Ga naar boven

Toelichting financiële afwijkingen reserves

Het resultaat 2016 komt uit op € miljoen positief. Vanaf 2008 waren de resultaten als volgt:

Jaar

Resultaat

Voordeel (V) / Nadeel (N)

2008

6,0

V

2009

25,8

V

2010

6,4

N

2011

9,7

V

2012

1,0

N

2013

17,5

V

2014

8,7

V

2015

V

2016

V


bedragen x € 1.000,-

Rekening 2015

Begroting 2016

Rekening 2016

Verschil 2016

Lasten

492.284

538.565

496.368

42.197

Baten

-481.527

-501.781

-492.249

-9.532

Totaal van saldo van baten en lasten

10.757

36.784

4.119

32.665

Mutaties in reserves:

- toevoegingen

67.277

110.546

112.753

-2.207

- onttrekkingen

-94.252

-147.330

-119.851

-27.480

Resultaat

-16.219

0

-2.979

2.979

Het besteden van een reserve (behalve reserves bedrijfsvoering) kan alleen met een raadsbesluit waarin de reden van besteding staat aangegeven. De besteding moet overeenkomen met het doel van de reserve. In de rekening zijn alleen toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves verwerkt tot maximaal het bedrag dat via de begroting(swijzigingen) door de raad is goedgekeurd.

Hieronder worden alle afwijkingen voor wat betreft de mutaties in reserves per programma toegelicht.

PROGRAMMA 1

Reserves programma 1
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Wijziging
Begroting

Begroting 2016
na wijziging

Rekening
2016

Verschil
2016

Reserve raad

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-26

-14

14

0

0

0

Saldo

-26

-14

14

0

0

0

Reserve Holland Rijnland

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-3.076

-3.077

-16.373

-19.449

-3.077

-16.373

Saldo

-3.076

-3.077

-16.373

-19.449

-3.077

-16.373

Egalisatiereserve verkiezingen

Toevoeging

0

100

20

120

120

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

100

20

120

120

0

Reserve rekenkamer

Toevoeging

0

0

50

50

55

-5

Onttrekking

-15

0

-13

-13

-13

0

Saldo

-15

0

37

37

42

-5

Reserve gsb-middelen ISV/EZ P1

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-16

-16

-16

0

Saldo

0

0

-16

-16

-16

0

Reserve Informatisering P1

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-389

-389

-212

-177

Saldo

0

0

-389

-389

-212

-177

Totaal

Toevoeging

0

100

70

170

175

-5

Onttrekking

-3.116

-3.090

-16.777

-19.867

-3.317

-16.550

Reserves programma 1

-3.116

-2.990

-16.707

-19.697

-3.142

-16.555

Toelichting afwijkingen mutaties in reserves programma 1:


Reserve Holland Rijnland
Doordat de voor 2016 geplande bijdrage aan het investeringsfonds van Holland Rijnland is verschoven naar 2017, is de onttrekking aan deze reserve € 16.373.000 lager dan begroot.

Reserve Rekenkamer
Saldi op budgetten van de Rekenkamer worden toegvoegd of onttrokken aan de reserve rekenkamer.

Reserve Informatisering
Door lagere uitgaven op het krediet Zaakgewijs werken is de onttrekking uit deze reserve € 177.000 lager dan begroot.

PROGRAMMA 2

Reserves programma 2
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Wijziging
Begroting

Begroting 2016
na wijziging

Rekening
2016

Verschil
2016

Totaal

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Reserves programma 2

0

0

0

0

0

0

PROGRAMMA 3

Reserves programma 3
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Wijziging
Begroting

