Ga naar boven

Programmabudget

Bereikbaarheid
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Wijziging
Begroting

Begroting 2016
na wijziging

Rekening
2016

Verschil
2016

Langzaam verkeer

Lasten

1.051

1.212

182

1.395

1.215

180

Baten

0

-8

0

-8

0

-8

Saldo

1.051

1.204

182

1.387

1.215

172

Openbaar vervoer

Lasten

535

186

444

630

965

-335

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

535

186

444

630

965

-335

Autoverkeer

Lasten

3.573

2.705

1.097

3.802

3.141

661

Baten

0

0

0

0

0

0

Saldo

3.573

2.705

1.097

3.802

3.141

661

Parkeren

Lasten

7.261

9.908

-334

9.574

8.880

694

Baten

-8.390

-11.471

1.283

-10.188

-11.152

964

Saldo

-1.129

-1.563

949

-614

-2.272

1.658

Leefomgeving

Lasten

1.305

1.202

504

1.706

1.583

123

Baten

-61

-4

2

-2

-60

58

Saldo

1.244

1.198

506

1.704

1.523

181

Programma

Lasten

13.726

15.213

1.893

17.107

15.785

1.322

Baten

-8.451

-11.483

1.285

-10.198

-11.212

1.014

Saldo van baten en lasten

5.275

3.730

3.178

6.909

4.572

2.336

Reserves

Toevoeging

10.809

10.971

7.625

18.596

20.106

-1.510

Onttrekking

-23.590

-12.273

-25.389

-37.661

-36.895

-767

Mutaties reserves

-12.781

-1.301

-17.764

-19.065

-16.789

-2.276

Resultaat

-7.506

2.429

-14.586

-12.157

-12.217

60

Reserves programma 4
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Wijziging
Begroting

Begroting 2016
na wijziging

Rekening
2016

Verschil
2016

Reserve parkeren P4

Toevoeging

3.968

5.790

1.640

7.429

8.939

-1.510

Onttrekking

-5.857

-7.408

-2.820

-10.228

-10.228

0

Saldo

-1.889

-1.619

-1.180

-2.799

-1.289

-1.510

Reserve bereikbaarheidsprojecten

Toevoeging

2.001

4.910

6.022

10.932

10.932

0

Onttrekking

-16.710

-4.864

-13.984

-18.848

-18.097

-751

Saldo

-14.709

46

-7.962

-7.916

-7.165

-751

Reserve fietsenstalling station P4

Toevoeging

2.840

272

-37

235

235

0

Onttrekking

-97

0

-422

-422

-406

-16

Saldo

2.743

272

-459

-187

-171

-16

Reserve Ontsluiting Bio Science Park

Toevoeging

2.000

0

0

0

0

0

Onttrekking

-924

0

-6.868

-6.868

-6.868

0

Saldo

1.076

0

-6.868

-6.868

-6.868

0

Reserve afbouwregeling SSL

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-2

0

0

0

0

0

Saldo

-2

0

0

0

0

0

reserve grondexploitaties P4

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-1.296

-1.296

-1.296

0

Saldo

0

0

-1.296

-1.296

-1.296

0

Totaal

Toevoeging

10.809

10.971

7.625

18.596

20.106

-1.510

Onttrekking

-23.590

-12.273

-25.389

-37.661

-36.895

-767

Reserves programma 4

-12.781

-1.301

-17.764

-19.065

-16.789

-2.276

Reserve parkeren
Het verschil in de toevoeging aan de reserve parkeren van € 1,5 miljoen wordt veroorzaakt doordat het voordelig saldo op het beleidsterrein parkeren wordt gestort in de reserve parkeren. Het voordelig saldo ontstaat door lagere kapitaallasten en voordelen op het onderhoud van de voormalige parkeerpalen. Daarnaast is de realisatie van baten parkeren hoger dan begroot. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichtingop het beleidsterrein Parkeren.

