Ga naar boven

Beleidsterrein 7B Peuterspeelopvang en kinderopvang

Doelen en prestaties bij 7B Peuterspeelzalen en kinderopvang

Doel

Prestatie

7B1 Kwalitatief goed en toegankelijk aanbod van kindercentra

7B1.1 Zorgdragen voor voldoende aanbod peuterspeelopvang

7B1.2 Waarborgen kwaliteit kinderopvang / peuterspeelopvang

Toelichting bij de prestatieverantwoording:

7B1.1 Zorgdragen voor voldoende aanbod peuterspeelopvang
Het rijke aanbod aan voorzieningen is in Leiden behouden. Zo waren er bijvoorbeeld geen algemene wachtlijsten in de peuterspeelopvang en wordt er op elke peuterspeelzaal VVE geboden.

7B1.2 Waarborgen kwaliteit kinderopvang / peuterspeelopvang
Het Rijk wil het beleid rond kwaliteit en financiering van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk zoveel mogelijk gelijk trekken. Deze harmonisatie moet per 2018 doorgevoerd zijn door gemeenten. In Leiden is deze harmonisatie al gerealiseerd in 2016. De peuterspeelzalen zijn behouden onder de naam ‘peuterspeelopvang’. Uitgangspunten in de Leidse harmonisatie zijn behoud van laagdrempelige voorzieningen van hoge kwaliteit en samenwerking met andere voorzieningen voor spelen en leren.

Effectindicatoren bij 7B Peuterspeelopvang en kinderopvang

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2016

Bron

2013

2014

2015

2016

Doel 7B1 Kwalitatief goed en toegankelijk aanbod van kindercentra*

7B1.a Percentage 2- en 3-jarigen dat gebruikmaakt van een kinderdagverblijf of peuterspeelopvang

80%

92%

93%

86%

85%

Smallsteps, SPL, GBA, LRKP

* Deze indicator is slechts beperkt beïnvloedbaar door de gemeente.