Ga naar boven

Programmabudget

Maatschappelijke ondersteuning
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Wijziging
Begroting

Begroting 2016
na wijziging

Rekening
2016

Verschil
2016

Sociale binding en participatie

Lasten

6.161

5.804

1.048

6.852

6.596

256

Baten

-53

0

0

0

-2

2

Saldo

6.108

5.804

1.048

6.852

6.594

258

Preventie

Lasten

9.246

9.337

362

9.699

9.295

404

Baten

-539

-570

0

-570

-531

-39

Saldo

8.707

8.767

362

9.129

8.764

365

Ondersteuning

Lasten

25.528

34.459

-10.060

24.398

26.348

-1.949

Baten

-4.829

-950

-222

-1.172

-1.306

134

Saldo

20.699

33.509

-10.283

23.226

25.042

-1.816

Kwetsbare groepen

Lasten

43.444

36.692

9.362

46.054

46.169

-115

Baten

-563

-151

-2.544

-2.696

-2.731

35

Saldo

42.881

36.541

6.818

43.358

43.438

-80

Programma

Lasten

84.380

86.292

712

87.004

88.408

-1.404

Baten

-5.984

-1.672

-2.767

-4.438

-4.570

132

Saldo van baten en lasten

78.396

84.620

-2.055

82.565

83.838

-1.272

Reserves

Toevoeging

0

0

5.386

5.386

5.386

0

Onttrekking

-1.259

-199

-2.582

-2.781

-2.094

-687

Mutaties reserves

-1.259

-199

2.804

2.605

3.292

-687

Resultaat

77.137

84.421

749

85.170

87.130

-1.959

Reserves programma 9
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Wijziging
Begroting

Begroting 2016
na wijziging

Rekening
2016

Verschil
2016

Reserve gemeentelijk deel GSB OGGZ

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-82

-24

-225

-249

-249

0

Saldo

-82

-24

-225

-249

-249

0

Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz P9

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-1.177

-175

110

-65

-65

0

Saldo

-1.177

-175

110

-65

-65

0

Res. onderh kap.goed herinr openb rui P9

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-180

-180

-82

-98

Saldo

0

0

-180

-180

-82

-98

Reserve zachte landing 3D's P9

Toevoeging

0

0

5.386

5.386

5.386

0

Onttrekking

0

0

-2.265

-2.265

-1.699

-566

Saldo

0

0

3.121

3.121

3.687

-566

Reserve GSb-middelen ISZ/EZ P9

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-23

-23

0

-23

Saldo

0

0

-23

-23

0

-23

Totaal

Toevoeging

0

0

5.386

5.386

5.386

0

Onttrekking

-1.259

-199

-2.582

-2.781

-2.094

-687

Reserves programma 9

-1.259

-199

2.804

2.605

3.292

-687

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of de baten) > € 250.000

Sociale binding en Participatie
Het budget stimuleren wijkinitiatieven is onder­schreden met € 98.000. Daardoor zal de geraamde onttrekking aan de reserve onderhoud kapitaalgoederen en herinrichting openbare ruimte ook € 98.000 lager zijn. Het budget van
€ 120.000 voor sociaal maatschappelijke ondersteuning Trekvaartplein is niet besteed.

Preventie
Er is € 206.000 minder aan subsidie verstrekt inzake vrijwillige thuis- en mantelzorg. De afrekening van een subsidie aan de stichting Rivierduinen over 2015 heeft geleid tot een positief incidenteel afwikkelingsverschil van € 74.000. Bij de 2e bestuursrapportage 2016 is een incidenteel budget van € 50.000 voor organisatiekosten beschikbaar gesteld voor het toegankelijk maken van allerlei voorzieningen (inclusie). Dit budget is niet besteed. In de begroting is geen rekening gehouden met teruggave van de compensabele btw voor de RDOG, omdat dit jaar op jaar varieert. Het voordeel over 2016 bedraagt € 84.000.

Kwetsbare groepen
De kosten inzake noodopvang Wassenaarseweg zijn € 129.000 lager uitgevallen. Op het budget Vrouwenopvang is een onderschrijding ontstaan van € 164.000. Hier is geanticipeerd op rijksbezuinigingen waardoor het budget met name vanaf 2019 aanmerkelijk gaat dalen. In 2017 en 2018 is het budget inmiddels verhoogd met niet-bestede middelen uit voorgaande jaren. De kosten inzake de locaties Sumatrastraat, Wassenaarsweg en Voorschoterweg zijn € 708.000 lager uitgevallen door vertraging van met name de locatie Voorschoterweg vanwege de te maken funderingskeuzes. Deze kosten zullen in 2017 alsnog ontstaan. De toekomstige verplaatsingskosten vallen naar verwachting hoger uit, waardoor er € 827.851 extra in de voorziening is gestort. De kosten van het eerder gedane onderzoek naar de locaties zijn € 123.000 lager dan geraamd.