Reserve bereikbaarheidsprojecten
Door niet gerealiseerde bijdragen aan diverse investeringen in de infrastructuur heeft een lagere onttrekking aan de reserve bereikbaarheidsprojecten plaatsgevonden. Dit heeft met name betrekking op het feit dat werkzaamheden die waren gepland in 2016, voor de Rijnlandroute, de programmasturing van het investeringsprogramma infrastructuur en de projecten programma binnenstad niet hebben plaatsgevonden maar zijn doorgeschoven naar 2017. De bijdrage vanuit de reserve blijft beschikbaar ter dekking van de diverse investeringen in toekomstige jaren. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichtingop het beleidsterrein Autoverkeer.

Reserve fietsenstalling station (programma 4)
De lagere onttrekking aan de reserve fietsenstalling station heeft betrekking op de eindafrekening 2016 aan de NS ter compensatie van het tijdelijk gratis fietsparkeren in de fietsenstalling Scienceparkzijde.

Toelichting op beleidsterreinen met financiële afwijkingen (op de lasten en/of baten) > € 250.000

Openbaar Vervoer
In 2016 is een motie van de gemeenteraad inzake de toekomstige locatie busstation Leiden Centraal aangenomen. Hierin is het College verzocht om meerdere scenario’s op hoofdlijnen voor nieuwbouw voor het busstation te ontwikkelen om te kunnen komen tot een integrale beoordeling van de verkeerskundige, stedenbouwkundige en financiële consequenties. Hiervoor is bij de 1e bestuursrapportage 2016 voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld ten laste van krediet 'nieuwe OV-terminal CS'. Dit heeft geresulteerd in een concept college voorstel waarin is geadviseerd om bij de verdere planvorming voor het busstation uit te gaan van het in 2012 genomen raadsbesluit om de Terweelocatie als vestigingslocatie voor het busstation aan te wijzen.  

De locatieleuze van een nieuwe busterminal en bijbehorende aan- en afrijdroutes is een complex onderwerp wat zorgvuldige overwegingen noodzakelijk maakt. Op 2 februari 2017 heeft het College besloten om, in afwijking van dit voorstel, een nieuw stadsbreed participatieproces te starten waarbij twee scenario’s voor de busterminalontwikkeling uitgewerkt worden.  

In 2016 is voor een bedrag van € 304.000 aan plankosten gerealiseerd om de motie uit te voeren. Deze kosten hebben geen directe relatie met de daadwerkelijke totstandkoming van een nieuw busstation. Volgens wet- en regelgeving inzake waardering van activa zijn deze kosten niet activeerbaar omdat ze géén onderdeel uitmaken van de vervaardigingsprijs van de nieuw te realiseren busterminal en worden deze ten laste gebracht van de jaarrekening 2016.

Autoverkeer
Het voordeel op de lasten van € 661.000 wordt veroorzaakt door niet gerealiseerde bijdragen aan investeringen die worden gedekt door een onttrekking aan de reserve bereikbaarheidsprojecten. Het betreft een voordeel van € 260.000 voor de voorbereidingskosten van de Rijnlandroute. In 2016 is ingezet op een goed esthetisch programma van eisen voor de Rijnlandroute. Ook is er een verkeersonderzoek gedaan naar het Lammenschansplein en in 2017 volgt er nog een ontwerpopgave voor dit plein. Verder zal er nog een inpassingswens, de verbreding van het aquaduct, worden uitgewerkt. Een voordeel van € 165.000 voor de programmasturing van het investeringsprogramma infrastructuur heeft betrekking op projectoverstijgende programmakosten. In 2016 is voor afstemming op beheersaspecten en verkeersregie extra capaciteit ingehuurd. Deze capaciteit zal ook voor de komende jaren noodzakelijk blijven. Tot slot is sprake van een voordeel van € 234.000 voor bijdragen aan diverse projecten in de openbare ruimte Binnenstad. In 2016 zijn de uitgangspunten voor en de realisatie van het voorlopig ontwerp op de verschillende deelprojecten openbare ruimte Binnenstad gereed gekomen. Voor deze fase van ontwerpen bleek minder capaciteit benodigd dan begroot. Eventueel resterende middelen worden ingezet voor de volgende fasen van de projecten.

