Ga naar boven

Programmabudget

Cultuur, sport en recreatie
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Wijziging
Begroting

Begroting 2016
na wijziging

Rekening
2016

Verschil
2016

Cultuur

Lasten

16.392

15.672

337

16.009

15.842

167

Baten

-1.086

-536

178

-358

-414

56

Saldo

15.306

15.135

516

15.651

15.428

223

Cultureel erfgoed

Lasten

6.550

6.676

199

6.875

6.369

506

Baten

-491

-369

0

-369

-504

135

Saldo

6.059

6.306

199

6.506

5.865

641

Sport

Lasten

12.243

12.435

-294

12.141

12.153

-12

Baten

-3.081

-3.477

250

-3.227

-3.100

-127

Saldo

9.162

8.958

-44

8.914

9.053

-139

Recreatie

Lasten

1.510

1.461

-285

1.176

1.202

-26

Baten

-400

-270

-88

-358

-459

101

Saldo

1.110

1.190

-373

817

742

75

Programma

Lasten

36.695

36.243

-43

36.200

35.564

636

Baten

-5.057

-4.653

341

-4.312

-4.477

164

Saldo van baten en lasten

31.638

31.590

298

31.888

31.088

800

Reserves

Toevoeging

212

172

161

333

568

-236

Onttrekking

-390

-303

-721

-1.024

-853

-171

Mutaties reserves

-179

-131

-561

-692

-285

-407

Resultaat

31.459

31.459

-263

31.196

30.803

393

Reserves programma 8
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Wijziging
Begroting

Begroting 2016
na wijziging

Rekening
2016

Verschil
2016

Reserve publicaties Erfgoed Leiden e.o.

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-2

0

-2

-2

-2

0

Saldo

-2

0

-2

-2

-2

0

Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal

Toevoeging

35

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-142

-142

-199

57

Saldo

35

0

-142

-142

-199

57

Reserve Archeologischpark Matilo

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-12

-12

-12

0

Saldo

0

0

-12

-12

-12

0

Reserve exploitatie De Nobel

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-13

-13

1

-12

-12

0

Saldo

-13

-13

1

-12

-12

0

Reserve jeugdsportfonds Leiden

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-17

0

0

0

0

0

Saldo

-17

0

0

0

0

0

Reserve Pieterskerk

Toevoeging

176

172

0

172

172

0

Onttrekking

-289

-290

0

-290

-290

0

Saldo

-113

-118

0

-118

-118

0

Reserve bedrijfsvoering ELO

Toevoeging

0

0

160

160

396

-236

Onttrekking

-70

0

0

0

0

0

Saldo

-70

0

160

160

396

-236

Reserve stedelijke ontwikkeling P8

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-300

-300

-72

-228

Saldo

0

0

-300

-300

-72

-228

Reserve bodemsanering P8

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-266

-266

-266

0

Saldo

0

0

-266

-266

-266

0

Totaal

Toevoeging

212

172

161

333

568

-236

Onttrekking

-390

-303

-721

-1.024

-853

-171

Reserves programma 8

-179

-131

-561

-692

-285

-407

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000

Cultuur
Er zijn geen te verklaren afwijkingen.

Cultureel erfgoed
De Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld bestaat sinds 2009. Als gevolg van het succes van deze regeling waren de middelen steeds sneller in het jaar op. Daarom is in 2015 voorgesteld om de regeling verder aan te scherpen. In 2015 (€ 200.000) en 2016 (€ 300.000) zijn extra middelen ingezet voor de Morsstraat, Haarlemmerstraat inclusief Turfmarkt en Prinsessekade, Haven, Aalmarkt incl. Maarsmansteeg en Mandenmakersteeg, Breestraat en Korevaarstraat, zijnde projecten waar in het kader van programma Binnenstad is of wordt geïnvesteerd in de kwaliteit openbare ruimte. Een groot deel van dit extra budget (€ 280.000) is niet besteed in 2016 en zal in 2017 en verder uitgegeven worden. Hiervoor wordt een voorstel tot budgetoverheveling ingediend.

De Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld bestaat sinds 2009. Eind 2015 is naast de bestaande budgetten nog eens € 50.000 beschikbaar gesteld vanuit programma Binnenstad om een extra impuls te geven aan de verwijdering van lichtbakken ten behoeve van het aanpassen van de gevelreclame. Een groot deel van dit extra budget is niet besteed in 2016 en zal in 2017 en verder uitgegeven worden. Hiervoor wordt een voorstel tot budgetoverheveling ingediend.

Sport
Er zijn geen te verklaren afwijkingen.

Recreatie
Er zijn geen te verklaren afwijkingen.

Toelichting afwijkingen mutaties in reserves programma 8

Reserve publicaties Erfgoed Leiden e.o.
De inkomsten zijn ruim €100.000 hoger dan begroot. Dit komt door incidentele baten i.v.m. incidentele opbrengsten door de dienstverleningsovereenkomst met Kaag en Braassem en Nieuwkoop.