Begroting 2016
na wijziging

Rekening
2016

Verschil
2016

Reserve Cofinancieringfonds Kennisstad

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-160

0

-50

-50

-50

0

Saldo

-160

0

-50

-50

-50

0

Reserve programma Binnenstad P3

Toevoeging

1.483

641

-250

391

391

0

Onttrekking

-752

-641

-604

-1.246

-1.033

-213

Saldo

731

0

-855

-855

-642

-213

Reserve economische impulsen Kennisstad

Toevoeging

5.250

0

1.988

1.988

1.988

0

Onttrekking

0

-500

-1.500

-2.000

-1.767

-233

Saldo

5.250

-500

488

-12

221

-233

reserve grondexploitaties P3

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-570

-570

-570

0

Saldo

0

0

-570

-570

-570

0

Reserve risico's bijzondere projecten P3

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-158

-158

-158

0

Saldo

0

0

-158

-158

-158

0

Totaal

Toevoeging

6.733

641

1.737

2.379

2.379

0

Onttrekking

-912

-1.141

-2.882

-4.024

-3.578

-446

Reserves programma 3

5.821

-500

-1.145

-1.645

-1.199

-446

Toelichting afwijkingen mutaties in reserves programma 3:

Reserve Programma Binnenstad
De onttrekking aan deze reserve is € 213.000 lager dan begroot. De reden hiervoor is dat de werkzaamheden rondom een aantal projecten binnen Programma Binnenstad, waaronder die t.b.v. de retailstrategie, de inrichting van het stationsplein en wifi in de binnenstad, grotendeels zullen plaatsvinden in 2017, waardoor ook het geld pas in 2017 zal worden ingezet.

Reserve economische impulsen Kennisstad
De onttrekking aan deze reserve is € 233.000 lager dan begroot. Oorzaak hiervan is het uitstellen van de kapitaalstorting van € 1 mln in het Proof of Concept (POC) fonds. Voor deze kapitaalstorting zou een voorziening worden getroffen van € 500.000. Dit is dan ook de onttrekking die oorspronkelijk geraamd stond. Omdat de kapitaalstorting niet in 2016 heeft plaatsgevonden hoefde er dus ook (nog) geen voorziening te worden getroffen voor het POC-fonds. In plaats daarvan is € 267.000 gestort in een voorziening m.b.t. de Biotech Training Facility. Zie ook de toelichting onder de beleidsterreinen.

PROGRAMMA 4

Reserves programma 4
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Wijziging
Begroting

Begroting 2016
na wijziging

Rekening
2016

Verschil
2016

Reserve parkeren P4

Toevoeging

3.968

5.790

1.640

7.429

8.939

-1.510

Onttrekking

-5.857

-7.408

-2.820

-10.228

-10.228

0

Saldo

-1.889

-1.619

-1.180

-2.799

-1.289

-1.510

Reserve bereikbaarheidsprojecten

Toevoeging

2.001

4.910

6.022

10.932

10.932

0

Onttrekking

-16.710

-4.864

-13.984

-18.848

-18.097

-751

Saldo

-14.709

46

-7.962

-7.916

-7.165

-751

Reserve fietsenstalling station P4

Toevoeging

2.840

272

-37

235

235

0

Onttrekking

-97

0

-422

-422

-406

-16

Saldo

2.743

272

-459

-187

-171

-16

Reserve Ontsluiting Bio Science Park

Toevoeging

2.000

0

0

0

0

0

Onttrekking

-924

0

-6.868

-6.868

-6.868

0

Saldo

1.076

0

-6.868

-6.868

-6.868

0

Reserve afbouwregeling SSL

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-2

0

0

0

0

0

Saldo

-2

0

0

0

0

0

reserve grondexploitaties P4

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-1.296

-1.296

-1.296

0

Saldo

0

0

-1.296

-1.296

-1.296

0

Totaal

Toevoeging

10.809

10.971

7.625

18.596

20.106

-1.510

Onttrekking

-23.590

-12.273

-25.389

-37.661

-36.895

-767

Reserves programma 4

-12.781

-1.301

-17.764

-19.065

-16.789

-2.276

Toelichting afwijkingen mutaties in reserves programma 4:

Reserve parkeren
Het verschil in de toevoeging aan de reserve parkeren van € 1,5 miljoen wordt veroorzaakt doordat het voordelig saldo op het beleidsterrein parkeren wordt gestort in de reserve parkeren. Het voordelig saldo ontstaat door lagere kapitaallasten en voordelen op het onderhoud van de voormalige parkeerpalen. Daarnaast is de realisatie van baten parkeren hoger dan begroot. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichtingop het beleidsterrein Parkeren.