De bijdragen aan bovengenoemde investeringen (en de corresponderende onttrekking aan de reserve bereikbaarheidsprojecten) blijven beschikbaar in 2017.

Parkeren
Parkeren heeft een voordelig saldo van € 1,7 miljoen. Dit resultaat is opgebouwd uit een voordeel van € 1,0 miljoen op de parkeerbaten. Dit wordt voor het straatparkeren veroorzaakt door de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. Daarnaast is de bezetting van de parkeergarages toegenomen, wat waarschijnlijk verband houdt met toegenomen economische groei en de toenemende aantrekkingskracht van de Leidse Binnenstad op bezoekers. Het voordeel in de lasten van € 0,7 miljoen wordt veroorzaakt door lagere kapitaallasten van € 0,4 miljoen. Dat heeft onder andere te maken met vertraging in de investeringen parkeergarage Lammermarkt waardoor de boekwaarde bij het opstellen van de begroting 2016 te hoog was ingeschat en vertraging van de vervangingsinvesteringen in parkeerapparatuur. Ook heeft terughoudend onderhoud van de voormalige parkeerautomaten geleid tot een voordeel van € 0,2 miljoen (terughoudendheid als gevolg van het plaatsen van nieuwe parkeerpalen voor het digitaliseren van parkeren).

INVESTERINGEN

Overschrijdingen op investeringskredieten

7101083 Openbare ruimte binnenstad - Algemeen
Op 31-12-2016 is sprake van een overschrijding van € 24.000 op het krediet voor de kosten van voorbereiding van de diverse onderdelen op investeringen in de openbare ruimte binnenstad De overschrijding wordt gedekt door een onttrekking uit de reserve bereikbaarheidsprojecten. Binnen de diverse investeringen is voldoende ruimte om deze overschrijding op te vangen.

Toelichting op investeringskredieten die zijn afgesloten met een opvallend overschot

7100537 Ventwegen Willem de Zwijgerlaan

Het krediet kan afgesloten worden. Het werk is uitgevoerd. Het voordelig resultaat wordt, conform raadsvoorstel 16.0129, ingezet voor een aanvullend krediet voor het project verbetering kwaliteit openbare ruimte Leiden Noord in het kader van ISV3.

7100072 W4 - aquaduct met tunnelbak
Bij aanvraag van het krediet werd er van uitgegaan dat Leiden, tegen vergoeding, ook werkzaamheden (toetsing vergunningaanvraag, toezicht en handhaving) voor Leiderdorp zouden uitvoeren. Uiteindelijk zijn alleen werkzaamheden uitgevoerd voor het Leidse deel van het kunstwerk.

7100722 Onderdoorgang Niels Bohrweg
In verband met een aanbestedingsvoordeel zijn minder kosten gemaakt dan voorzien. Hierdoor lijkt het dat dit krediet met een voordeel afgesloten wordt. Aan de batenkant valt echter (door de lagere kosten) een deel van een subsidie weg waardoor per saldo dit krediet met een klein tekort afgesloten wordt.

7100284 vervanging parkeerapparatuur 2012

Het krediet wordt afgesloten omdat voor het digitaliseren van de parkeerketen krediet beschikbaar is gesteld voor de vervanging (en uitbreiding) van parkeerapparatuur.

7101103, 7101104, 7101105, 7101106, 7101107, 7101128, 7100856 Diverse kredieten programma bereikbaarheid
Bij de Tweede Bestuursrapportage 2016 zijn de kredieten voor fietsvoorzieningen, blackspots en verkeersvoorzieningen grotendeels verdeeld naar projecten binnen het programma bereikbaarheid. Per abuis waren hierbij ook enkele projecten meegenomen die onderdeel uitmaakten van het raadsvoorstel (RV 16.0078) Openbare ruimte projecten Binnenstad. Dit heeft geleid tot het afsluiten van deze kredieten.

