Ga naar boven

Beleidsterrein 8B Cultureel erfgoed

Doelen en prestaties bij 8B Cultureel erfgoed

Doel

Prestatie

8B1 Het Leids verleden wordt duurzaam ingezet als onderscheidende kracht: kennis en collecties op het gebied van cultureel erfgoed zijn bruikbaar voor diverse groepen en het cultureel erfgoed wordt behouden voor toekomstige generaties

8B1.1 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden en Omstreken

8B1.2 Exploitatie en beheer Molen de Valk

8B1.3 Toezicht en handhaven op monumenten

8B1.4 Uitvoeren erfgoedbeleid met partners

Toelichting bij de prestatieverantwoording

8B1.1 Exploitatie en beheer Erfgoed Leiden en Omstreken
Erfgoed Leiden brengt kennis van het verleden bij elkaar en maakt deze bruikbaar voor iedereen, vanuit de overtuiging dat erfgoed bijdraagt aan de kwaliteit van de moderne leefomgeving. Vanuit deze missie is het belangrijkste speerpunt voor Erfgoed Leiden (ELO) de integratie van kennis en collecties en deze digitaal te ontsluiten.

Algemeen
2016 is voor Erfgoed Leiden en Omstreken een succesvol jaar geweest. Diverse groepen hebben de rijkdom aan kennis en collecties kunnen ervaren of bestuderen. Molen de Valk kende een recordaantal bezoekers, de explosieve groei van bezoeken aan de websites van ELO in 2015 bleek geen incident, de groei is ook in 2016 doorgezet. De stad wordt aantrekkelijker met een steeds historischer gevelbeeld en ook in de Leidse regio groeit de belangstelling voor de dienstverlening en expertise die ELO huisvest.

Ambitie I Kennis en collecties
Uit het aanvraagtraject voor een Europese subsidie voor ECHOES is een waardevolle internationale samenwerkingsrelatie ontstaan tussen Erfgoed Leiden en Omstreken, RHC Tresoar Leeuwarden, Generalitat (autonome regio) de Catalunya, Diputació (provincie) de Barcelona, en het Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC, een consortium van universiteiten). Gezamenlijk doen zij onderzoek naar een digitale en integrale ontsluiting van gedigitaliseerde collecties. Hierbij wordt ook nadrukkelijk de samenwerking met de crowd gezocht.

Bij de archiefinspectie is geïnvesteerd in een uitbreiding van de formatie om adequater de dienstverlening te kunnen uitvoeren en voor te bereiden op de komst van het e-depot.

2016 stond ook in het teken van kennis delen. Dat liep van een bijdrage aan de Groene Burenroute en het Groen menu tot de nieuwe cursus ‘wonen in een historisch pand’. Het beschikbaar stellen van de afbeeldingen als Open Data werd gemarkeerd door een project met de kunstklas 5VWO van het Da Vincicollege. De start van de pilot e-depot leidde tot drukbezochte workshops metadata voor gemeenteambtenaren uit de hele regio. Restauratoren uit Nederland en België bezochten een tape removal cursus door Amerikaanse experts en met steun van programma kennisstad konden drie Europese experts worden ingevlogen voor een masterclass ‘digitale technieken in de bouwhistorie, voor zowel instellingen als bedrijfsleven. De nieuwe ELO Academy met masterclasses voor volwassenen en professionals verbinden kennis en innovatie in het erfgoedvak.

Ambitie II Historische omgevingskwaliteit
Ook in 2016 is de succesvolle Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld voortgezet. Ook weet de burger de duurzaamheidsadviseur steeds beter te vinden, waardoor ook monumenteneigenaren een goede oplossing vinden voor duurzaamheidsvraagstukken. Verder heeft de nieuwe cursus Leven in een historische pand (voor eigenaren) enthousiaste reacties opgeleverd met verzoek om vervolg.