De uitgaven zijn lager uitgekomen dan voorzien doordat er geanticipeerd is op taakstellingen en er sprake is geweest van een conservatief uitgavenbeleid voor de noodzakelijke verbouwing van de publieksfunctie. Per saldo resteert dat in een storting in de bedrijfsreserve van €236.000


Bedrijfsreserve museum de Lakenhal
Het resultaat van de Lakenhal is € 56.950 nadelig. De bedrijfsreserve is een egalisatiereserve. Daarom is er ook
€ 56.950 meer onttrokken aan de bedrijfsreserve dan geraamd, ondermeer veroorzaakt doordat het museum iets langer is open geweest.

Reserve Stedelijke ontwikkeling
Door de lagere bestedingen in het kader van de subsidieregeling Historisch Stadsbeeld is er € 228.000 minder onttrokken dan begroot.

INVESTERINGEN

Overschrijdingen op investeringskredieten

Binnen dit programma zijn per 31-12-2016 geen overschrijdingen op investeringskredieten.

Toelichting af te sluiten kredieten

Er zijn vier kredieten afgesloten met een overschot van € 50.000 of meer dan 10% van het investeringskrediet

7100257 Herstel metsel- en voegwerk De Burcht
Bij de tweede bestuursrapportage heeft de raad besloten dit krediet af te sluiten met een voordeel ad € 302.000 en de vrijvallende kapitaallasten in te zetten ter dekking van de taakstelling op kapitaallasten.

7100438 Verv. toplaag gravel tennis Merenwijk
Dit krediet bestond oorspronkelijk uit een totaal bedrag van €108.000 wat beschikbaar was gesteld voor realisatie van twee kleedkamers Roomburg, vervanging toplaag Roomburg en Merenwijk en aanpassing van de beregeningsinstallatie Merenwijk. Er resteert een voordeel van € 27.340

7100439 Dakveiligheidsvoorzieningen gebouwen
Krediet wordt afsgesloten met een voordeel van € 16.765, de uitvoeringskosten zijn lager uitgevallen.

7100444 Bouwkundig herstel Vijf Meibad
krediet wordt afgesloten met een voordeel van € 13.205, bij actualisatie van de beheerplannen waren deze kosten ook geraamd in het beheerplan. De kosten van het herstel zijn gedekt uit de voorziening.

Investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening 2016

7100006 Digitalisering extern depot archief­
Inspanningen ten behoeve van digitalisering hebben door de komst van twee grote nieuwe gemeenten - die voorrang kregen bij de digitale ontsluiting - enige vertraging opgelopen. De verwachting is dat dit in 2017 wordt ingelopen en hierna het krediet kan worden afgesloten.

7100245 Muziekcentrum De Nobel
Technisch gezien bleken een aantal zaken na oplevering niet in orde. Deze laatste zaken moeten nog worden afgewikkeld. Op dit moment worden de resultaten van een nader onderzoek verwacht, waaruit naar verwachting nog een aantal (bouw) technische maatregelen getroffen zullen moeten worden.Het krediet voor de Nobel kan daarom nog niet afgesloten worden.

7100371 verv. riolering sportaccomm­
Krediet is voor de vervanging en in stand houding van de riolering binnen de sportaccommodaties over de jaren 2013 -2016. Een gedeelte van deze werkzaamheden lopen door in 2017 ev.

7100405 Nieuwbouw huisvesting Jeugddorp
De gebouwen Jeugddorp verkeren veelal in slechte staat. Het krediet nieuwbouw huisvesting jeugddorp is in principe bedoeld om die gebouwen te vervangen of levensduur verlengend en duurzaam te renoveren. Ontwikkelingen op gebied van sportaccommodaties vragen echter om een toekomstvisie, onder meer op de locatie De Vliet, waar deze gebouwen thans onderdeel van uitmaken. In afwachting van het resultaten van die toekomstvisie zal in 2017, in overleg met de gebruikers, alleen het hoogstnoodzakelijke onderhoud plaatsvinden.

7100576 machines sportbedrijf 2013-2014-2016/17
In 2016 is de inzet van materieel geanalyseerd en is de vervanging van bedrijfswagens meegenomen in de Europese aanbesteding voor de bedrijfswagens van Beheer. In 2017 wordt met de vervanging van het materieel gestart

7100625 Verbouwing archeologisch centrum Boisotkade­
Dit krediet is gekoppeld aan raadsbesluit RV13.0089 dat opdracht geeft om een vervangende publieksruimte te creëren. Dit traject is nog niet afgerond en dit krediet kan derhalve niet afgesloten worden.

7100632 LKH Publieksvoorzieningen­
Dit krediet is beschikbaar gesteld voor aanpassingen en verbeteringen aan de publieksvoorzieningen in de Lakenhal. Gezien de (vertraagde) renovatie en uitbreiding van het museum dient dit krediet beschikbaar te blijven voor de kosten die zullen volgen in 2017 (e.v.).

7100789 SGZ Trekkenwand­
Dit krediet is beschikbaar gesteld voor het vernieuwen van de hijsinstallatie in de Stadsgehoorzaal. De werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels bijna afgerond. Omdat nog wel enkele kosten verwacht worden kan dit krediet nog niet worden afgesloten.

7101153 toplaag kunstgras 2 korfbalvelden 2013­
Toplaag vervanging veld 2 en 3 worden gerealiseerd in 2017. De vervanging is uitgesteld omdat de velden nog voldeden aan de gestelde bespelingsnorm.