor de voorbereiding van de vier geprioriteerde routes, zijnde de Boterhuisroute, de Matiloroute, de Groene Hartroute en de Biodiversiteitroute. Dit krediet wordt ingezet voor de dekking van: projectleiding, ambtelijke capaciteit ten behoeve van opstellen uitvoeringsplannen en maken van voorontwerpen, onderzoeken, communicatie en afstemming, etc. Een groot deel van het project is uitgevoerd, maar een klein deel loopt door in 2017.

7100607 Vervangen meerpalen ­
Op basis van de inspectie in 2015 moeten meerpalen binnen de singels gerepareerd en vervangen worden. De werkzaamheden zijn nog niet gereed.

7100608 t/m 7100620 Singelparkprojecten
In 2013 is het kaderbesluit (RV13.0098) Singelpark door de raad vastgesteld. In dit kaderbesluit zijn 10 deelprojecten geprioriteerd en zijn hier kredieten voor gereserveerd. De deelprojecten worden gefaseerd in uitvoeringsbesluiten aan de raad voorgelegd en ook gefaseerd uitgevoerd. De verwachte afronding van het totaal van de geprioriteerde projecten is rond eind 2018 voorzien. Zodra een deelproject wordt afgerond kan het bijbehorende krediet ook worden afgesloten.

7100626 wateroverlast Oude Kooi
De werkzaamheden rond dit project lopen tot de herfst van 2017. Het krediet kan daarom nu nog niet afgesloten worden.

7100631 Verbetering wijk Transvaal­
Op basis van het herinrichtingsplan is het project Verbetering Wijk Transvaal in 2014 uitgevoerd en nagenoeg afgerond. Een aantal bomen kon naderhand toch niet geplaatst worden. De Wijkvereniging Transvaal is achteraf ontevreden over de vergroening die heeft plaatsgevonden. Ze heeft hier in 2016 zelfs een WOB-verzoek voor ingediend. Een nadere afweging zou er toe kunnen leiden om alsnog het groen in de wijk aan te vullen. Deze laatste uitgaven zullen niet via het krediet lopen aangezien het krediet reeds is opgebruikt, maar via de voorziening groot onderhoud wegen aangezien die een deel van de kosten van Transvaal bekostigt.

7100744 en 7100920 parkbruggen Merenwijk/Stevenshof ­
Het project is vrijwel afgerond.

7100484, 7100485, 7100633, 7100637, 7100639, 7100640, 7100642, 7100925, 7100926 Vervanging riolering­
Vervanging van riolering op de locaties Middelstegracht, Uiterstegracht, Burggravenlaan-Sitterlaan, Witte Singel-Bloemistenlaan, Witte Singel-Bloemistenlaan, Eimerspoelstraat, Lammenschansweg worden afgerond in 2017. Voor de locaties Haagweg Zuid en Gasthuis vinden voorbereiding plaats en zullen de werkzaamheden naar verwachting in 2018 starten. De vervanging van riolering op de Hooigracht loopt parallel met “Openbare ruimte projecten binnenstad Leiden” en wordt naar verwachting in 2018 afgerond.

7100486, 7100635, 7100634, 7100636, 7100638, 7100641, 7100643 Renovatie riolering­
Renovatiewerkzaamheden vinden plaats op de locaties Zuid-west, Burggravenlaan-Sitterlaan, Maresingel-Herensingel, Hooigracht, Noorderstraat/Oude Vest/Willem de Zwijgerlaan en riolering Vreewijk. Naar verwachting worden deze werkzaamheden afgerond in 2017. De renovatie van riolering op de Hooigracht loopt parallel met “Openbare ruimte projecten binnenstad Leiden” en wordt naar verwachting in 2018 afgerond.