Ga naar boven

Beleidsterrein 4C Autoverkeer

Doelen en prestaties bij 4C Autoverkeer

Doel

Prestatie

4C1 Betere doorstroming op het Leidse wegennet

4C1.1 Opstellen beleid autoverkeer

4C1.2 RijnlandRoute

4C1.3 No Regret – Maatregelen LAB071

4C1.4 Ontsluiting Bio Science Park

4C1.5 Leidse Ring Noord

4C1.6 Verbeteren knelpunten wegennet

Toelichting bij de prestatieverantwoording:

4C1.2 RijnlandRoute

In 2016 hebben we het esthetisch programma van eisen vastgesteld voor de inpassing van de nieuwe wegverbinding tussen A4 en A44. Provincie en rijk hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de contractvoorbereiding en aanbesteding. De raad heeft zijn wensen voor verdere optimalisatie van de inpassing bij de Stevenshof en passage A4 meegegeven aan Provinciale Staten. De provincie Zuid Holland heeft het hoofdcontract van de Rijnlandroute eind 2016 gegund. Dit betekent dat de daadwerkelijke realisatie van de weg in 2017 zal starten. De gemeente Leiden is zowel bij gunning als realisatie betrokken, conform de gesloten samenwerkings- en uitvoeringsovereenkomst. Naar verwachting wordt de weg in 2022 opgeleverd.

4C1.3 No Regret – Maatregelen LAB071

Voor de Leidse Ring Noord kan de R-net HOV corridor Leiden Leiderdorp versneld worden ingevoerd. De buslijn wordt medio december 2017 in gebruik genomen. Met Leiderdorp zijn procesafspraken gemaakt over de afsluiting van de Spanjaardsbrug voor autoverkeer. De fietsveiligheid op de route Lage Rijndijk en Splinterlaan gaat hier in grote mate op vooruit.

4C1.4 Ontsluiting Bio Science Park

Eind vierde kwartaal 2016 is de nieuwe ontsluitingsweg van het Leiden Bio Science Park (Ehrenfestweg) aangesloten op de ongelijkvloerse kruising. Tevens is de aansluiting van de nieuwe weginfrastructuur van het project Ontsluiting Bio Science Park (OBSP) op de Knoop Leiden West bij de A44 gerealiseerd. Daarmee zijn de laatste sluitstukken van het project OBSP overeenkomstig de planning nog vóór 31 december 2016 voltooid en in gebruik gesteld voor het verkeer. Op 20 januari 2017 heeft de officiële openstelling van het project OBSP door wethouder Robert Strijk plaatsgevonden. Uit de 3e semesterrapportage uit 2016 valt op te maken dat het project binnen de geplande tijd en ruim binnen budget in 2017 zal worden afgerond.

4C1.5 Leidse Ring Noord

Om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Leidse agglomeratie te verbeteren dient doorgaand verkeer buiten het stadscentrum en de dorpskernen te gaan rijden, op een ringweg rond de agglomeratie: de Leidse Ring. Het project Leidse Ring Noord bereidt maatregelen voor die de doorstroming bevorderen en de overlast beperken op de wegen die de noordzijde van de Leidse Ring vormen: N446, Oude Spoorbaan, Willem de Zwijgerlaan, Schipholweg, Plesmanlaan. In juli 2016 werd het Kaderbesluit zowel in Leiden als in Leiderdorp genomen. Op dit moment is het Uitvoeringsbesluit voor de verschillende deelprojecten van de Leidse Ring Noord in voorbereiding.

4C1.6 Verbeteren knelpunten wegennet

In 2016 zijn diverse verbeteringen in het wegennet uitgevoerd zoals het duurzaam veilig (30km) inrichten van de Charley Tooropweg en de herinrichting van de Oegstgeesterweg.
Er is voorspoedig gewerkt aan de spoorwegonderdoorgang Kanaalweg. Het betonwerk is gestart en de calamiteitenroute via de hulpbrug is veilig en duurzaam aangelegd. De komende maanden worden de wanden van de onderdoorgang aangebracht, inclusief de hekwerken en het tegelwerk. In de periode mei tot en met augustus 2017 worden de wegen voorzien van nieuw asfalt en wordt de definitieve route over de onderdoorgang aangelegd. De planning is dat de werkzaamheden gereed zijn voor 1 september 2017.
De verkeersituatie bij de kruispunten Gooimeerlaan – Ketelmeerlaan en IJsselmeerlaan – Zwartemeerlaan – Ketelmeerlaan waren in 2014 aanleiding voor een enquête onder de bewoners van de Merenwijk. Uit deze enquête en vanuit verkeersveiligheidsaspecten (snelheid en duidelijke voorrangssituatie) is gekozen voor een herinrichting naar rotondes. Samen met de net opgerichte Wijkvereniging Merenwijk zijn de rotondes uitgewerkt. De realisatie hiervan zal in juli 2017 starten.
In 2016 is gestart met de werkzaamheden aan het eerste deel van de centrumroute (Tracédeel Jan van Hout). De centrumroute is volgens planning in 2019 gereed.