Ga naar boven

Beleidsterrein 5C Openbaar groen

Doelen en prestaties bij 5C Openbaar groen

Doel

Prestatie

5C1 Behoud van de kwaliteit van het openbaar groen

5C1.1 Doorontwikkelen beleid groen

5C1.2 Renoveren en herinrichten parken

5C1.3 Beheren openbaar groen

5C1.4 Behandelen kapvergunningen

5C2 Verbeteren kwaliteit en vergroten recreatieve waarde openbaar groen

5C2.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid dierenwelzijn en biodiversiteit

5C2.2 Opvang zwerfdieren

5C2.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid regionaal groen

5C2.4 Uitvoeren ontwikkelplan Oostvlietpolder

5C2.5 Aanleggen Singelpark

Toelichting bij de prestatieverantwoording:

5C1.1 Doorontwikkelen beleid groen

Het uitvoeringsprogramma voor de verbetering van de groene hoofdstructuur is opgesteld (inclusief de onderliggende onderzoeken) en wordt in 2017 voorgelegd aan de raad. De planvorming van de versterking van de verbinding Park Leidse Hout naar Dieperhout is afgerond, deels uitgevoerd en deels in uitvoering.

5C1.2 Renoveren en herinrichten parken

Het investeringsprogramma parken loopt, maar nog niet alle projecten in 2016 zijn uitgevoerd: de planvorming van het Heempark is afgerond en in uitvoering, de renovatie van het Morspark is in uitvoering. In 2016 zijn de voorbereidingen getroffen voor de renovatie van het Van der Werfpark, de renovatie wordt in 2017 opgepakt. De ommetjes in de Zeeheldenbuurt zijn in uitvoering. Voor de herontwikkeling van Park Zeeheldenbuurt en Bontekoe heeft intensieve participatie plaatsgevonden (met een Pinterest en Facebook pagina) en gaat de planvorming en uitvoering in 2017 van start.

5C1.3 Beheren openbaar groen

De onderhoudswerkzaamheden zijn conform het beheerplan uitgevoerd. Daarnaast in het kader van de uitwerking van de Visie Ruimte voor de Stad gewerkt aan participatie met bewoners. Dit was gericht op biodiversiteit en aanpassingen binnen de directe woonomgeving. Voorbeelden zijn het bijen-vriendelijk inrichten van bermen (Visserspad, Nickeriepad, Dobbewatering, Overkluizing Willem de Zwijgerlaan) en het vergroenen van speelplekken (Sloepenwal, Klipperwerf, pleintje tussen de Noord en Zuid Rundersteeg).

5C1.4 Behandelen kapvergunningen

De Bomenverordening 2015 met Groene Kaart 2012 is door de gemeenteraad vastgesteld en in werking getreden. De Bomenverordening 2015 biedt een betere bescherming aan belangrijke en beschermenswaardige houtopstanden in de stad ten opzichte van de voorgaande bomenverordening. Alle bomen in de openbare ruimte met een stamomtrek van 45 cm of meer (gemeten op 130 cm hoogte), solitaire bomen voorkomend op de Groene Kaart of onderdeel uitmakend beschermde boomstructuur of -gebied op de Groene Kaart zijn vergunningsplichtig onder de Bomenverordening 2015. Voor de Groene Kaart is een vertaling gemaakt vanuit de kaart uit 2012 en heeft de eerste aanmeldronde voor 2016 plaatsgehad, waarin 2700 houtopstanden zijn aangemeld. In december heeft het college de groene kaart 2016 vastgesteld.

5C2.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid dierenwelzijn en biodiversiteit

De afspraken uit de Nota Dierenwelzijn zijn in uitvoering. Het stadsnatuurmeetnet is toegankelijk gemaakt via natuurinleiden.nl. Om meeuwenoverlast te kunnen bestrijden en voorkomen is een ontheffing op de Flora- en Faunawet (inmiddels wet Natuurbescherming) aangevraagd bij de RVO. Tegen de voorgaande ontheffing is bezwaar gemaakt, het bezwaar is door de Raad van State niet ontvankelijk verklaard. Er is een start gemaakt met het opstellen van nieuw hondenbeleid en de nota Dierenwelzijn is tussentijds geëvalueerd.

5C2.2 Opvang zwerfdieren

Er is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten over opvang en vervoer van zwerfdieren met de stichting Dierentehuizen Leiden en Omstreken.

5C2.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid regionaal groen

Binnen het programma Leidse Ommelanden is gestart met het biodiversiteitsmeetnet. De herinrichting van de regionale groengebieden Klinkenbergerplas, Valkenburgsemeer, Kagerzoom en Ghoybos is in planvorming. Binnen de landschapstafel Leidse Ommelanden werkt de gemeente Leiden samen met de gemeenten Leiderdorp, Katwijk, Oegstgeest, Kaag en Braassem, Zoeterwoude en de Federatie van agrarische natuurverenigingen De Groene Klaver samen aan een toekomstbestendige kwaliteitsimpuls van het landschap in de Leidse regio. Het uitvoeringsprogramma Leidse Ommelanden 2014-2020 is de basis voor het realiseren van een reeks deelprojecten die het stad-land systeem in onderlinge samenhang realiseren. Naast de Leidse Ommelanden neemt de gemeente Leiden ook deel aan de landschapstafel Duin, Horst & Weide en aan het land van Wijk en Wouden.

5C2.4 Uitvoeren ontwikkelplan Oostvlietpolder

Fase 2 is in uitvoering, waaronder ’t Bijenhoff en ’t Waterhoff. In samenwerking met de beheerder van de Oostvlietpolder, het Zuid-Hollands Landschap, hebben ook in 2016 weer de Leidse Hooidagen plaats gevonden.

5C2.5 Aanleggen Singelpark

Het project Singelpark ligt goed op koers. Binnen de looptijd 2014-2018 zal het project gefaseerd worden gerealiseerd. Bij het kaderbesluit zijn de volgende deelgebieden/onderdelen geprioriteerd: 1. Begraafplaats Groenesteeg; 2. Morspoort en Park de Put; 3. Singelroute met o.a. routeaanduiding / routemarkering / entrees / informatieverschaffing; 4. Lammermarkt; 5. Energiepark (Nuongebied); 6. Zeven brugverbindingen t.b.v. de aaneengesloten singelrand; 7. Bleekerspark; 8. Ankerpark; 9. Katoenpark (Lakenpark); 10. Bereikbaarheid Hortus Botanicus; 11. Arsenaalplein. In 2016 zijn uitvoeringsbesluiten vastgesteld voor deelprojecten 3, 4, 5 en 6. Met de Vrienden van het Singelpark is een convenant afgesloten over het beheer van het Huigpark. Eind 2016 heeft de raad het Uitvoeringsbesluit genomen over de bruggen van het Singelpark.

Effectindicatoren bij 5C Openbaar groen

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2016

Bron

2013

2014

2015

2016

Doel 5C1 Behoud van de kwaliteit van het openbaar groen

5C1.a Beoordeling onderhoud groen*

6,9

-

6,8

-

-

Stadsenquête

Doel 5C2 Verbeteren kwaliteit en vergroten recreatieve waarde groen

5C2.a Rapportcijfer recreatieve kwaliteit van groen en water in de omgeving van Leiden*

7,3

-

7,6

-

-

Stadsenquête

* De Stadsenquête wordt alleen in de oneven jaren gehouden.