Ga naar boven

Beleidsterrein 9A Sociale binding en participatie

Doelen en prestaties bij 9A Sociale binding en participatie

Doel

Prestatie

9A1 Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

9A1.1 Organiseren van een passend voorzieningenaanbod dat aansluit op de sociale situatie van de wijk

9A1.2 Organiseren van activiteiten die maatschappelijke participatie bevorderen en sociaal isolement voorkomen

9A1.3 Bevorderen van cliëntbetrokkenheid en publieksparticipatie op het gebied van maatschappelijke ondersteuning

9A1.4 Opdracht geven voor het uitvoeren van de vijf basisfuncties voor lokale ondersteuning van vrijwilligerswerk

Toelichting bij de prestatieverantwoording:

9A1.2 Organiseren van activiteiten die maatschappelijke participatie bevorderen en sociaal isolement voorkomen
Meer organisaties werken met de PiëzoMethodiek. Kringloopbedrijf Warenhuis, Libertas Leiden, Stichting Radius zijn drie van de organisaties die het afgelopen jaar zijn gaan werken met de PiëzoMethodiek. Dit betekent dat zij zich meer richten op de talentontwikkeling van hun deelnemers en vrijwilligers en dat zij meer zijn gaan samenwerken. Deze verandering wordt ondersteund door Stichting Piëzo Zoetermeer en het Transformatieteam.
In 2016 is besloten om het project Welzijn op Recept te continueren en uit te breiden. Het draaide al in de Stevenshof en de Mors en is in 2016 van start gegaan in Noord en zijn de voorbereidingen getroffen voor Bos- en Gasthuizen.

9A1.3 Bevorderen van cliëntbetrokkenheid en publieksparticipatie op het gebied van maatschappelijke ondersteuning
In 2016 zijn er burgers betrokken en zijn er stappen gezet met belangrijke partners (o.a. de Wmo-adviesraad en wijkregisseurs) op het gebied van maatschappelijke ondersteuning.
De adviesraad Wmo en het Platform gehandicapten heeft ongevraagd en gevraagd advies gegeven op beleidsvraagstukken, zoals het beleidskader Maatschappelijke zorg, uitvoeringsplan Wmo welzijn en ondersteuning, de evaluatie van het Leidse regio model huishoudelijke ondersteuning en het voorstel compensatie stapeling zorgkosten. Daarnaast vindt er regelmatig afstemming plaats met de adviesraad Wmo.
De Wmo aanbieders die gecontracteerd zijn bij de gemeente doen vaak ook zelf een beroep op hun eigen cliëntenraden voor advies. Daarnaast is er vanuit de overlegtafel Wmo bestuurlijk contracteren een omdenksessie georganiseerd omtrent de doelgroepen; thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers en jongeren in zorg 18-/18+. Ook was hierbij cliënt vertegenwoordiging en de doelgroep zelf aanwezig.

Effectindicatoren bij 9A Sociale binding en participatie

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2016

Bron

2013

2014

2015

2016

Doel 9A1 Sociale binding en participatie van inwoners is hoog

9A1.a Schaalscore sociale cohesie

5,7

5,8

5,7

5,9

6,0

Veiligheidsmonitor

9A1.b Percentage inwoners dat het eens is met de stelling 'Ik woon in een gezellige buurt waar mensen elkaar helpen en dingen samen doen'

30%

33%

32%

35%

34%

Veiligheidsmonitor

9A1.c Percentage Leidenaren dat vrijwilligerswerk doet

32%

-

32%

-*

-*

Stadsenquête

* De Stadsenquête wordt alleen in de oneven jaren gehouden.