Ga naar boven

Beleidsterrein 5B Openbaar water

Doelen en prestaties bij 5B Openbaar water

Doel

Prestatie

5B1 Waterkwantiteit op orde en verbeteren waterkwaliteit

5B1.1 Ontwikkelen beleid waterkwantiteit en waterkwaliteit

5B1.2 Beheren openbaar water en riolering

5B2 Recreatieve waarde water vergroten

5B2.1 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar water

5B2.2 Exploiteren havens en waterwegen

5B2.3 Behandelen ligplaatsvergunningen

5B2.4 Handhaven gebruik openbaar water

Toelichting bij de prestatieverantwoording:

5B1.1 Ontwikkelen beleid waterkwantiteit en waterkwaliteit

In het kader van de klimaatadaptatie is in 2016 een grondwatermodel opgeleverd. Er is regelmatig overleg met het Hoogheemraadschap Rijnland over hoe het waterbeheer- en onderhoud nog efficiënter kan worden geregeld. Er is geen specifiek beleid opgesteld voor walkanten, maar de materialen, hoogtes en kansen voor natuurvriendelijke oevers zijn in het handboek Openbare Ruimte opgenomen en in het Uitwerkingsplan Groene hoofdstructuur.
Een belangrijk project dat in 2016 is gestart is SPONGE (Europese subsidieregeling INTERREG, Klimaatbestendig Leiden). SPONGE introduceert nieuwe manieren van denken en werken aan klimaatadaptatie in bebouwd gebied, door in partnersteden doelgroep specifieke programma’s te maken en uit te voeren, om lokale belanghebbenden bewust te maken en te mobiliseren om adaptieve maatregelen te nemen op hun niveau, individueel of collectief. De toekomst van klimaatadaptatie van bebouwde gebieden ligt in innovatieve maatregelen die adaptatie integreren in ruimtelijk ontwerp of andere openbare interventies (bv. individuele gebouwen of straten). SPONGE brengt die nieuwe oplossingen in kaart en past ze toe in pilots met innovatieve adaptatiemaatregelen of gebiedsgerichte oplossingen.

5B1.2 Beheren openbaar water en riolering

Het regulier onderhoud aan water, riolering en gemalen is conform  planning uitgevoerd. Groot onderhoud en vervangingen zijn uitgevoerd aan de Hooigracht en Lammenschansweg. Levensduur verlengende maatregelen zijn uitgevoerd in de Fortuinwijk en Meerburg. Het hoofdgemaal Maresingel is mechanisch gerenoveerd evenals het vacuümsysteem Cronesteijn. Het project terugdringen wateroverlast Houtkwartier is in uitvoering en wordt het tweede kwartaal van 2017 afgerond. De wateroverlastlocatie Julianastraat en Anna Paulownastraat worden meegenomen in het SPONGE project Noorderkwartier Oost en de te verwachte uitvoering is 2019.

5B2.1 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar water

Na rijp beraad is het proces rond de nota waterkracht eind 2016 beëindigd. Dit heeft geresulteerd in een brief aan de gemeenteraad waarin het hoe en waarom van het beëindigen is toegelicht en waarin de acties voor de komende jaren, conform de programmabegroting 2017, zijn opgesomd. Voorts is er gestart met het opstellen van de nieuwe Bedrijfs- en pleziervaartuigenverordening en is de inventarisatie gedaan voor een nieuw gecombineerd ligplaatsenplan voor bedrijfs- en pleziervaart. Wijzigingen in prioriteitstelling hebben ervoor gezorgd dat overige zaken in 2017 worden opgestart en afgerond. De afronding van het traject rond de Historische Havens is voorzien voor het eerste kwartaal van 2018, het wordt wel in de 2e helft van 2017 opgestart.

5B2.3 Behandelen ligplaatsvergunningen

Het nieuwe beleid wat nodig is om nieuwe vergunningen voor bedrijfsvaartuigen te kunnen afgeven is in 2016 niet afgerond en vastgesteld. Hierdoor konden in 2016 geen nieuwe vergunningen voor bedrijfsvaartuigen worden verleend. De ligplaatsen voor pleziervaartuigen zijn in 2016 volgens de verordening verleend. De nieuwe ligplaatsenverordening en het ligplaatsenplan zullen in mei 2017 voor inspraak worden vastgesteld, zodat ze snel na het zomerreces in de raad kunnen worden behandeld. Vooruitlopend hierop zal de gemeente handelen conform de met de raad besproken scenario's.

Effectindicatoren bij 5B Openbaar water

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2016

Bron

2013

2014

2015

2016

Doel 5B2 Verbeteren waterkwaliteit

5B2.a Beoordeling onderhoud watergangen*

6,7

-

6,6

-

-

Stadsenquête

Doel 5B3 Recreatieve waarde water vergroten

5B3.a Rapportcijfer recreatieve kwaliteit van groen en water in Leiden*

6,6

-

7,0

-

-

Stadsenquête

* De Stadsenquête wordt alleen in de oneven jaren gehouden.