Ga naar boven

Beleidsterrein 5A Verharde openbare ruimte

Doelen en prestaties bij 5A Verharde openbare ruimte

Doel

Prestatie

5A1 Schoon, heel en veilig

5A1.1 Ontwikkelen beleid openbare ruimte

5A1.2 Openbare ruimte projecten Binnenstad

5A1.3 Beheren openbare ruimte

5A1.4 Inzamelen huishoudelijk afval

5A1.5 Inzamelen bedrijfsafval

5A1.6 Beheren contracten buitenreclame

5A1.7 Handhaven gebruik openbare ruimte

Toelichting bij de prestatieverantwoording:

5A1.1 Ontwikkelen beleid openbare ruimte

Bij de behandeling van de evaluatie van het in 2016 ingevoerde grofvuiltarief heeft de raad besloten het tarief van €30,- voor ophaal van grofvuil en greenbags per 2017 weer af te schaffen. Er is een zwerfafvalplan opgesteld, dat in 2017 ter besluitvorming wordt aangeboden. Als uitwerking van het landelijk bodemconvenant is het Leids Uitvoeringprogramma Bodem en Ondergrond (LUBO) 2016-2020 vastgesteld. Het illuminatiebeleid is vastgesteld. De oorspronkelijke kleurstelling van historische bruggen in Leiden wordt opgenomen in het handboek openbare ruimte. De nieuwe Leidingenverordening en verordening bodemenergiesystemen zijn nog niet vastgesteld, omdat er nog besluitvorming dient plaats te vinden over het warmtebeleid. Zodra het warmteplan gereed is (2017) kan het nieuwe beleid in deze verordeningen worden opgenomen. De vergunningen zijn in 2016 nog uitgegeven op basis van de huidige verordening.

5A1.2 Realiseren openbare ruimte projecten programma Binnenstad 

De aanlooproute vanuit het bronpunt Morspoortgarage naar de binnenstad, de Morsstraat, is onderdeel van de projectopdracht “Openbare ruimte projecten binnenstad Leiden” en is in september 2016 vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna is gestart met het opstellen van een schetsontwerp en voorlopig ontwerp in plaats van met de uitvoering. De overige projecten zijn conform planning uitgevoerd.

5A1.3 Beheren openbare ruimte

De interactie en afstemming met de stad over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte verloopt via het binnen cluster Beheer georganiseerde wijkbeheer. In 2016 zijn drie wijkavonden georganiseerd, 136 schouwen gehouden met bewoners en ondernemers en 30 nieuwe beheerconvenanten afgesloten met bewoners die een stukje openbare ruimte willen onderhouden. De wijkavonden hebben geleid tot 23 bewonersinitiatieven over het mede vormgeven van de openbare ruimte.

Enkele belangrijke ontwikkelingen in 2016 waren:

  • Beheren openbare verlichting: het uitvoeren van geplande vervangingswerkzaamheden (investeringen) uit het uitvoeringsplan 2014-2018 loopt achter vooral vanwege vertraging in ontwerp en werkvoorbereiding. Verwacht wordt deze achterstand medio 2017 te hebben ingelopen.
  • Beheren bruggen en viaducten: als onderdeel van het nieuwe beheerplan is gestart met de technische inspectie van 62 civiele kunstwerken. De resultaten inclusief de financiële doorvertaling van eventuele maatregelen zijn begin 2017 beschikbaar. De heftoren en het beweegbare deel (val) van de Staatsspoorbrug zijn vervangen. Voor de vervanging van het wegdek van de Churchillbrug is een haalbaarheidsonderzoek opgesteld om na te gaan of de aanleg van 1 extra rijstrook mogelijk is i.v.m. de ontwikkellocatie Wernink. De houten bruggen in de Stevenshof en de Merenwijk zijn vervangen. Voor de Jan van Houtbrug is een tijdelijke brug aangelegd, in het najaar is gestart met de aanleg van de nieuwe brug.
  • Beheer wegen: er heeft een herinrichting van de Oegstgeesterweg plaatsgevonden. De asfaltdeklaag van Rijnsburgerweg, Haagweg en Smaragdlaan is vervangen. Er is groot onderhoud gepleegd aan de Heintje Davidsweg, Charley Tooropweg en de Mary Zeldenrustweg. De rotonde Stevenshofdreef is vernieuwd. Er heeft groot onderhoud plaatsgevonden aan de bestrating in de Merenwijk, Raadsherenbuurt en Transvaalbuurt, inclusief het herstellen van boomwortelschades. Het onderhoud in Vreewijk en op de Haarlemmerweg is uitgesteld naar een later planjaar.
  • Uitvoeren straatreiniging en graffitibestrijding: de proef met het verplaatsen van de prullenbakken uit de parken naar de toegangswegen is succesvol verlopen en zal worden toegepast in de overige parken.
  • Beheren walmuren: vanuit de wens werk met werk te willen maken, is besloten de groot onderhoudswerkzaamheden aan de damwanden Zijlsingel en Herensingel niet in 2016 uit te voeren. Deze werkzaamheden worden nu in 2019 uitgevoerd als de herinrichting van gevel tot gevel plaats gaat vinden.
  • Beheren straatmeubilair: Naar aanleiding van verschillende wijkschouwen is gestart met het saneren van Leidse palen in de openbare ruimte. Overbodige verkeersborden in de Binnenstad zijn gesaneerd. Straatnaamborden in de binnenstad zijn vervangen door geëmailleerde exemplaren.
  • Verminderen van overlast in eigen wijk: er is gestart met een intensievere samenwerking tussen beheer en handhaving. Om de overlast in de wijken vanwege grofvuil dumpingen en/of bijplaatsingen aan te pakken, vindt een projectmatige aanpak voor de hotspots plaats. De  verwachting is dat de overlast hiermee zal afnemen. Er is geëxperimenteerd met verschillende mechanische bestrijdingsmethoden van onkruid, nu dit niet meer chemisch mag worden bestreden.

