Ga naar boven

Beleidsterrein 3A Ruimte om te ondernemen

Doelen en prestaties bij 3A Ruimte om te ondernemen

Doel

Prestatie

3A1 Betere ruimtelijke mogelijkheden voor bedrijven en instellingen

3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en advisering

3A1.2 Doorontwikkeling Leiden Bio Science Park

Toelichting bij de prestatieverantwoording:

Prestatie 3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en advisering

Onder deze prestatie vallen 9 verschillende onderdelen. Twee onderdelen staan op oranje en één op rood. Omdat de andere onderdelen op groen staan krijgt de volledige prestastie een oranje stoplicht.

Programma Kennisstad
Het stoplicht voor dit onderdeel staat op groen. In nationaal en internationaal perspectief gezien zijn de Universiteit Leiden, het LUMC, Hogeschool Leiden en het Leiden Bio Science Park gezichtsbepalend voor de identiteit van onze stad en regio. En daarmee voor de welvaart en het welzijn van onze inwoners. Dat is de reden dat in 2016 is afgesproken om met nog meer focus de reeds goede samenwerking verder te versterken. Naast een gezamenlijke campusstrategie is in 2016 gestart met de voorbereiding van samenwerkingsovereenkomsten, die conform planning medio 2017 gesloten kunnen worden. Dit zal gestalte krijgen langs de volgende ambitielijnen: “kennisintensieve stad”, “internationale stad” en “de stad als lab”. Deze voorgenomen samenwerkingsovereenkomsten sluiten aan op de doelstellingen van Agenda Stad van het rijk, en daarmee op de Urban Agenda van de EU. Daartoe is in 2016 de City Deal “Kennis Maken” voorbereid door het Netwerk Kennissteden Nederland en de betrokken departementen. Volgens planning zal deze City Deal in februari 2017 ondertekend worden.

Actualisatie Regionale kantorenvisie Holland Rijnland
Het stoplicht staat hiervoor op groen. In 2016 is de geactualiseerde strategie vastgesteld en ter aanvaarding aan de Provincie Zuid-Holland gezonden. Inmiddels (2017) heeft de Provincie aangegeven in te stemmen met deze geactualiseerde kantorenvisie. Binnen de geactualiseerde kaders zal uitvoering worden gegeven aan de strategie en acties. De gemeente zal waar mogelijk en gewenst (incourante) kantoren helpen transformeren naar andere functies of renoveren. De leegstand van kantorenvastgoed ligt regionaal rond het landelijk gemiddelde van 15,4%. In Leiden is de leegstand in 2016 onder de 11% gezakt. Naast renovatie, transformatie en sloop is ook nieuwbouw van kantoren gewenst rond de stationslocatie Leiden Centraal. Marktonderzoek en trends tonen aan dat dit het gebied in de stad en regio is waar nieuwbouw van kantoren gewenst is. De regionale kantorenvisie neemt die marktrealiteit ook als uitgangspunt en biedt de minimale hoeveelheid van 40.000m2 plancapaciteit die gewenst is in het stationsgebied.

Wijkeconomie
Staat op oranje. In 2016 is gestart met het opstellen van een aanpak. In de vastgestelde begroting voor 2017 is aangegeven dat het college in 2017 met een aanpak komt. Wij verwachten in het eerste halfjaar van 2017 de aanpak voor wijkeconomie ter besluitvorming naar de raad te brengen.

Retailvisie
Retailvisie staat op groen. De opstart van de uitvoering door de regiogemeenten liep weliswaar vertraging op wegens personele wisselingen en organisatie-invulling bij ondernemers, maar visie en uitvoeringsplan zijn in 2016 vastgesteld en uitvoering is in 2016 opgestart.

Leidsenhage en HOM
Staat op groen. In 2015 heeft de gemeente Leiden samen met andere gemeenten bezwaar gemaakt tegen de uitbreiding van Leidsenhage. Na een belangenafweging hebben de colleges in overleg besloten niet door te gaan met de beroepsprocedure. Samen met andere gemeenten in Holland Rijnland en de Leidse Regio is in 2016 bezwaar gemaakt tegen de plannen van een Holland Outlet Mall (HOM) in Zoetermeer. De gemeente Zoetermeer werkt deze plannen momenteel verder uit en wij weten dat de provincie Zuid-Holland die plannen zal bespreken in de Provinciale Detailhandels-adviescommissie. Leiden houdt deze komende ontwikkelingen in de gaten.

Markten
In 2016 is door Seinpost adviesbureau gestart met het onderzoek voor een ‘toekomstbestendige warenmarkt in de binnenstad van Leiden’. Het dient voor het beter benutten van de ruimte in het gebied rondom de Nieuwe Rijn voor de diverse functies (centrummarkt, ondernemers in retail en horeca, terrasboten, bewoners, watertoeristen) en het onderzoeken, op verzoek van de marktondernemers, van de mogelijkheden van invoering van branchering van de markt. Doel van het onderzoek is de vaststelling van een nieuw inrichtingsplan, naar verwachting vóór de zomer van 2017. Bij het onderzoek zijn zowel de marktkooplieden, overige ondernemers, bewoners en bezoekers betrokken.