Ambitie III Beleving
ELO heeft deelgenomen aan de drukbezochte Museumnacht. De Open Monumentendagen zijn weer succesvol verlopen. De mini-exposities van ELO op de Boisotkade worden enthousiast ontvangen. De samenwerking met het PS theater is voortgezet. De erfgoededucatie voor de jeugd is gecontinueerd met aandacht voor de regionale rol.

8B1.2 Exploitatie en beheer Molen de Valk
Molenmuseum De Valk, in 2016 50 jaar museum, heeft een recordaantal bezoekers mogen ontvangen, nl. 30.000, een mooi resultaat voor een jubileumjaar. De groei van de afgelopen jaren lijkt zich hiermee te continueren. Steeds meer mensen, van leerlingen van Leidse basisscholen tot internationale toeristen en dagjesmensen vinden hun weg naar dit beeldbepalende pand in de Leidse binnenstad.

2016 heeft daarnaast in het teken gestaan van de voorbereidingen op de bebouwing in het stationsgebied en de inrichting van de Garenmarkt. De Valk is betrokken bij de planvorming en in goede samenwerking is een oplossing gevonden voor het opvangen van de verslechtering van de molenbiotoop.

8B1.3 Toezicht en handhaven op monumenten
In december 2015 is gestart met het project achterstallig onderhoud monumenten. Het doel is de eigenaren op vrijwillige basis hun monument op te laten knappen, zodat het rijke verleden bewaard blijft en de binnenstad nog aantrekkelijker wordt. Er zijn 70 monumenteneigenaren benaderd. 24 eigenaren hebben inmiddels het noodzakelijke onderhoud aan hun monument uitgevoerd. Voor 8 panden is uitstel verleend voor uitvoeren werkzaamheden omdat er afspraken zijn gemaakt met de Monumentenwacht. Tenslotte zijn er tot op heden 4 dossiers doorgezet naar de juridische handhaving. Aan de overige panden is het onderhoud in uitvoering.

8B1.4 uitvoeren erfgoedbeleid met partners
Zowel gemeente als uiteenlopende partners van binnen en buiten de stad dragen bij aan het realiseren van de ambities uit de Erfgoednota zoals ook geformuleerd onder 8B1.1.

In 2016 is in overleg met de Historische Vereniging Oud Leiden gestart met een waardestelling van de historische wederopbouwkunst in / aan gebouwen gestart. Dit krijgt verder vervolg in 2017. De (nationale) inspanningen richting Unescostatus zijn gecontinueerd. Een deel van de vele inspanningen uit de Erfgoednota 2014 – 2020 is in uitvoering, maar niet alles. Aan het strategisch erfgoedakkoord is bijvoorbeeld door de partners (zoals musea) geen gevolg gegeven omdat hieraan geen behoefte bleek. In 2017 volgt een lichte tussenbalans van de Erfgoednota.

Effectindicatoren bij 8B Cultureel erfgoed

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2016

Bron

2013

2014

2015

2016

Doel 8B1 Het Leids verleden wordt duurzaam ingezet als onderscheidende kracht: kennis en collecties op het gebied van cultureel erfgoed zijn bruikbaar voor diverse groepen en het cultureel erfgoed wordt behouden voor toekomstige generaties

8B1.a Percentage Leidenaren met belangstelling voor cultureel erfgoed

81%

-

75%

-

-

Stadsenquête

8B1.b Aantal bezoekers Archeologisch Centrum

7.462

6.007

-

-

-

gesloten nov. 2014

8B1.c Aantal bezoekers websites (x 1.000)

403

495

1.646

1.340

500

Erfgoed Leiden en Omstreken

8B1.d Aantal bezoekers Boisotkade

5.700

6.879

6.624

6.060

7.000

Erfgoed Leiden en Omstreken

8B1.2 aantal bezoekers Molen de Valk

24.927

29.367

30.732

30.000

Erfgoed Leiden en Omstreken