Toelichting op investeringskredieten ouder dan drie jaar die niet afgesloten worden bij de jaarrekening 2016

7100014 Aanpak black spots
Het project ongevallenlocaties uit het uitvoeringsprogramma fietsroutes is opgestart in 2014. De voorbereiding en uitvoering neemt meerdere jaren in beslag. In 2017 worden er werkzaamheden verricht voor verkeersmaatregelen Rijnsburgerweg, de VRI Ommedijkseweg en voor fietsongevallenlocaties.

7100015-7100019, 7100520, 7100627-7100630 en 7100902 Ontsluiting Bio Science Park
De werkzaamheden van het project OBSP zijn in 2016 grotendeels uitgevoerd. De afronding van de uitvoeringsfase en de oplevering van het project staan eind eerste kwartaal 2017 gepland. In het tweede kwartaal wordt de eindrapportage van het project OBSP opgesteld. Parallel hieraan wordt in de eerste helft 2017 de aanleg van de fietsverbinding aan de noordzijde Plesmanlaan tussen Einsteinweg en Spoorzone ter hand genomen.

7100022 Rotonde Ketelmeerlaan-Gooimeerlaan
Er is een aantal maatregelen aan de rondweg uitgevoerd. In 2014 is een motie ingediend met betrekking tot de rotondes aan de rondweg. Momenteel worden de kosten voor het ontwerp en de voorbereiding voor de rotondes Merenwijk uit dit krediet gedekt. Voor de realisatie zal na definitief ontwerp een aanvraag voor aanvullend krediet ingediend worden. In het meerjareninvesteringsplan 2017 is hier al rekening mee gehouden.

7100053, 7100883-7100885 Spooronderdoorgang Kanaalweg-Zuid
In opdracht van gemeente Leiden en ProRail voert aannemer Max Bögl de werkzaamheden uit om de Kanaalweg en het spoor veiliger te maken door een nieuwe spooronderdoorgang aan te leggen. De voorbereiding door ProRail en de gemeente startte in 2012. De feitelijke uitvoering startte in mei 2016 en duurt tot september 2017. Daarna vinden afrondende werkzaamheden plaats. Naar verwachting kan in het voorjaar van 2018 het project geheel afgesloten worden. De bouwwerkzaamheden voor de spooronderdoorgang Leiden Kanaalweg liggen op schema. In de afgelopen periode heeft aannemer Max Bögl hard gewerkt aan de bouw van het tunneldek. In november 2016 is het dek onder grote publieke belangstelling op zijn plek geschoven. In verband met de bouwwerkzaamheden is de Kanaalweg tussen de Lorentzkade en het Lammenschansplein vanaf 2 mei 2016 tot en met 31 augustus 2017 geheel afgesloten.

7100062 Uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid scholen
De afgelopen jaren is een aantal maatregelen rond de verkeersveiligheid scholen uitgevoerd. In 2016 is het project geëvalueerd en het restant krediet wordt in 2017 en 2018 ingezet voor aanvullende maatregelen.

7100063 Busroute Churchillaan in het kader van Boshuizerkade 30km per uur
Na de bouwactiviteiten rond de Boshuizerkade wordt de Boshuizerkade heringericht. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met groot onderhoud van cluster Beheer in Haagweg Zuid. In 2017 wordt dit werk voorbereid. De uitvoering zal naar verwachting in 2018-2020 plaatsvinden.

7100068 Hooigracht-route (kruispunten)
Het project is klaar. Er moet echter nog een aanpassing aan het kruispunt worden uitgevoerd. Deze aanpassing wordt meegenomen bij de herinrichting Ir. Driessenstraat (Binnenstad). Alleen een tijdelijke beperkte maatregel wordt in 2017 uitgevoerd.

7100074 Reconstructie Maresingel
Het ontwerp voor de Maresingel is nu een geïntegreerd ontwerp geworden met het Singelpark. In 2016 is gebleken dat de riolering moet worden vervangen en aangepast aan het geïntegreerde ontwerp. HIervoor is in 2016 een kostenbegroting gemaakt. Er moet aanvullende dekking worden gezocht of er moeten kostenbesparende keuzes worden gemaakt binnen het ontwerp. In 2017 wordt naar verwachting in de bestuursrapportage een voorstel voorgelegd aan de raad.

