Ga naar boven

Beleidsterrein 3B Faciliteren/stimuleren van ondernemen

Doelen en prestaties bij 3B Faciliteren/stimuleren van ondernemen

Doel

Prestatie

3B1 Sterker ondernemersklimaat

3B1.1 Faciliteren bedrijvigheid, starters en ondernemerschap in Leiden

3B1.2 Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en stimuleren ondernemerschap

3B2 Meer kennisintensieve bedrijvigheid

3B2.1 Stimuleren en aquisitie van kennisintensieve bedrijvigheid en netwerken

Toelichting bij de prestatieverantwoording:

Prestatie 3B1.1 Faciliteren bedrijvigheid, starters en ondernemerschap in Leiden

Leegstandbestrijding
In 2016 is voor het vijfde jaar invulling gegeven aan de bestrijding van de leegstand. Het leegstandsdossier in Leiden is met behulp van een lokale aanpak, een regionale kantorenstrategie, een kantorenloods, een aantrekkende economie en een sterk groeiende woningmarkt grotendeels opgelost. Zie verder het vermelde onder 3 A1.1 over de regionale kantorenvisie.

Startersproject
Samen met Rabobank Leiden – Katwijk financiert de gemeente Leiden startersbegeleiding op het Leiden Bio Science Park. Deze financiering is voor drie jaar afgesproken en loopt in het tweede kwartaal van 2017 af. De startersbegeleiding bestaat uit 1-op-1 coaching gesprekken met starters, het individuele verbinden van de starter aan relevante partijen en het vervolgen van de voortgang van de jonge ondernemingen. Daarbij wordt ook geïnvesteerd in de actieve deelname aan voor starters relevante evenementen. Voor twee hoofdthema’s bij het opstarten van een science-based bedrijf zijn twee evenementen opgezet: (1) Show Me The Money voor een betere toegang tot alle relevante regionale en nationale subsidies op gebied van innovatie in life sciences & health, (2) Show Me The Way voor het aan elkaar verbinden van starters met ondernemers van het LBSP. Show Me The Money is vier keer per jaar. Show Me The Way circa twee keer. Drie van de vijf finalisten in de Gulliverwedstrijd 2016 worden vanuit dit startersproject begeleid.

Starters

Samen met de stichting Werk en Onderneming heeft Economie071 in 2016 een regionale startersavond georganiseerd. Met 150 startende ondernemers was er een goede opkomst en met 30 betrokken bedrijven en 10 workshops een goede inhoud. Deze succesvolle avond zal in 2017 een vervolg krijgen.

Aanbesteding overheidsopdrachten

Ten aanzien van het inkoopbeleid vindt Leiden een aantal zaken van belang: duurzaam inkopen , eerlijke handel & integriteit, innovatie en maatschappelijke meerwaarde. Daarnaast stelt de gemeente Leiden als opdrachtgever de eis aan haar leveranciers dat een percentage van 5% van de opdrachtwaarde besteedt wordt aan het inzetten van “mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt”. Dit percentage wordt gebruikt voor de invulling van werkgelegenheid, stageplekken en of leerwerktrajecten. Op basis van deze Social Return afspraken hebben in 2016 tenminste 100 personen uit deze doelgroep werk gevonden. Omdat er voor de lokale ondernemer en voor onze Leidse economie nog veel is te winnen is in 2016 een informatieavond georganiseerd voor het lokaal bedrijfsleven over aanbestedingen van de gemeente. De avond werd goed bezocht en gewaardeerd. Ook in 2017 organiseren we 1 tot 2 van deze informatieavonden.

Bio Based Economy
Biobased economy en space zijn opgenomen in de Inhoudelijke Agenda van Holland Rijnland. Holland Rijnland is hiervan de trekker en heeft bijvoorbeeld het Cofinancieringsfonds om initiatieven te steunen. Holland Rijnland verstrekte in 2016 een financiële bijdrage aan de publiek-private samenwerking, voor de nieuwe MBO-vakopleiding Instrumentation for Space. De opleiding was een initiatief van de Leidse instrumentmakers School (LiS). Mede door deze bijdrage, een gerichte lobby en een fikse investering vanuit het bedrijfsleven ontving de LiS meer dan 500.000 euro van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. In 2016 heeft InnovationQuarter met diverse organisaties de Aerospace Agenda opgesteld en is het Holland Space Cluster in beraad over een inhoudelijke agenda voor space en de organisatie om deze te kunnen (laten) uitvoeren.

Op het gebied van Biobased Economy zijn diverse organisaties werkzaam die in 2016 zijn gestart met bundelen van hun krachten in een daadkrachtige organisatie met financiële middelen. Hierin speelt het Kenniscentrum Plantenstoffen een belangrijke rol in. In 2016 is een aantal samenwerkingsverbanden tussen Kenniscentrum Plantenstoffen zoals Cosmetic Valley (cosmetica), TNO (voedselschimmel), Valagro (Cosmetica). Holland Rijnland is hierbij nauw betrokken en heeft regelmatig contact met de gemeente Leiden hierover.

