Ga naar boven

Beleidsterrein 5D Duurzaamheid

Doelen en prestaties bij 5D Duurzaamheid

Doel

Prestatie

5D1 Leiden duurzame stad

5D1.1 Ontwikkelen duurzaamheidbeleid

5D1.2 Verbeteren luchtkwaliteit

5D1.3 Uitvoeren geluidsanering

5D1.4 Uitvoeren bodemsanering

5D1.5 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

Toelichting bij de prestatieverantwoording:

5D1.1 Ontwikkelen duurzaamheidbeleid

Eind 2015 zijn de duurzaamheidsambities Leiden Duurzaam 2030 en de Duurzaamheidsagenda 2016-2020 vastgesteld. Prominente beleidsontwikkelingen waar binnen het programma aan gewerkt is in 2016 zijn de Omgevingsvisie, Warmtevisie, kaderstellend afvalbeleid.

5D1.2 Verbeteren luchtkwaliteit

De evaluatie van het luchtkwaliteitsplan wordt in 2017 afgerond. Een aantal maatregelen uit dit plan lopen nog door en zijn opgenomen in de Duurzaamheidsagenda 2016-2020 van Leiden. Dit geldt onder andere voor de milieuzone voor vrachtverkeer, het stimuleren van het fietsgebruik en het stimuleren van elektrisch vervoer door de aanleg van laadpalen.

5D1.3 Uitvoeren geluidsanering

Geluidsanering is een continu proces waarbij projectmatig clusters van woningen worden opgepakt. De keuze van de projecten wordt mede bepaald door de planvorming van grote infrastructurele projecten. Het afgelopen jaar is volgens planning gewerkt aan de volgende geluidsaneringsprojecten: project Kort Rapenburg e.o., project Levendaal, project Hoge Rijndijk. In afwijking van de planning is het project Centrumroute deelproject 1, Jan van Hout (voorheen genoemd Geregracht-St Jorissteeg e.o.) opgestart: Dit betreft ca. 200 woningen. Hierbij is gestart met de eerste fase, onderzoek naar de akoestische situatie. Dit project is in de plaats gekomen van het project Langegracht, dit project is vertraagd in verband met de werkzaamheden aan de Centrumroute.

5D1.4 Uitvoeren bodemsanering

Het uitvoeringsprogramma bodemsanering is opgenomen in het Leids Uitvoeringprogramma Bodem en Ondergrond (LUBO). De uitvoering van bodemsanering vindt conform het uitvoeringsprogramma plaats.

5D1.5 Uitvoeren duurzaamheidbeleid

In mei 2016 is het Werkplan Programma Duurzaamheid 2016-2020 verschenen waarin alle beoogde maatregelen voor de uitvoering van het duurzaamheidbeleid in de komende jaren zijn opgenomen. Het programma Duurzaamheid werkt door in verschillende begrotingsprogramma's en vraagt inzet in beleidstereinen als openbare ruimte, water, groen, wonen, duurzaam ondernemen en duurzaam vervoer. Onderdeel van het programma Duurzaamheid is continu contact met en het aanjagen van burgers, ondernemers en organisaties in de stad. Daarvoor hebben in 2016 onder de titel ‘Meet up Leiden 2030’ 5 bijeenkomsten plaatsgevonden en zijn er verschillende themabijeenkomsten geweest over energie en groen en wijkbijeenkomsten door energie-wijkambassadeurs. Voor een aantal prominente onderdelen is in 2016 de realisatie gestart. Voor het thema energiebesparing is een wijkgerichte aanpak opgezet. Hiervoor zijn 15 wijkambassadeurs aangesteld die in hun eigen wijk aan de slag zijn gegaan. In september is de duurzaamheidscampagne ‘Goed’ van start gegaan met als eerste thema Verduurzaming van woningen gericht op eigenaars en huurders. Er zijn verschillende samenwerkingsverbanden (green deals) voor energiebesparing afgesloten. Leiden trekt landelijk de aandacht met de analyse die gedaan is voor energietransitie in het kader van de Omgevingsvisie Hart van Holland. Deze aandacht biedt een goede basis voor mogelijke pilots met de provincie en ministeries van I&M en EZ rondom warmte en duurzame energieopwekking. Eind september verscheen huis-aan-huis de Duurzaamheidskrant. In 2016 hebben succesvolle acties rondom geveltuinen in Groenoord plaatsgevonden, is de capaciteit voor plastic inzameling vervijfvoudigd door ondergrondse perscontainers, zijn energiescans bij de horeca uitgevoerd en heeft de gemeente voor het thema Klimaatadaptatie met Europees geld het SPONGE project opgestart.

Effectindicatoren bij 5D Duurzaamheid

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2016

Bron

2013

2014

2015

2016

Doel 5D1 Duurzaam Leiden

5D1.a Percentage groente-, fruit- en tuinafval dat gescheiden wordt ingezameld*

-

30%

-

-

30%

Sorteeranalyse

5D1.b Percentage papier en karton dat gescheiden wordt ingezameld*

-

58%

-

-

68%

Sorteeranalyse

5D1.c Percentage glas dat gescheiden wordt ingezameld*

-

62%

-

-

65%

Sorteeranalyse

5D1.d Percentage kunststofverpakkingen dat gescheiden wordt ingezameld*

-

-

-

-

15%

Sorteeranalyse

5D1.e Percentage textiel dat gescheiden wordt ingezameld*

-

18%

-

-

30%

Sorteeranalyse

5D1.f Percentage klein gevaarlijk afval dat gescheiden wordt ingezameld*

-

66%

-

-

63%

Sorteeranalyse

5D1.g Percentage grof huishoudelijk afval dat gescheiden wordt ingezameld*

-

51%

-

-

39%

Sorteeranalyse

Luchtkwaliteit 23 gemeentelijke hoofdwegen**

5D1.h Aantal wegen met NO2 < 35 µg/m3

15

13

17

16

Ministerie IenM

5D1.i Aantal wegen met NO2 35 - 38,5 µg/m3

4

5

6

5

Ministerie IenM

5D1.j Aantal wegen met NO2 38,5 - 40,5 µg/m3

4

4

0

1

Ministerie IenM

5D1.k Aantal wegen met NO2 > 40,5 µg/m3

0

1

0

0

Ministerie IenM

* De sorteeranalyse wordt eens per 3 jaar gehouden, in 2017 vindt de volgende sorteeranalyse plaats.
** Cijfers van 2016 zijn nog niet beschikbaar.