Ga naar boven

Kaderstellende beleidsstukken

In 2016 zijn de volgende kaderstellende beleidsstukken vastgesteld:

 • RV 16.0125 Voorbereidingsbesluit Haarlemmertrekvaart
 • RV 16.0117 Uitvoeringsbesluit bruggen Singelpark
 • RV 16.0102 Uitvoeringsbesluit Morspark
 • RV 16.0088 Bestemmingsplan Oostvlietpolder 2016
 • RV 16.0086 Leids Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020
 • RV 16.0078 Openbare ruimte projecten Binnenstad Leiden
 • RV 16.0090 Uitkomsten van het locatieonderzoek naar een activiteiten- en ontmoetingsplek en de positie van de speeltuin in de Zeeheldenbuurt
 • RV 16.0073 Wijziging plankaart Trekvliet op Ligplaatsenplan Bedrijfsvaartuigen 2009
 • RV 16.0075 Toetreding gemeente Voorschoten tot Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland
 • RV 16.0062 Beveiligd baggeren van de Rijn rondom de Vinkbrug
 • RV 16.0058 Zienswijzen Programmabegroting 2017 Omgevingsdienst West-Holland
 • RV 16.0051 Krediet aanvraag Herstel Jan van Houtbrug
 • RV 16.0040 Uitvoeringsbesluit Herinrichting Centrumroute, tracédeel Jan van Hout
 • RV 16.0032 Verordening tot wijziging van de Verordening Duurzaamheidslening 2015-2018
 • RV 16.0030 Duurzaamheidsagenda 2016-2020: Stimuleringslening Verduurzaming scholen gemeente Leiden 2016/2017
 • RV 16.0029 Duurzaamheidsagenda 2016-2020: Subsidieverordening groene daken Leiden 2016/2017
 • RV 16.0025 Wijzigingen Welstandsnota 2014 vanwege besluit Gevelreclame c.a. en welstandsregels voor bouwwerken op horecaterrassen.
 • RV 16.0022 Uitvoeringsbesluit Herinrichting openbare ruimte Lammermarkt en Nieuwe Beestenmarkt en vernieuwen Valkbrug
 • RV 16.0019 Kaderbesluit herinrichting Haarlemmerstraat
 • RV 16.0009 7e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland
 • RV 16.0004 Illuminatienota Verleiden met Licht 2016
 • RV 15.0103 Bomenverordening Leiden 2015
 • RV 15.0136 Vaststellen bebouwde kom Boswet
 • RV 15.0134 Uitvoeringsbesluit Singelpark/deelproject Energiepark
 • RV 15.0133 Uitvoeringsbesluit Singelpark/deelproject Singelparkroute