Ga naar boven

Bijzonder programma Bereikbaarheid

Projecten in Uitvoering

In 2016 zijn de forse stappen gezet in de uitvoering van een aantal grote projecten binnen het bijzondere Programma Bereikbaarheid. Het project Ontsluiting Bio Science Park (OBSP) was eind 2016 vrijwel afgerond en ook de bouw van de parkeergarage Lammermarkt nadert zijn voltooiing. Tegelijkertijd is een begin gemaakt met de uitvoering van de realisatie van de Centrumroute. De onderdoorgang van het spoor (Kanaalweg) is in volle gang. Voor alle projecten geldt dat ze voorspoedig verlopen en zowel in tijd als in geld binnen de kaders blijven. De brede inzet op beperking van overlast door intensief omgevingsmanagement lijkt op alle projecten positief te werken.

Projecten in voorbereiding

Het kaderbesluit voor de Leidse Rings is vastgesteld en de projectorganisatie bereidt het uitvoeringsbesluit voor. Voor de Binnenstad is het kaderbesluit voor de realisatie van Openbare Ruimte Projecten vastgesteld en voor de overige delen van de stad is een vergelijkbaar uitvoeringsprogramma in voorbereiding. Voor al deze projecten geldt dat de samenwerking rond en de afstemming met de beheer- en ontwikkelprogramma's steeds meer vorm krijgt.

Projecten van PZH

Het project Rijnlandroute is van grote invloed op de bereikbaarheid van Leiden. Leiden werkt dan ook nauw samen met PZH. De aanbesteding voor het eerste contractdeel (snelwegen en tunnelverbinding) is afgerond. Ook zijn afspraken gemaakt over de vergunningverlening t.b.v het gehele project en over de voorbereiding van het contractdeel Europaweg / Lammenschansplein.

De realisatie van de R-net corridors naar Zoetermeer, Leiderdorp, Katwijk, en het tracédeel door de binnenstad (Centrumroute). Verloopt (m.u.v. het tracé naar Katwijk) voorspoedig.

Over het tracé naar Katwijk wordt nog overleg gevoerd. E.e.a. is in hoge mate afhankelijk van de uitkomsten omtrent de locatie van het nieuwe busstation