Ga naar boven

Beleidsterrein 7D Onderwijshuisvesting

Doelen en prestaties bij 7D Onderwijshuisvesting

Doel

Prestatie

7D1 Goede kwantiteit en kwaliteit van onderwijshuisvesting

7D1.1 Realisatie van nieuwbouw, uitbreiding en vervanging van lesgebouwen en gymnastieklokalen

7D1.2 In stand houden van de bestaande gebouwenvoorraad door onderhoud en aanpassingen

7D1.3 Uitvoering van de overige wettelijke taken zoals OZB, schadeherstel en bekostiging gymnastiekonderwijs

Toelichting bij de prestatieverantwoording:

7D1.1 Realisatie van nieuwbouw, uitbreiding en vervanging van lesgebouwen en gymnastieklokalen
De volgende projecten zijn in ontwikkeling:

Nieuwbouw:

 • De nieuwbouw van de basisscholen Telders en Sleutelbloem en een gymnastieklokaal;
 • Afronding van de nieuwbouw van de Leo Kannerschool;
 • Nieuwbouw van de bouw van de school voor voortgezet onderwijs Het Driestar College met twee sportzalen (afgerond);
 • Bouw van een sportzaal met twee vloerdelen in de Kikkerpolder (afgerond).

Voor de volgende drie projecten geldt dat er voor de verdere uitwerking een budgettair probleem is als gevolg van verscherpte regelgeving, sterk stijgende bouwkosten en complexe inpassing in de dicht bebouwde stedelijke omgeving:

 • Nieuwbouw Leonardo college
 • Nieuwbouw VMBO Boerhaavelaan
 • Uitbreiding Stedelijk Gymnasium locatie Athena

 Renovatie:

 • Afronding van de uitbreiding en interne aanpassing van het Da Vinci College, locatie Kagerstraat 7 (afgerond);
 • Renovatie en uitbreiding van de basisschool Pacelli;
 • Renovatie van de dislocatie van de Morskring aan de Storm Buysingstraat 18-A;
 • Voor de drie basisscholen op het Broekplein wordt renovatie onderzocht en uitgewerkt.

 Vertraagde planvorming:

 • De nieuwbouw van een gymnastieklokaal aan de Oppenheimstraat 4.

De uitbreiding van de gymnastiekcapaciteit in het Roodenburgdistrict heeft vertraging opgelopen. De gymzaal maakt deel uit van het bredere project Oppenheimstraat met onder meer de bouw van 27 zorgappartementen.
Het bouwplan stuit op nogal wat weerstand bij de wijkbewoners gericht op verkeersbewegingen en parkeersituatie. Er is een herhaald verkeersonderzoek gehouden en een verkeersproef. Het verkeersrapport met positief resultaat is eind december 2015 ontvangen en met de bewoners besproken. De verwachting was dat in november 2016 een omgevingsvergunning zou worden verleend. Er is echter, naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, aanvullend onderzoek nodig.

Effectindicatoren bij 7D Onderwijshuisvesting

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2016

Bron

2013

2014

2015

2016

7D1 Goede kwantiteit en kwaliteit van onderwijshuisvesting

7D1.a Rapportcijfer inwoners voor de kwaliteit van schoolgebouwen

7,2

-

7,4

-*

-*

Stadsenquête

* De Stadsenquête wordt alleen in de oneven jaren gehouden.