Expat Centre

De Leidse regio is de meest kennisintensieve regio van Nederland. Elk jaar vestigen 3.000 mensen vanuit het buitenland zich in de Leidse regio, waarvan 1.000 tot 1.500 studenten. Dit aantal studenten zal naar verwachting sterk groeien de komende jaren. Beide groepen vormen een noodzakelijke voorwaarde voor het goed functioneren van de kenniseconomie van de Leidse regio, zoals ook recentelijk de Index071 liet zien. Het verwelkomen van expats en internationale bedrijven verdient daarom extra aandacht. In 2016 hebben we dit als gemeente in Economie071 verband concreet ingevuld met de ondertekening van een nieuw convenant, de vormgeving van het vernieuwde Expat Centre Leiden en een intensievere en betere dienstverlening aan expats.

HUBspot

Centrum voor Innovatie en Ondernemerschap. De regio barst van het talent, de ideeën, kennis en uitdagingen. Een centrale plek waar kennis, ondernemerschap en onderwijs samenkomen, ontbrak echter nog in de Leidse regio. Daarom is HUBspot – Innovatie Leiden! opgericht en heeft het oktober 2016 haar deuren geopend. HUBspot is een plek waar innoverende MBO-, HBO- en universitaire studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om de economie en innovatiekracht van de Leidse regio te versterken.

Prestatie 3B2.1 Stimuleren aquisitie van kennisintensieve bedrijvigheid en netwerken

InnovationQuarter
Dit onderdeel staat op groen. Sinds 1 januari 2014 werkt InnovationQuarter aan een economisch sterkere regio, stimuleren zij innovatie en ondernemerschap, zorgen ervoor dat ondernemingen die willen (door)groeien daar financiering voor vinden, zorgen zij voor meer samenwerking tussen ondernemers en waar nodig kennisinstellingen, verbinden zij spelers in het innovatie ecosysteem en zetten zij de regio nationaal en internationaal op de kaart als innovatieve hotspot. InnovationQuarter heeft drie kerntaken namelijk Bussiness Development, Foreign Investment en Capital. Deze taken hebben betrekking op de gehele provincie Zuid-Holland. De taakstelling voor deze kerntaken is gehaald. Business Development realiseerde 16 samenwerkingsverbanden, heeft 46 samenwerkingsverbanden aangejaagd en 52 verkenningen gedaan. Foreign Investments heeft 36 buitenlandse bedrijven geassisteerd bij vestiging, dan wel verhuizing of uitbreiding in de regio. Deze bedrijven verwachten binnen drie jaar 740 nieuwe dan wel additionele arbeidsplaatsen te hebben gerealiseerd in de regio en € 95,7 miljoen additioneel te hebben geïnvesteerd. Capital heeft 11 investeringen gerealiseerd. Het additioneel aangetrokken kapitaal over 2016 voor de regio komt op € 27,2 miljoen. Met deze investeringen worden 112 additionele arbeidsplaatsen verwacht binnen drie jaar. Naast deze kerntaken heeft InnovationQuarter ook andere werkzaamheden zoals meewerken aan het Investeringsprogramma Investeren aan Vernieuwing en Roadmap Next Economy. Medio 2016 is eveneens het secretariaat van de Economische Programmaraad Zuidvleugel bij InnovationQuarter ingebed. Dit geeft kansen om de verbinding en wisselwerking tussen strategie en uitvoering te versterken. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van InnovationQuarter heeft recent, naast de jaarrekening 2016, een uitgebreid jaarverslag over 2016 vastgesteld.

Participatiefonds en Proof op Conceptfonds
De uitbreiding van het Participatiefonds en het starten van het Proof of Conceptfonds krijgen een oranje stoplicht. In 2016 zou over de uitbreiding besluitvorming plaatsvinden. Vanwege een tekort op de te vormen risicovoorziening is dit nog niet gelukt. In 2017 wordt naar mogelijkheden gezocht om deze risicovoorzieningen alsnog te vormen en hierover te besluiten. Het college is nog steeds voornemens zich hard te maken voor deze participatie, die via een multiplier van Provincie, Rijk en Europa ook zeker bijdraagt aan het investeringsklimaat in en rondom Leiden.

