Ga naar boven

Beleidsterrein 4D Parkeren

Doelen en prestaties bij 4D Parkeren

Doel

Prestatie

4D1 Meer parkeerkwantiteit en betere parkeerkwaliteit

4D1.1 Opstellen parkeerbeleid

4D1.2 Realisatie parkeergarage Kooiplein

4D1.3 Realisatie parkeergarage Garenmarkt

4D1.4 Realisatie parkeergarage Lammermarkt

4D1.5 Parkeermanagement

4D1.6 Uitvoeren maatregelen parkeren


Toelichting bij de prestatieverantwoording:

4D1.1 Opstellen parkeerbeleid

Het Parkeerroute Informatiesysteem (PRIS) is geëvalueerd en besloten is om het niet in de huidige vorm voort te zetten maar het te integreren in de bewegwijzering. Een voorstel over de herschikking van straatparkeerplaatsen in de binnenstad is nog niet ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. In 2016 is onderzoek verricht naar het optimaliseren van het parkeerareaal: hoe faciliteren we bewoners, bezoekers en bedrijven met een transparante keuze van hoe je snel naar je eindbestemming kan en waar je kan parkeren en tegen welk tarief. Parkeertarieven kunnen worden gekoppeld aan bezettingsgraad en aan het te verwachten gebruik. Zo zouden we de parkeertarieven dynamisch kunnen aanbieden voor alle eindgebruikers en als keuze aanbieden. Door capaciteit beschikbaar te stellen en parkeertarieven transparant aan te bieden kun je het gebruik van parkeergarages optimaliseren (o.a. de Meelfabriek), maar dit geldt ook voor bedrijfsterreinen zoals het Bio Sciencepark. ook hier kun je sturen op de keuze van transport en waar je kan parkeren. 

4D1.2 Realisatie parkeergarage Kooiplein

De gebiedsontwikkeling van Kooiplein en omgeving voorziet in de realisatie van twee openbare parkeergarages door een ontwikkelaar. In 2015 en 2016 is hard gewerkt aan de realisering van de eerste openbare parkeergarage in deelgebied 5 (Parkeergarage Ringkade). Deze is in 1 februari 2017 (iets later dan gepland) opgeleverd en biedt ruimte voor 213 auto’s. De bouw van de tweede openbare parkeergarage (Parkeergarage Soestdijkkade in deelgebied 4) is in de zomer van 2016 gestart (circa 160 parkeerplaatsen) en zal volgens planning eind 2017 gereed zijn.

4D1.3 Realisatie parkeergarage Garenmarkt

Eind 2013 heeft de raad ingestemd met het uitvoeringsbesluit. Dit uitvoeringbesluit omvatte zowel de parkeergarage op de Lammermarkt als de Garenmarkt. Op basis van het uitvoeringsbesluit hebben de separate aanbestedingen van de beide garages plaatsgevonden. In mei 2014 heeft de gunning van de opdracht aan bouwcombinatie Dura Vermeer-Besix plaatsgevonden. Het Design, Build & Maintain (DBM) contract is in juni 2015 afgesloten. Vervolgens is gestart met het opstellen van een Definitief Ontwerp. In het uitvoeringsbesluit van november 2013 is besloten dat de garage Garenmarkt aansluitend aan de Lammermarkt zal worden gerealiseerd. De noodzakelijke bestemmingplan procedure hiervoor is succesvol afgerond. De omgevingsvergunning voor de bouwactiviteiten is aangevraagd. Voorbereidende werkzaamheden zijn in volle gang en deels afgerond, waaronder het verwijderen van de Barbaraburg. Beide garages worden gefinancierd vanuit de Parkeerexploitatie; hiervoor zijn in het Kaderbesluit richtinggevende kaders meegegeven.

