Ga naar boven

Beleidsterrein 9B Preventie

Doelen en prestaties bij 9B Preventie

Doel

Prestatie

9B1 Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

9B1.1 Organiseren van een samenhangend aanbod van informatieverstrekking, advies en cliëntondersteuning

9B2 Gezondheidsproblemen worden voorkomen

9B2.1 Uitvoeren van wettelijke taken basisgezondheidszorg

9B2.2 Uitvoeren van regionaal en lokaal gezondheidsbeleid

Toelichting bij de prestatieverantwoording:

9B1.1 Organiseren van een samenhangend aanbod van informatieverstrekking, advies en cliëntondersteuning
Het Bureau Informele Zorg van Activite is in 2016 omgevormd tot een meer onafhankelijk lokaal expertisecentrum mantelzorg met de naam EVA. Hiermee is een van de speerpunten van het Mantelzorgakkoord Leiden 2013 afgerond. EVA richt zich zowel op de ondersteuning van de partners van het mantelzorgakkoord als op de individuele ondersteuning van mantelzorgers, alles in goede afstemming met de Sociaal Wijkteams(SWT's) in de wijken. O.a. door de aanvragen voor mantelzorgwaardering en de mantelzorgparkeervergunning via EVA te laten lopen weten bewoners EVA steeds beter te vinden. Daarnaast is een proces gestart om samen met de regiogemeenten, (zorg)partijen en vooral ook met cliënten/ervaringsdeskundigen te komen tot een meer integraal aanbod op preventie in de GGZ en Verslavingszorg.


9B2.1 Uitvoeren van wettelijke taken basisgezondheidszorg
Het Governance traject RDOG 2020 is in 2016 afgerond. De samenwerking in de regio Hollands Midden is hiermee vernieuwd. In de visie wordt uitgegaan van het  concept ‘Positieve gezondheid’. Dat sluit naadloos aan bij de veranderingen in de zorg en het sociaal domein waarbij steeds meer nadruk wordt gelegd op eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers. De raad heeft de beoogde maatschappelijke effecten en indicatoren voor Veilig Thuis en Jeugdgezondheidszorg vastgesteld. Er is een regionaal Portefeuillehouders overleg Publieke Gezondheid ingesteld dat allereerst verder uitwerking gaat geven aan een aantal thema’s uit de rapportage. Binnen dit nieuwe samenspel kan de aandacht beter uitgaan naar de inhoud. Gemeenten en GGD realiseren zo een goede publieke gezondheidszorg in de regio die past binnen het sociale domein

9B2.2 Uitvoeren van regionaal en lokaal gezondheidsbeleid
Er is een traject ingezet met regiogemeenten en (zorg)partners om de verbinding tussen GGZ preventie en Verslavingspreventie een meer integraal aanbod te laten ontwikkelen (én daarbij samenwerken) ten behoeve van inwoners die kampen met dubbel diagnose problematiek.

Dit beleidsontwikkelingsproces (visieontwikkeling) is, gecombineerd met een pilot project gericht op verbetering van de ondersteuning van zelfstandig wonende cliënten in de wijk, en de rol van ervaringsdeskundigen daarbij, opgenomen in het Landelijk Programma Nieuwe Wegen in de GGZ.

Effectindicatoren bij 9B Preventie

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2016

Bron

2013

2014

2015

2016

Doel 9B1 Burgers zijn zo zelfredzaam mogelijk

9B1.a Percentage mantelzorgers dat zich tamelijk zwaar, zeer zwaar of overbelast voelt

19%

-

14%

-*

-*

Stadsenquête

* De Stadsenquête wordt alleen in de oneven jaren gehouden.