5A1.4 Inzamelen huishoudelijk afval 
In 2016 zijn ca. 50 bovengrondse verzamelcontainers voor papier en glas vervangen door ondergrondse verzamelcontainers. Dit vervangingsprogramma wordt doorgezet totdat alle bovengrondse containers zijn vervangen door ondergrondse exemplaren. Ca. 80% van de geplande ondergrondse containers voor restafval zijn inmiddels geplaatst. De verwachting is dat met de realisatie van de Kooi en het gebied rond de Hoge Rijndijk het project in 2017 kan worden afgerond.

5A1.5 Inzamelen bedrijfsafval

De prestatie inzamelen bedrijfsafval is op oranje gezet, omdat deze prestatie van 1 januari tot 1 augustus 2016 is geleverd. Daarna niet meer. In 2016 is vastgesteld dat een structureel dalende omzet van bedrijfsafval als gevolg van marktontwikkelingen de komende jaren zal leiden tot een verliesgevende activiteit. Als wij niet zouden ingrijpen, zou de kostendekkendheid verder onder druk komen te staan en liepen we het risico in strijd met de Wet Markt en Overheid te handelen (publiek geld zou worden geïnvesteerd in een commerciële activiteit). Het college heeft daarom besloten om de taak inzameling van bedrijfsafval, na een zorgvuldig verkooptraject, per 1 augustus 2016 over te dragen aan een marktpartij.

5A1.6 Beheren contracten buitenreclame  
Door de herinrichting en aanpassingen van de kruising Plesmanlaan-Haagse Schouwweg diende een grote reclamemast en een billboard te worden verwijderd om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De bedoeling is om de reclamemast op een nieuwe locatie (langs de A44 ) terug te plaatsen. Dit kost in verband met het doorlopen van verschillende procedures veel tijd. De geraamde opbrengst buitenreclame is hierdoor over 2016 voor een bedrag van € 88.000 niet gerealiseerd.

5A1.7 Handhaven gebruik openbare ruimte
Naar aanleiding van de motie Sturing op Veiligheidsbeleid (RV16.0101, d.d. 27 okt 2016) is de gemeenteraad een kwalitatieve rapportage over de inzet en resultaten van handhaving in 2016 toegezegd. Afgesproken is dat deze rapportage een ontwikkelproduct is, waar de motie-indieners nauw bij betrokken zijn.

Effectindicatoren bij 5A Verharde openbare ruimte

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2016

Bron

2013

2014

2015

2016

Doel 5A1 Schoon, heel en veilig

5A1.a Rapportcijfer onderhoud openbare ruimte

6,9

-

6,9

-

-

Stadsenquête

5A1.b Rapportcijfer woonomgeving

7,3

7,4

7,4

7,5

7,4

Veiligheidsmonitor

5A1.c Percentage inwoners dat 'behoorlijk wat' tot 'zeer ernstig' zwerfvuil ervaart*

40%

-

47%

-

-

Stadsenquête

5A1.d Percentage inwoners dat 'behoorlijk wat' tot 'zeer ernstig' onkruid ervaart*

27%

-

28%

-

-

Stadsenquête

5A1.e Percentage inwoners dat 'behoorlijk wat' tot 'zeer ernstig' hondenpoep ervaart*

40%

-

36%

-

-

Stadsenquête

5A1.f Percentage inwoners dat 'behoorlijk wat' tot 'zeer ernstig' drijfvuil ervaart*

26%

-

29%

-

-

Stadsenquête

* De Stadsenquête wordt alleen in de oneven jaren gehouden.