Beschermd wonen 3D

2016

werkelijke kosten minus inkomsten eigen bijdrage

25.774.000

ontvangen rijksmiddelen beschermd wonen, onderdeel van de integratie-uitkering Sociaal domein

-27.888.000

voordelig saldo (via 2e berap 2016 geoormerkt gestort in reserve 3D)

--2.114.000

Ondersteuning
Op het transformatiebudget is een onderschrijding op de lasten ontstaan van € 566.478. Dit leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve zachte landing rijksbezuinigingen 3D. Op het invoeringsbudget WMO is een incidenteel nadeel ontstaan van € 208.000. Op de sociale wijkteams is een nadeel ontstaan van € 51.000. Op de algemene voorziening voor minima is een nadeel ontstaan van € 240.000. Op de overige WMO-voorzieningen (huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding, vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen) is een incidenteel nadeel ontstaan van € 2,0 miljoen. Bij de 2e bestuursrapportage is achteraf bezien een te fors voordeel aangemeld en afgeraamd (€ 3,96 miljoen). In de jaarrekening 2015 ontstond een fors voordeel op dit beleidsterrein omdat er te weinig was afgeraamd bij de 2e berap. Het systeem dat de financiële prognoses zou faciliteren heeft niet goed gefunctioneerd in 2015 en is in de loop van 2016 opgezegd nadat aanpassingen niet voor het gewenste resultaat zorgden. Het sturen op de zorgkosten door het extrapoleren van reeds gefactureerde zorgkosten mede op basis van de ervaringscijfers uit 2015 heeft niet goed uitgepakt in 2016. Het komt onder andere doordat een aantal zorginstellingen laat is geweest met factureren. Tevens is 2015 geen goed basisjaar geweest vanwege de veranderingen in de huishoudelijke ondersteuning die in de tweede helft van 2015 hebben plaatsgevonden.

Reserve gemeentelijk deel GSB-middelen ISZ/EZ
Het krediet verbeteringen openbare ruimte Slaaghwijk is afgesloten in 2016. Het krediet is met € 45.000 onderschreden. Daardoor heeft de geraamde onttrekking van € 22.518 niet plaatsgevonden.


­ Reserve zachte landing rijksbezuinigingen 3D
Transformatieplannen zijn er, maar de concrete uitwerking duurt langer dan gedacht. Daardoor is op het transformatiebudget een onderschrijding op de lasten ontstaan van € 566.478. Dit leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve zachte landing rijksbezuinigingen 3D.

Reserve onderhoud kapitaalgoederen en herinrichting openbare ruimte
Het budget stimuleren wijkinitiatieven is onder­schreden met €98.000. Het budget wordt gedekt door een onttrekking aan deze reserve. De onttrekking valt daardoor ook € 98.000 lager uit.

INVESTERINGEN 

Overschrijdingen op investeringskredieten ­
Binnen dit programma zijn per 31-12-2016 geen overschrijdingen op investeringskredieten.

Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening 2016 Binnen dit programma zijn per 31-12-2016 geen investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden.

Toelichting op investeringen ouder dan drie jaar die worden afgesloten bij de jaarrekening 2016

7100467 verbouw brede school De Merenwijk
Het project “verbeteringen Slaaghwijk” was per 31 december 2015 vrijwel afgesloten. Bij deze jaarrekening zijn dan ook de kredieten “Overige verbeteringen Slaaghwijk” en “Verbeteringen openbare ruimte Slaaghwijk” afgesloten met positieve saldi van respectievelijk € 45.269,81 en € 49.759,05. De verklaring van deze positieve saldi is opgenomen in de jaarrekening 2015.

Bij de jaarrekening 2016 is dit project volledig afgerond en kan ook het laatste openstaande krediet “verbouw brede school de Merenwijk worden afgesloten. Dit krediet wordt afgesloten met een voordeel van € 75.510 omdat er met name een aanbestedingsvoordeel is gerealiseerd van circa 15%. Dit is het gevolg van een op dat moment gunstige aanbestedingsmarkt. Daarnaast is er intensief gestuurd op de projectuitvoering. Deze twee effecten hebben geresulteerd in positieve saldi. De structurele voordelige effecten van het afsluiten van dit krediet zijn jaarlijks circa
€ 3.700 op grond van de gehanteerde lineaire afschrijvingstermijn van 25 jaar voor dit krediet.