Ga naar boven

Ontwikkelingen in 2016

Transformatie
In 2016 is nader invulling gegeven aan de wijze waarop de gemeente samen met partners in de stad en inwoners het lerende veranderproces wil doorlopen. Een hele opgave met alle veranderingen in het sociaal domein. Veel inzet is gepleegd in het spreken met initiatiefnemers, wijkverenigingen en maatschappelijke organisaties. Samen met de partners in de stad en inwoners doorlopen we al lerende het veranderproces. Eind 2016 is de verbinding gelegd met vraagstukken in het wijkgericht werken en het experimenteren met nieuwe manier van werken en leren.

Er zijn burgerinitiatieven ontstaan, door organisaties nieuwe diensten ontwikkelt op het gebied van zorg en welzijn en proberen deze uit met bewoners. Deze beweging draagt bij aan het versterken van sociale netwerken van inwoners in de stad én de betrokkenheid bij elkaar.
Er is gewerkt aan de ontwikkeling van het 'Uitvoeringsplan Wmo welzijn en ondersteuning', als onderdeel van de Transformatie agenda Sociaal Domein. Met dit sluit aan bij de beweging in de stad, de kracht daarvan en stimuleren en faciliteren we deze beweging verder. Deze ontwikkeling zal in 2017 worden voorgezet samen met inwoners, professionals en partners.

Wijkaanpak
Er is ingezet op het stimuleren van bewoners om op wijkniveau plannen te maken en de zorg- en welzijnsorganisaties meer op wijkniveau te laten samenwerken. Er zijn in 2016 twee wijkplannen gereed gekomen, het betreft de wijken Merenwijk en De Mors.
In samenwerking met het Cultuurfonds en stadspartner Peen en Ui is er een plan ontwikkeld met als doel het stimuleren van de ontwikkeling van Kunstprojecten, vanuit de behoefte van bewoners. In 2016 is het crowdfundingsplatform ‘Voor je buurt’ gelanceerd.

De 4 wijkregisseurs zijn de spil tussen de interne organisatie en de wereld buiten de gemeentelijke organisatie. Zij hebben in 2016 kansen en uitdagingen in de diverse wijken verbonden met de interne organisatie, kennis en informatie over de wijk gedeeld en de inwoners gefaciliteerd om initiatief te nemen om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Het 'Programma Jacques Urlusplantsoen' is gestart; een gemeentebreed programmaplan met als doel, in samenwerking met de partners in de stad, de leefbaarheid en veiligheid op en rond het Jacques Urlusplantsoen te vergroten.
In 2016 heeft er een tussenevaluatie plaatsgevonden van de Deelverordening subsidiëring Wijkinitiatieven (tussenevaluatie en wijziging) (RV16.0093). Uit de evaluatie blijkt dat er verbeterpunten zijn. De regeling is inmiddels aangepast op diverse onderdelen en de communicatie over de regeling is geïntensiveerd.
Begin 2017 heeft u de tussenrapportage 2016 ontvangen over de wijkaanpak en de stand van zaken wijkvisies
(d.d. 17 januari 2017, Z/16/392261).
De wijkvisie Zeeheldenbuurt is in 2016 verder gerealiseerd conform het uitvoeringsplan. De wijkenvisie RoMe is gereed gekomen. De opdracht voor de wijk/gebiedsvisie Prinsessenbuurt Hoven is verstrekt en het proces zal in voorjaar 2017 leiden tot een visie.

In het kader van het bevorderen van de leefbaarheid in de wijken is in 2014 vanuit de Nuon gelden € 9 miljoen beschikbaar gesteld. Vanuit deze reserve is € 4,2 miljoen besteed aan: wijkenvisie Zeeheldenbuurt (€ 2 mljn), de wijkaanpak (€ 1 mljn), opknappen straten Noorderkwartier (€ 1 mjln) en park Morslint (€ 0,2 mjln). Er is nog te besteden € 4,8 miljoen. Er zijn inmiddels plannen gemaakt voor circa € 2 miljoen ten behoeve van de wijkenvisie Meerburg-Roomburg en Prinsessenbuurt-Hoven.


Decentralisatie van de Maatschappelijke zorg
In 2016 vonden de voorbereidingen plaats voor een volgende grote decentralisatie opgave voor de gemeente: de decentralisatie van de Maatschappelijke zorg. Vanaf 2020 is het de bedoeling van het rijk om de verantwoordelijkheid voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen over te hevelen van de centrumgemeente naar alle afzonderlijke gemeenten. In dat kader is in 2016 samen met de regiogemeenten een beleidskader maatschappelijke zorg opgesteld waarin de toekomstvisie is vastgelegd. Vanaf 2017 zal de uitvoering van dit nieuwe beleid gestalte krijgen.
Een van de hoofddoelen van het beleidskader Maatschappelijke zorg is voor kwetsbare doelgroepen als dak- en thuislozen, mensen met psychiatrische of verslavingsproblematiek, mensen met een verstandelijke beperking weer huisvesting in de wijk te realiseren. Hiervoor is aangesloten bij de huisvestingsopgave voor statushouders. In het voorjaar is besloten om op 3 locaties tijdelijke woonruimten te realiseren voor statushouders samen met bijzondere doelgroepen en gewone woningzoekenden. In de tweede helft van 2016 konden de voorbereidingen worden gestart voor de bouw van de ca. 150 tijdelijke woningen voor statushouders en bijzondere doelgroepen op deze locaties. De eerste woningen zullen eind februari 2017 worden opgeleverd. Daarnaast wordt gezocht naar andere woonvormen en locaties voor deze doelgroepen. Zo heeft Libertas de Robijnhof beschikbaar gesteld voor tijdelijke huisvesting.

Een van de uitwerkingsvraagstukken van het beleidskader Maatschappelijke Zorg en Beschermd Wonen is het herijken van de visie op preventie in de GGZ en de Verslavingszorg, en de verbinding tussen deze twee gebieden op inhoud en uitvoering (denk aan het belang van cliënten met dubbel diagnose problematiek). In 2016 is een proces gestart om samen met regiogemeente, (zorg)partijen én vooral ook met de cliënten/ervaringsdeskundigen hieraan uitwerking te geven.

VN-verdrag
In 2016 is het 'VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’ geratificeerd. Cliënten en hun vertegenwoordigende organisaties dienen nadrukkelijk bij de opstelling en uitvoering van beleid te worden betrokken, zo is daarbij vastgelegd. Er is opdracht gegeven een gemeentelijke werkgroep uit alle clusters samen te stellen, die als opdracht heeft te inventariseren wat dit voor onze gemeente betekent. Hierbij worden cliënten en adviesraden betrokken. De werkgroep gaat in 2017 van start.

Veilig Thuis
Veilig Thuis had in 2016 te maken met een forse stijging van het aantal meldingen en adviesaanvragen. Er is veel aandacht en inzet geweest om de prestaties van Veilig Thuis te verbeteren en wachtlijsten terug te dringen. Met extra budget is de formatie voor uitvoerende medewerkers gefaseerd verhoogt met 31%. Met deze uitbreiding en de inspanningen is het gelukt in 2016 het proces op orde te krijgen,