7100078 aanleg Hallenweg 1e fase
Het krediet kan niet afgesloten worden in verband met de aanleg van de vernieuwde Floris Versterlaan. Dit zal in 2017 worden afgerond. Uit dit krediet zal ook de definitieve aanleg van de Hallenweg worden bekostigd. Dit staat gepland voor 2017-2018.

7100080 Herinrichting Kaarsemakersplein
De planvorming voor herinrichting en vergroening van het Lakenplein en Kaarsenmakersplein is vertraagd omdat de parkeerfunctie hier tot uiterlijk eind 2017 behouden moet blijven. Dit is het gevolg van afspraken tussen de gemeente en de Meelfabriek, die zijn vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (2015E220549EV, artikel 10, dd 9 juli 2015). We starten in 2017 met de planvorming en de fysieke herinrichting start in het eerste kwartaal van 2018.

7100084 Recontstructie kruispunt Lammenschansweg-Tomatenstraat
Door de diverse bouwactiviteiten in de omgeving is de reconstructie van het kruispunt nog niet uitgevoerd. In 2017 wordt dit werk voorbereid en gecombineerd met andere wekzaamheden in deze buurt.

7100085 Wijkactieplannen en parkeren
De wijkactieplannen Merenwijk zijn uitgevoerd. Het restbudget wordt gebruikt voor aanpassingen aan parkeren op basis van meldingen van bewoners. Naar verwachting wordt het krediet in 2017 afgesloten.

7100091 Kooiplein aankoop parkeergarage

Het project Kooiplein waarvan de aanleg van parkeergarages onderdeel uitmaakt is volop in de uitvoering. De eerste parkeergarage in deelgebied 5 is 1 februari 2017 opgeleverd. In 2016 is de uitvoering van de 2e parkeergarage in deelgebied 4 gestart. Oplevering is volgens planning in het 3e kwartaal 2017.

7100092, 7100649-7100653 en 7100671-7100672 Parkeergarage Garenmarkt
Eind 2013 heeft de raad ingestemd met het uitvoeringsbesluit. Dit uitvoeringbesluit omvatte zowel de parkeergarage op de Lammermarkt als de Garenmarkt. Het Design, Build & Maintain (DBM) contract is in juni 2015 afgesloten. Oplevering voor de parkeergarage Garenmarkt staat gepland voor het voorjaar 2020.

7100093, 7100644-7100647 en 7100669-7100670 Parkeergarage Lammermarkt­
Eind 2013 heeft de raad ingestemd met het uitvoeringsbesluit. Dit uitvoeringbesluit omvatte zowel de parkeergarage op de Lammermarkt als de Garenmarkt. Op basis van het uitvoeringsbesluit hebben de separate aanbestedingen van de beide garages plaatsgevonden. In maart 2014 is de opdracht aan de bouwcombinatie Dura Vermeer-Besix gegund. De Design, Build & Maintain (DBM) overeenkomst met de bouwcombinatie Dura Vermeer-Besix is juli 2014 ondertekend. Na het afronden van het definitieve ontwerp en het verkrijgen van de omgevingsvergunning is de uitvoering in oktober 2014 gestart. Naar verwachting zal de garage volgens planning in het voorjaar van 2017 worden opgeleverd en in gebruik genomen.

7100490 Onderzoek Rijnlandroute
De onderzoeken voor de Rijnlandroute nemen meerdere jaren in beslag.

7100924 aanpassing kruising Oegstgeesterweg-Boerhavenlaan
De realisatiewerkzaamheden van het project Oegstgeesterweg zitten in de afrondingsfase. De werkzaamheden worden financieel in 2017 afgerond.

7100929 reconstructie Schuttersveld-Dellaertweg
De voorbereiding van het werk is in 2016 gestart. De uitvoering is in het eerste kwartaal van 2017.

7100942 Schutterstraat-Poelgeeststraat
De voorbereiding van het werk is gestart. Naar verwachting start de uitvoering in het vierde kwartaal van 2017.