Reserve bereikbaarheidsprojecten
Door niet gerealiseerde bijdragen aan diverse investeringen in de infrastructuur heeft een lagere onttrekking aan de reserve bereikbaarheidsprojecten plaatsgevonden. Dit heeft vooral betrekking op het feit dat werkzaamheden die waren gepland in 2016, voor de Rijnlandroute, de programmasturing van het investeringsprogramma infrastructuur en de projecten programma binnenstad niet hebben plaatsgevonden maar zijn doorgeschoven naar 2017. De bijdrage vanuit de reserve blijft beschikbaar ter dekking van de diverse investeringen in toekomstige jaren. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichtingop het beleidsterrein Autoverkeer.

Reserve fietsenstalling station
De lagere onttrekking aan de reserve fietsenstalling station heeft betrekking op de eindafrekening 2016 aan de NS ter compensatie van het tijdelijk gratis fietsparkeren in de fietsenstalling Scienceparkzijde.

PROGRAMMA 5

Reserves programma 5
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Wijziging
Begroting

Begroting 2016
na wijziging

Rekening
2016

Verschil
2016

Reserve asbestsanering (P5)

Toevoeging

282

282

0

282

282

0

Onttrekking

-1.248

-176

0

-176

-176

0

Saldo

-966

106

0

106

106

0

Reserve groen Oostvlietpolder

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-88

0

-82

-82

-76

-5

Saldo

-88

0

-82

-82

-76

-5

Reserve groene singels

Toevoeging

0

0

150

150

150

0

Onttrekking

-812

0

-13.217

-13.217

-13.217

0

Saldo

-812

0

-13.067

-13.067

-13.067

0

Reserve ontsluiting van groengebieden

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-10

0

-177

-177

-158

-20

Saldo

-10

0

-177

-177

-158

-20

Reserve ondergrondse afvalcontainers

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-280

-280

-280

0

Saldo

0

0

-280

-280

-280

0

Reserve duurzaamheidsfondsen

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-1.024

-223

-3.618

-3.841

-1.875

-1.966

Saldo

-1.024

-223

-3.618

-3.841

-1.875

-1.966

Reserve klimaatmaatregelen

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-46

0

-144

-144

-1

-142

Saldo

-46

0

-144

-144

-1

-142

Res. onderh kap.goed herinr openb rui P5

Toevoeging

471

211

368

578

578

0

Onttrekking

-585

-250

-2.365

-2.615

-2.455

-160

Saldo

-115

-39

-1.998

-2.037

-1.877

-160

Reserve gsb-middelen ISV/EZ P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-1.553

-1.553

-1.345

-208

Saldo

0

0

-1.553

-1.553

-1.345

-208

Reserve stedelijke ontwikkeling P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-740

-740

-655

-85

Saldo

0

0

-740

-740

-655

-85

Reserve parkeren P5

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-11

-11

0

-11

Saldo

0

0

-11

-11

0

-11

Totaal

Toevoeging

753

493

518

1.010

1.010

0

Onttrekking

-3.814

-649

-22.187

-22.836

-20.239

-2.598

Reserves programma 5

-3.061

-156

-21.670

-21.826

-19.228

-2.598

Toelichting afwijkingen mutaties in reserves programma 5:

Reserve groen Oostvlietpolder
Dit betreft het project 'tweede fase aanleg Oostvlietpolder'. Het verschil van € 5.492 wordt veroorzaakt door een lagere onttrekking uit de reserve omdat het project niet volledig is uitgevoerd.

Reserve ontsluiting van groengebieden
Dit betreft het project­ knelpunt fietspad Matilo. Het verschil in realisatie van € 19.628 wordt veroorzaakt door een lagere onttrekking uit de reserve omdat het project niet volledig is uitgevoerd.

