Ga naar boven

Beleidsterrein 1A Bestuur

Doelen en prestaties bij 1A Bestuur

Doel

Prestatie

1A1 Volksvertegenwoordiging, kaderstelling en control

1A1.1 De gemeenteraad en raadscommissies vergaderen volgens de vastgestelde vergadercyclus

1A1.2 Burgers actief informeren over rol en werkzaamheden van de gemeenteraad

1A1.3 Ondersteuning van de gemeenteraad door de griffie, onderzoek door de rekenkamercommissie en controle door de accountant

1A2 Dagelijks besturen van de gemeente

1A2.1 Dagelijks besturen van de gemeente door het college

1A2.2 Ondersteunen van het college en directie door bestuurs- en directieondersteuning

1A2.3 Dagelijks managen door de concerndirectie

1A2.4 Uitvoeren van concerncontrol, waaronder doorlichtingsonderzoeken en audits

1A2.5 Informeren en betrekken van burgers, bedrijven en instellingen over besluiten en bij uit te voeren beleid

1A2.6 Organiseren van verkiezingen voor gemeente, provincie, Rijk en Europa

1A2.7 Strategische beleidsadvisering en onderzoek

1A2.8 Adviseren van bestuur over communicatie

1A2.9 Organiseren van medezeggenschap

1A3 Bijdragen aan en sturen op samenwerkingsverbanden

1A3.1 Sturing en toezicht houden op samenwerkingsverbanden

1A3.2 Bevorderen van intergemeentelijke samenwerking

Toelichting bij de prestatieverantwoording:

Prestatie 1A2.4 Uitvoeren van concerncontrol, waaronder doorlichtingsonderzoeken en audits
De consequenties van bevindingen van de interne en externe accountant zijn aanleiding om deze prestatie oranje te kleuren. De accountants hebben tekortkomingen geconstateerd die consequenties hebben voor de wijze waarop de jaarrekening gecontroleerd wordt en mogelijk zelfs voor de strekking van de controleverklaring. De tekortkomingen hebben betrekking op fiscale beheersing, toegang tot IT-systemen en Europese aanbestedingen. Daarnaast is de controle op de uitgaven Wmo en jeugdzorg evenals in 2015 een zorgpunt. Ten tijde van het opstellen van deze jaarrekening wordt op alle punten veel inspanning geleverd om deze tekortkomingen te verhelpen. De raad wordt over de voortgang geïnformeerd.

Effectindicatoren bij 1A Bestuur

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2016

Bron

2013

2014

2015

2016

Doel 1A1 Volksvertegenwoordiging, kaderstelling en control

1A1.a Percentage inwoners dat het eens is met de stelling 'Ik voel mij vertegenwoordigd door de gemeenteraad'

20%

-

28%

-*

-*

Stadsenquête

Doel 1A2 Dagelijks besturen van de gemeente

1A2.a Percentage inwoners dat het eens is met de stelling 'De gemeente wordt goed bestuurd'

39%

-

48%

-*

-*

Stadsenquête

* De Stadsenquête wordt alleen in de oneven jaren gehouden.