Ga naar boven

Beleidsterrein 4A Langzaam verkeer

Doelen en prestaties bij 4A Langzaam verkeer

Doel

Prestatie

4A1 Meer fietsgebruik

4A1.1 Opstellen fietsbeleid

4A1.2 Fietsparkeren

4A1.3 Verbeteren fietsroutes

4A2 Betere looproutes

4A2.1 Opstellen voetgangersbeleid

4A2.2 Verbeteren aanlooproutes centrum

Toelichting bij de prestatieverantwoording:

4A1.2 Fietsparkeren

Uit het uitvoeringsprogramma Fietsparkeren 2015-2020 zijn de volgende projecten uitgevoerd: fietsklemmen op verzoek van bewoners in de wijk; kort parkeren in de Breestraat; stallingstermijn Leiden Centraal ingekort; fietsparkeervoorziening Morssingel-terrein met ook stallingsplekken voor scooters en buitenmodel fietsen. Projecten die zijn opgestart en in 2017 worden vervolgd zijn: bewegwijzering fietsenstallingen; ontwikkelen beleid stallingsgedrag; fietsenstalling onder de ontwikkellocatie Breestraat 130; fietsenstalling station Lammenschans; fietsparkeren Leiden Centraal; onderzoek fietsenstalling onder de Hema of onder de Lange Mare; wijkstallingen en fietstrommels in de wijk; uitbreiding stallingscapaciteit rond Breestraat op piekmomenten; intensivering handhaving fietsparkeren; communicatie fietsbeleid (Flink Fietsen).

4A1.3 Verbeteren fietsroutes

Voor drie fietscorridors is gewerkt aan het verbeteren van knelpunten of zijn voorbereidende werkzaamheden verricht. Het betreft: fietscorridor Zoetermeer (voorbereiding Zoeterwoudseweg / Vrijheidslaan, fietspad Haagwegterrein); fietscorridor Kaag en Braassem (betere aansluiting Lekstraat, aanleg fietspad Kasteelhof) en fietscorridor Den Haag (fietsstraat van Ravelingenstraat, betere aansluiting Stevenshofdreef). Verder is een aantal ongevallenlocaties (kruisingen) uitgevoerd of in voorbereiding: Posthofrotonde, Koninginnelaan / Lammenschansweg, Vijf Meilaan / Sweelincklaan, Herenstraat / Koninginnelaan, Herenstraat / Zoeterwoudsesingel. De fietsstraat Lammenschansweg wordt integraal opgepakt bij de herinrichting van de Lammenschansweg en wordt later uitgevoerd.
Door de complexiteit van uitvoeringsbesluiten is de uitvoering van de snelfietsroute over de Rooseveltstraat vertraagd. Voor de zuidzijde Rooseveltstraat geldt dat de ondernemersverenigingen Rooseveltstraat intensief betrokken zijn bij de studies naar de inpassing van de fietsverbinding. Dit zorgvuldige proces maakt het noodzakelijk om iets meer tijd te nemen om een veilige oplossing voor fietsers te kunnen vinden. Ook de fietsstraat van Ravelingenstraat is een goed voorbeeld; hier komt een kwalitatief goed uitvoeringsbesluit tot stand doordat er meer tijd aan de planvorming besteed is. Het gaat hier om ruimtelijke eisen en beheereisen voor de toekomstbestendigheid van het plan.

4A2.2 Verbeteren aanlooproutes centrum

De aanlooproute vanuit het bronpunt Morspoortgarage naar de binnenstad, de Morsstraat, is onderdeel van de projectopdracht “Openbare ruimte projecten binnenstad Leiden” en is in september 2016 vastgesteld door de gemeenteraad. Daardoor is er gestart met het opstellen van een schetsontwerp en voorlopig ontwerp in plaats van met de uitvoering.

Effectindicatoren bij 4A Langzaam verkeer

Effectindicator

Realisatie

Streefwaarde 2016

Bron

2013

2014

2015

2016

Doel 4A1 Meer fietsgebruik

4A1.a Tien procent meer fietsgebruik in 2020*

-

-

66.074

72.775 (+10,5%)

+2,0%

Team Ontwerp en Mobiliteit

* Het betreft het aantal (regionale) fietsers dat op een werkdag de 19 ‘telpoorten’ passeert aan de rand van Leiden in de periode april-oktober 2015 en de periode april-oktober 2016. De gegevens over heel 2015 en heel 2016 zijn in mei 2017 beschikbaar.