Medical Delta
Dit onderdeel staat op groen. Medical Delta is een samenwerkingsverband in Zuid Holland dat voortbouwt op de kracht van de founding partners: Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam, Tu Delft, Universiteit Leiden en LUMC. Gedurende de jaren zijn vele partners aangesloten bij Medical Delta waaronder regionale en lokale overheden: provincie Zuid Holland, Rotterdam, Delft, Leiden en in 2016 de hogescholen van Rotterdam, Den Haag en Leiden. Verder zijn ook diverse kennisinstelling zoals TNO en tientallen bedrijven aangesloten. De afgelopen jaren heeft Medical Delta hard gewerkt aan het opzetten van het concept van de Medical Delta Living Labs die een oplossing kunnen bieden voor het stranden van nieuwe concepten, producten en diensten in de zorg. De complexiteit van de zorgmarkt met vele stakeholders zoals aanbieder, eindgebruiker, betalende partij, medegebruiker en regelgever hebben allen invloed op het commerciële succes. Dit maakt het opstellen van een investeringsstrategie als het ontwikkelen van een businessmodel complex. De Livinglabs kunnen hiervoor een oplossing bieden omdat deze partijen hierbij betrokken zijn. Voor de betrokken zorginstellingen biedt het de mogelijkheid om knelpunten in het primaire proces met partners samen, gevalideerd aan te pakken en voor de hogescholen bieden de projecten de mogelijkheid om toegepaste onderzoeksprojecten te draaien. In 2016 is de voorbereiding gestart om voor een zestal Livinglabs een EFRO-aanvraag in te dienen. Deze Medical Delta Living Labs zijn ook opgenomen in de regionale fieldlabs van de Roadmap Next Economy van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

Acquisitieproject
Ook voor dit project geldt een groen stoplicht. Universiteit Leiden en de gemeente Leiden hebben samen een driejarig acquisitie traject gefinancierd. Dit project is in 2016 afgerond. Het project heeft zich gericht op buitenlandse contacten en regio’s om de naam van Leiden Bio Science Park (meer) bekend te maken en acquisitie te plegen. In 2015 is hiervoor een acquisitiestrategie opgesteld en in 2015/2016 uitgevoerd. Hierbij werd samengewerkt met InnovationQuarter en Medical Delta. Eind 2016 heeft de Leiden Bio Science Park Foundation besloten om de acquisitie over te dragen aan InnovationQuarter.

Ontwikkelingen BioPartner Center

Het gaat goed met BioPartner. Het BioPartner Center Leiden is een stichting die flexibele kantoor- en laboratoriumruimte aan startende ondernemers biedt. Deze ondernemers verrichten onderzoek met name gericht op de ontwikkeling van medicijnen en vaccins. Er is 18.500m2 beschikbaar waarvan 90% is verhuurd. De bezetting en de bezettingsverwachting is dusdanig goed dat onderzoek over uitbreiding gaande is. Naast het verhuren van bedrijfsruimten (o.a. labs) is een starterskantoor gevestigd. Er zijn zes vaste plekken terwijl er tien gegadigden zijn. Biopartner bekijkt de mogelijkheid deze capaciteit uit te breiden. In Biopartner 4 is een nieuwe faciliteit gebouwd namelijk een Flexlab. Starters (of anderen) kunnen daar voor minimaal 1 week en minimaal één tafel (het lab bevat 4 tafels) voor een laag bedrag huren. Het lab is meer dan labtafels en een zuurkast. Het is ook ingericht met basismateriaal (afkomstig uit oude boedels) zoals pipetten, balansen en verbruiktsmateriaal. Dit is bij de prijs inbegrepen. Andere apparatuur is aanvullend te huren. Dit flexlab is opgezet met praktisch gesloten beurzen in samenwerking met een tweetal studentondernemers die in ruil voor hun inzet en organisatievermogen (regelen van contracten, inrichten van het lab, prijsstelling voorbereiden en afstemmen, publiciteit etc. ) voor een periode gratis huisvesting hebben gekregen.

Effectindicatoren bij 3B Faciliteren/stimuleren van ondernemen

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2016

Bron

2013

2014

2015

2016

Doel 3B1 Sterker ondernemersklimaat

3B1.a Aantal startende bedrijven in Leiden

526

770

1.311

*

300

Bedrijvenregister Zuid-Holland*

3B1.b Rapportcijfer ondernemersklimaat door ondernemers**

-

-

-

5,8

6,3

Peiling Ondernemersklimaat

* Het Bedrijvenregister Zuid-Holland heeft de registratie verbeterd, waardoor nu meer bedrijven in beeld zijn. De gegevens zijn met terugwerkende kracht aangepast. De streefwaarde is niet meer te vergelijken met de realisatiewaarden. Het cijfer van 2016 wordt verwacht in december 2017.
** Tot en met de vorige jaarrekening hanteerden we als bron het onderzoek 'MKB-vriendelijkste gemeente'. Tegenwoordig worden de resultaten van dat onderzoek niet meer openbaar gepubliceerd. Bovendien heeft in Leiden (en Oegstgeest) in 2016 de Peiling Ondernemersklimaat (POK) plaatsgevonden, een enquête onder ondernemers. Een overkoepelende indicator daaruit is het rapportcijfer dat de ondernemers geven voor het ondernemersklimaat als geheel. De streefwaarde was nog gebaseerd op de uitkomsten van MKB-vriendelijkste gemeente en kan dus niet worden vergeleken met de realisatiewaarde uit de POK.