Ga naar boven

Programmabudget

Jeugd en onderwijs
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Wijziging
Begroting

Begroting 2016
na wijziging

Rekening
2016

Verschil
2016

Jeugd

Lasten

27.699

27.005

2.182

29.188

29.078

110

Baten

-39

-161

126

-35

-29

-6

Saldo

27.660

26.844

2.308

29.152

29.048

104

Peuterspeelzalen en kinderopvang

Lasten

1.809

1.553

194

1.747

1.683

64

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

1.809

1.553

194

1.747

1.683

64

Onderwijsbeleid

Lasten

9.594

8.686

437

9.123

8.886

236

Baten

-4.601

-4.059

-361

-4.420

-4.233

-188

Saldo

4.993

4.626

76

4.702

4.654

49

Onderwijshuisvesting

Lasten

12.033

12.729

522

13.251

12.694

557

Baten

-794

-356

-748

-1.105

-689

-416

Saldo

11.239

12.372

-227

12.146

12.005

140

Programma

Lasten

51.134

49.973

3.335

53.308

52.341

967

Baten

-5.434

-4.577

-983

-5.561

-4.951

-610

Saldo van baten en lasten

45.701

45.396

2.352

47.747

47.390

357

Reserves

Toevoeging

388

0

0

0

0

0

Onttrekking

-514

-150

-433

-583

-453

-131

Mutaties reserves

-126

-150

-433

-583

-453

-131

Resultaat

45.575

45.246

1.918

47.164

46.938

226

Reserves programma 7
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Wijziging
Begroting

Begroting 2016
na wijziging

Rekening
2016

Verschil
2016

Reserve combinatiefuncties

Toevoeging

388

0

0

0

0

0

Onttrekking

-414

-150

0

-150

-121

-29

Saldo

-26

-150

0

-150

-121

-29

Reserve centra voor jeugd en gezin

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-100

0

0

0

0

0

Saldo

-100

0

0

0

0

0

reserve grondexploitaties P7

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-84

-84

-84

0

Saldo

0

0

-84

-84

-84

0

Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz. P7

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-159

-159

-57

-102

Saldo

0

0

-159

-159

-57

-102

Reserve zachte landing 3D's P7

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-190

-190

-190

0

Saldo

0

0

-190

-190

-190

0

Totaal

Toevoeging

388

0

0

0

0

0

Onttrekking

-514

-150

-433

-583

-453

-131

Reserves programma 7

-126

-150

-433

-583

-453

-131

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000

BELEIDSTERREIN

Onderwijsbeleid
In de begroting 2016 is er vanuit gegaan dat er ruim € 400.000 extra ten opzichte van de rijksbijdrage zou worden uitgegeven. Voor dit extra bedag is een onttrekking geraamd aan de opgebouwde reserve (vooruitontvangen rijksbijdragen voor onderwijskansen beleid). In werkelijkheid zijn de uitgaven voor onderwijskansen beleid ca. € 100.000 hoger dan de rijksbijdrage. Hierdoor is er ca. € 300.000 minder uitgegeven dan geraamd. Dit bedrag blijft beschikbaar voor latere jaren omdat er eveneens een lager bedrag is onttrokken aan de daarvoor bestemde reserve. Verder zijn er ca. € 80.000 meer rijksmiddelen ontvangen voor RMC. Hier stond eveneens een vergelijkbaar bedrag aan hogere uitgaven tegenover. Op de overige budgetten voor onderwijsbeleid is er sprake van een per saldo geringe onderschrijding van ca. € 16.000. Tenslotte is er een gering bedrag meer aan inkomsten ontvangen.

Onderwijshuisvesting
Op afrekeningen over voorgaande jaren is een voordeel gerealiseerd van ca. € 130.000. Als gevolg van extra avond- en dagverhuur van gymnastieklokalen is een extra opbrengst gegenereerd van € 149.000. Daarbij was er sprake van extra kosten van beheer gymlokalen (€ 74.000).
Voor exploitatie, beheer en onderhoud zijn er (intern) minder vergoedingen doorbetaald. Hierdoor is er sprake van lagere lasten en baten van ca. € 500.000. Vanaf 2017 komt er een aanvraag en zal de begroting worden aangepast, waardoor deze interne verrekeningen kunnen vervallen.

RESERVES

Reserve combinatiefuncties
De kosten van de combinatiefunctionarissen zijn € 29.000 lager uitgevallen dan begroot omdat er ook enkele afrekeningen zijn ontvangen van subsidies uit 2015.

Reserve sociaal -maatschappelijke- en culturele voorzieningen
Voor de uitvoering van het project “versterking buurtfuncties speeltuinen” zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld. Door de complexiteit in het planvormingsproces ten behoeve van de verbouwing/ renovatie van het multifunctioneel maken van de speeltuingebouwen zijn de kosten met € 102.000 bij de raming achtergebleven. Hierdoor is er eveneens € 102.000 minder onttrokken aan de reserve.

INVESTERINGEN

Overschrijdingen op investeringskredieten
Binnen dit programma zijn per 31 december 2016 geen overschrijdingen op investeringskredieten.

Kredieten die afgesloten zijn met een overschot van € 50.000 of meer dan 10% van het investeringskrediet worden hieronder toegelicht.

Niet van toepassing voor dit programma.

Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening 2016

7100186 St Joseph Oppenheimstraat nieuwbouw (fase 1)
Het totale project Oppenheimstraat wordt in verband met de noodzakelijke voortgang in twee fasen uitgevoerd. De afronding van de eerste fase kan nog niet plaatsvinden aangezien een deel van de werkzaamheden voor fase I wordt meegenomen in fase II van het project. Er loopt een uitgebreide WaBo procedure voor fase II waardoor vertraging is ontstaan in het totale project. Hierdoor kunnen de laatste werkzaamheden voor fase I nog niet uitgevoerd worden

7100190 aankoop nieuwbouw Da Vinci Lammenschans
Het krediet is aangehouden in verband met openstaande vorderingen over en weer. Inmiddels zijn de vorderingen voldaan en zal finale afrekening met CCL/ROC in 2017 plaats vinden. Daarna zal het krediet worden afgesloten.

7100196 Vennemeerstraat 1, nieuwbouw 4 gymzalen Driestar college
De bouw van de gymzalen aan de Vennemeerstraat is in 2016 afgerond. De gymzalen zijn in het najaar opgeleverd. De laatste aanpassingen vinden nog begin 2017 plaats waarna in 2017 het krediet afgesloten kan worden.

7100313 Oegstgeesterweg nieuwbouw 2 gymzalen
De bouw van de gymzalen aan de Oegstgeesterweg (Kikkerpolder) is in 2016 afgerond. De gymzalen zijn in het najaar opgeleverd. De laatste aanpassingen vinden begin 2017 plaats waarna in 2017 het krediet afgesloten kan worden.

7100518 nieuwbouw Lage Mors (Pacelli/Morskring)
Dit krediet maakt onderdeel uit van andere kredieten voor de verbouwing van de basisschool Pacelli. In het verleden was het de intentie om voor de basisschool Pacelli nieuwbouw te realiseren op het terrein van de voormalige Maranathakerk. Dit terrein is eigendom van een projectontwikkelaar. De onderhandelingen over het terrein en bouwplan hebben niet tot het gewenst resultaat geleid. Tegelijkertijd werd besloten het hoofdgebouw tot gemeentelijk monument te verklaren waardoor de sloop en nieuwbouw geen optie meer was. Er is daarna besloten het hoofdgebouw te renoveren en uit te breiden en het kleuterschoolgedeelte te slopen. In 2016 is het ontwerp voor de renovatie en uitbreiding van de basisschool Pacelli uitgewerkt. De bouwvergunning ligt nu ter beoordeling bij de gemeente. Het is de bedoeling dat in de zomervakantie de inboedel van de school naar de tijdelijke huisvesting in de Storm Buijsingstraat wordt verhuisd. De bouwwerkzaamheden zullen direct daarna beginnen. Het is de verwachting dat het aangepaste schoolgebouw in de zomer van 2018 weer in gebruik kan worden genomen.

7100522 Oegstgeesterweg 1e inrichting 2 gymzalen
De inrichting van de gymzalen wordt afgerond in het eerste kwartaal van 2017.

7100525 Gymzaal Oppenheimstraat
Het totale project Oppenheimstraat wordt in verband met de noodzakelijke voortgang gefaseerd uitgevoerd. Dit krediet is onderdeel van fase II. De bouwplannen van fase II stuiten op veel weerstand uit de wijk waardoor vertraging is ontstaan. Op dit moment wordt een uitgebreide WaBo procedure doorlopen waarna gestart kan worden met de uitvoering.

7100564 2014.009 Telders Kiljanpad nieuwbouw
Nadat de aanbesteding in 2015 niet tot het gewenste resultaat heeft geleid is er een aangepast ontwerp gemaakt. De bouwvergunning ligt nu ter beoordeling bij de gemeente. De aanbestedingsprocedure is opgestart. Het voornemen is zo spoedig mogelijk met de bouw te beginnen. De verwachting is dat de nieuwbouw in 2018 zal worden opgeleverd.

7100565 2014.008 Sleutelbloem Kiljanpad nieuwbouw
Nadat de aanbesteding in 2015 niet tot het gewenste resultaat heeft geleid is er een aangepast ontwerp gemaakt. De bouwvergunning ligt nu ter beoordeling bij de gemeente. De aanbestedingsprocedure is opgestart. Het voornemen is zo spoedig mogelijk met de bouw te beginnen. De verwachting is dat de nieuwbouw in 2018 zal worden opgeleverd.

7100566 2014.013 Da Vinci Kagerstraat 7 uitbreiding
De renovatie en uitbreiding van het schoolgebouw van het Da Vinci College aan de Kagerstraat 7 is in 2016 afgerond. Betalingen aan het schoolbestuur van een bouwproject vindt in termijnen plaats. De laatste betaling (termijn) door de gemeente aan het schoolbestuur, ter grootte van €107.000,--, zal worden verricht na ontvangst van de eindafrekening met bijbehorende kopiefacturen en de goedkeuring daarvan. De eindafrekening met het schoolbestuur vind per definitie plaats na oplevering en ingebruikneming van het object.

7100659 2014.008/009 grond Kiljanpad 2
Nadat de aanbesteding in 2015 niet tot het gewenste resultaat heeft geleid is er een aangepast ontwerp gemaakt. De bouwvergunning ligt nu ter beoordeling bij de gemeente. De aanbestedingsprocedure is opgestart. Het voornemen is zo spoedig mogelijk met de bouw te beginnen. De verwachting is dat de nieuwbouw in 2018 zal worden opgeleverd.