Het onderdeel standplaatsenplan staat op een oranje stoplicht. Evaluatie van het standplaatsenplan is niet in 2016 afgerond. De evaluatie loopt op dit moment en zal in het 2e kwartaal van 2017 worden afgerond met een nieuw Standplaatsenplan.

Horeca-sferen
Groen stoplicht. Op 11 februari 2016 heeft de gemeenteraad de ruimtelijk-economische horecavisie vastgesteld (RV 15.0142).

Verordening ligplaatsen bedrijfsvaartuigen
Dit onderdeel staat op een rood stoplicht. De verordening Bedrijfs- en Pleziervaartuigen is nog steeds in ontwikkeling. Door gewijzigde prioriteitstelling bij hoge werkdruk en het proces rond het beëindigen van de Nota Waterkracht is hier minder aandacht voor geweest dan noodzakelijk. De verordening zal nog in de eerste helft van 2017 in de inspraak worden gebracht waarna kan worden gewerkt aan vaststelling net na het zomerreces. De bijbehorende ligplaatsenplannen worden parallel ontwikkeld en zullen daar direct op volgen. Nu al wordt waar mogelijk in de geest van de nieuwe verordening gehandeld.

Prestatie 3A1.2 Doorontwikkeling Leiden Bio Science Park

Alle onderdelen staan op een groen stoplicht, behoudens onderstaande onderdelen:

  • het opstellen van bestemmingsplan Station Bio Science Parkzijde kan door werkdruk binnen de ambtelijke organisatie niet tijdig gerealiseerd worden. Het vaststellen van het ontwerp bestemmingsplan was in de bijgestelde planning daardoor voorzien in juni 2017. Ondanks dat dit een grotendeels conserverend bestemmingsplan is, wil het college om mogelijke communicatiemisverstanden te voorkomen dit bestemmingsplan niet voor inspraak vaststellen gedurende het nu net gestarte participatietraject rondom twee locaties voor een busterminal. Dit betekent op basis van huidige inzichten vaststelling begin 2019.
  • Het opstellen van een definitief ontwerp voor de centrale infrastructuur start na vaststellen van het Masterplan LBSP-Gorlaeus door de gemeenteraad in het voorjaar van 2017
  • De oplevering van het Van Leeuwenhoekpark is vertraagd door verschillende problemen tijdens de uitvoering

Science Campus Gorlaeus
In februari is de eerste fase van de nieuwe Science Campus Gorlaeus van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen opgeleverd aan de Universiteit Leiden. Deze eerste fase bevat circa 45.000 m2 van de totaal ongeveer 80.000 m² aan laboratoria, collegezalen en kantoren voor wetenschappelijk onderzoek en biedt ruimte aan meer dan 600 medewerkers.

Biotech Training Facility
Biotech Training Facility (BTF) werd in 2016 door minister Kamp geopend. De BTF is een productiefaciliteit waar farmaceutische training in een realistische omgeving gegeven wordt. Deze faciliteit is ook inzetbaar als pilot plant voor het testen van apparatuur en procedures. Biotech Training Facility is volledig uitgerust met cleanrooms, laboratoria en een technische ruimte met gemakkelijk toegankelijke voorzieningen.

Effectindicatoren bij 3A Ruimte om te ondernemen

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2016

Bron

2013

2014

2015

2016

Doel 3A1 Betere ruimtelijke mogelijkheden voor bedrijven en instellingen

3A1.a Aantal arbeidsplaatsen in Leiden

66.502

66.528

66.350

67.537

61.200

Bedrijvenregister Zuid-Holland*

3A1.b Aantal bedrijfsvestigingen in Leiden

7.406

7.403

7.775

8.664

5.600

Bedrijvenregister Zuid-Holland*

3A1.c Percentage leegstand in kantoren in Leiden

13,8%

13,1%

11,7%

10,8%

13,0%

Kantorenmonitor Holland Rijnland

3A1.d Aantal arbeidsplaatsen op het Leiden Bio Science Park

16.601

17.328

18.008

18.274

16.960

Bedrijvenregister Zuid-Holland*

3A1.e Index Economie071

101

106

110

113

128

Economie071**

* Het Bedrijvenregister Zuid-Holland heeft de registratie verbeterd, waardoor nu meer bedrijven en arbeidsplaatsen in beeld zijn. De gegevens zijn met terugwerkende kracht aangepast. De streefwaarde is niet meer te vergelijken met de realisatiewaarden.
** De Index Economie071 is aangepast, met terugwerkende kracht zijn de cijfers herrekend naar een nieuw basisjaar 2012. De streefwaarde is niet meer te vergelijken met de realisatiewaarde die basisjaar 2008 kende.