4D1.4 Realisatie parkeergarage Lammermarkt

Eind 2013 heeft de raad ingestemd met het uitvoeringsbesluit. Dit uitvoeringbesluit omvatte zowel de

parkeergarage op de Lammermarkt als de Garenmarkt. Op basis van het uitvoeringsbesluit hebben de separate aanbestedingen van de beide garages plaatsgevonden. In maart 2014 is de opdracht aan de bouwcombinatie Dura Vermeer-Besix gegund. De Design, Build & Maintain (DBM) overeenkomst met de bouwcombinatie Dura Vermeer-Besix is juli 2014 ondertekend. Na het afronden van het definitieve ontwerp en het verkrijgen van de omgevingsvergunning is de uitvoering in oktober 2014 gestart. Het diepste droge punt van de garage is bereikt in april 2016. Aansluitend is verder gegaan met de afbouw van de parkeergarage. Naar verwachting zal de garage volgens planning in het voorjaar van 2017 in gebruik worden genomen. Aansluitend wordt verder gegaan met de inrichting van het maaiveld. Beide garages worden gefinancierd vanuit de Parkeerexploitatie; hiervoor zijn in het Kaderbesluit richtinggevende kaders meegegeven.

4D1.5 Parkeermanagement
In 2016 is er veel gebeurd waarvan de volgende hoogtepunten genoemd kunnen worden: realisatie uitbreiding betaald parkeren fase 2 en 3; vervanging parkeerautomaten in het centrum; afronding bouw garage Kooiplein; opening garage Venemeerstraat (Davinci College); de aanbesteding van het beheer en onderhoud van de parkeergarages is gegund aan P1. Het jaar 2017 wordt een transitie jaar, grote projecten zullen worden afgerond (uitbreiding betaald parkeren, invoering kenteken parkeren) en de aansturing van de parkeerketen word opgetuigd en ingeregeld met DVO`s en contracten. Regie in de parkeerketen is de volgende stap waarvan de voorbereidingen begin 2017 reeds zijn ingezet.

Effectindicatoren bij 4D Parkeren

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2016

Bron

2013

2014

2015

2016

4D1 Meer parkeerkwantiteit en betere parkeerkwaliteit

4D1.a Percentage inwoners dat zelf veel parkeeroverlast ondervindt

19%

17%

20%

18%

<20%

Veiligheidsmonitor

4D1.b Percentage autobezitters dat parkeermogelijkheden bij huis met 'goed' of 'voldoende' beoordeelt*

74%

-

66%

-

-

Stadsenquête

4D1.c Aantal straatparkeerplaatsen in gebieden met parkeerregulering**

12.824

12.900

12.595

23.201

26.668

Team parkeermanagement

4D1.d Aantal parkeerplaatsen in openbaar toegankelijke parkeergarages in gebieden met parkeerregulering***

1.330

1.330

1.330

3.979

1.660

Team parkeermanagement

4D1.e Overige parkeerplaatsen voor bezoekers****

960

960

675

675

675

Team parkeermanagement

* De Stadsenquête wordt alleen in de oneven jaren gehouden.
** In zone A (Binnenstad) bevinden zich 4745 automaatplaatsen op straat, in zone B (de schilwijken) bevinden zich 17.697 automaatplaatsen op straat. Daarnaast zijn er op parkeerterreinen 759 parkeerplaatsen: Garenmarkt (119 pp), Morssingel (158 pp), Langegracht (76 pp), Kaasmarkt (78 pp), Zwembad de Zijl (96 pp), Houtkwartier (60 pp), Sportpark Kikkerpolder (172 pp).
*** Dit betreft alle garageparkeerplaatsen die zich bevinden binnen de grenzen van gebieden waar enige vorm van parkeerregulering van kracht is: Haarlemmerstraatgarage (270 pp), Morspoortgarage (399 pp), LUMC (1500 pp), Langegrachtgarage (290 pp), Breestraatgarage (340 pp), Lammenschans ROC (450 pp), Luifelbaan P1 (400 pp), Luifelbaan P2 (150 pp), Maliebaan-noord en –zuid (180 pp). Het aantal is lager dan de streefwaarde omdat uitbreiding van betaald parkeren fase 4 (bedrijfsterrein de Waard, de Hoven, Groenoord Noord) is uitgesteld tot 2017.
**** Dit betreft de parkeerplaatsen bij voorzieningen met natransport: Haagwegterrein (465 pp) en Transferium A44 (210 pp). Oorspronkelijk waren er 750 parkeerplaatsen op het Haagwegterrein, dit aantal is in 2015 verminderd i.v.m. de nieuwbouwwijk Blauwe Tramstraat e.o.