Ga naar boven

Beleidsterrein 7A Jeugd

Doelen en prestaties bij 7A Jeugd

Doel

Prestatie

7A1 Een krachtige pedagogische samenleving

7A1.1 Betrekken van de jeugd via jeugdparticipatie

7A1.2 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte

7A1. 3 Ondersteunen spelbevordering

7A2 Goede (gebiedsgerichte) ondersteuning en hulp aan jeugd en gezin

7A2.1 Vanuit het CJG uitvoeren Wet Publieke Gezondheid

7A2.2 Vanuit het CJG organiseren van informatie en advies en opvoedingsondersteuning

7A2.3 Vanuit het CJG organiseren van jeugdhulp door middel van jeugd & gezinsteams

7A3 Goede specialistische hulp beschikbaar

7A3.1 Het doen organiseren van specialistische hulp

Toelichting bij de prestatieverantwoording:

7A.1 Betrekken van de jeugd via jeugdparticipatie
Jeugdigen geven gevraagd en ongevraagd advies; in 2016 is o.a. een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het speelruimtebeleid en aan de paraplunota Jeugd.

7A1.2 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte
Conform RV 13.0080 en RV 15.0010 is besloten geld beschikbaar te stellen voor de verbouwing/renovatie van in totaal 8 speeltuingebouwen om deze multifunctioneel te maken. Het proces van de planvorming bij 6 speeltuinen is heel complex (o.a. bouw- en beheertechnisch, wijkontwikkeling) en duurt daardoor langer dan voorzien. Daarnaast is het aantal gebouwen onderdeel geworden van wijkgerichte uitvoeringsprogramma's. De uitgaven staan nu gepland voor 2017.

7A2.2 Vanuit het CJG organiseren van informatie en advies en opvoedingsondersteuning
Buurbook is ontwikkeld als digitaal marktplein. In 2016 is een toename in de programma's rondom echtscheiding en is een start gemaakt met deelname 'weerbaar opvoeden' (tegengaan radicalisering).

7A2.3 Vanuit het CJG organiseren van jeugdhulp door middel van jeugd & gezinsteams
In 2016 is een coöperatie ingesteld en zijn er extra middelen ingezet voor vermindering van de werkdruk.

7A3.1 Het doen organiseren van specialistische hulp
Het verschil tussen de vraag naar jeugdhulp en de financiële middelen die hiervoor beschikbaar waren heeft geleid op een aantal plekken tot onacceptabele wachttijden.
Er is extra geld ingezet om beter te voldoen aan de vraag om jeugdhulp 2016 (Z/16/353547 besteding reserve zachte landing 3D en aanwending reserves programma 7 en 9) en middelen gereserveerd voor het Tijdelijk Fonds Jeugdhulp HR om de transformatie te versnellen.

Effectindicatoren bij 7A Jeugd

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2016

Bron

2013

2014

2015

2016

Doel 7A1 Een krachtige pedagogische samenleving

7A1.a Percentage inwoners dat vindt dat er goede speelplekken zijn

57%

60%

58%

59%

60%

Veiligheidsmonitor

7A1.b Percentage inwoners dat vindt dat er goede voorzieningen voor jongeren zijn

26%

22%

25%

27%

23%

Veiligheidsmonitor