Reserve duurzaamheidsfondsen
Het grote verschil in realisatie wordt allereerst veroorzaakt door de subsidieregeling "Investeren in Thuis", waarvan het grootste deel (de volledige € 1,1 mln die resteert) in 2017 zal worden besteed. Omdat deze bijdrage via de Reserve Duurzaamheidsfondsen loopt is de onttrekking aan deze reserve voor deze subsidieregeling in 2017 € 1,1 mln lager dan begroot. Hetzelfde geldt voor het budget voor de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda 2016-2020; de € 730.000 die over 2016 resteert zal in 2017 e.v. ingezet worden. Deze bijdrage loopt tevens via deze reserve. Zie ook de toelichtingen onder beleidsterrein Duurzaamheid.
Tot slot wordt een verschil van € 127.657 veroorzaakt door een lagere onttrekking uit de reserve omdat het project ­ Duurzaamheidsfonds II niet volledig is uitgevoerd.

Reserve klimaatmaatregelen
Het verschil van € 142.248 wordt veroorzaakt door een lagere onttrekking uit de reserve omdat de projecten groene daken en geothermie niet volledig zijn uitgevoerd.

Reserve onderhoudkapitaalgoederen en herinrichting openbare ruimte
Dit betreft het project­ knelpunt fietspad Zeeheldenbuurt. Het verschil van € 19.628 wordt veroorzaakt door een lagere onttrekking uit de reserve omdat het project niet volledig is uitgevoerd.

Reserve GSB-middelen ISV/EZ
Het verschil van € 207.900 wordt veroorzaakt door een lagere onttrekking uit de reserve omdat het project groenrecreatieve voorzieningen en gevelsanering niet volledig is uitgevoerd.

Reserve stedelijke ontwikkeling
De reserve stedelijke ontwikkeling komt in drie programma's voor, namelijk Omgevingskwaliteit, Stedelijke Ontwikkeling en Sport. De onttrekking voor de illuminatie van een drietal gebouwen is ten onrechte binnen programma Stedelijk Ontwikkeling geraamd voor € 100.000. Gecorrigeerd voor dit bedrag ontstaat een verschil met de geplande onttrekking van € 185.300. Dit betreft de projecten Visie op de Stad € 160.300 en de illuminatie € 25.000, die beide voor de genoemde bedragen nog niet in 2016 zijn uitgegeven.

Reserve parkeren
Het verschil van € 10.936 wordt veroorzaakt door een lagere onttrekking uit de reserve omdat het project Transvaal niet volledig is uitgevoerd.

PROGRAMMA 6

Reserves programma 6
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Wijziging
Begroting

Begroting 2016
na wijziging

Rekening
2016

Verschil
2016

reserve grondexploitaties P6

Toevoeging

17.860

6.633

7.295

13.927

11.627

2.300

Onttrekking

-21.438

-5.533

-4.527

-10.061

-9.823

-238

Saldo

-3.578

1.099

2.767

3.867

1.805

2.062

Reserve bovenwijkse voorz. grondbedrijf

Toevoeging

133

10

126

135

135

0

Onttrekking

0

0

-130

-130

0

-130

Saldo

133

10

-4

5

135

-130

Reserve afkoopsommen erfpacht

Toevoeging

2.809

2.500

0

2.500

2.510

-10

Onttrekking

-1.101

-832

-604

-1.435

-1.907

471

Saldo

1.708

1.668

-604

1.065

603

462

Reserve afkoop adm.kst. Erfpacht

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-4

-3

0

-3

-4

1

Saldo

-4

-3

0

-3

-4

1

Egalisatiereserve inkomsten bouwleges P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-24

0

0

0

0

0

Saldo

-24

0

0

0

0

0

Reserve sociale huurwoningen

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-18

0

-50

-50

-10

-40

Saldo

-18

0

-50

-50

-10

-40

Reserve herstruct. Woongebieden Portaal

Toevoeging

100

99

5

104

104

0

Onttrekking

0

0

-2.642

-2.642

-2.642

0

Saldo

100

99

-2.637

-2.538

-2.538

0

Reserve strategische aankopen

Toevoeging

135

132

4

136

136

0

Onttrekking

-78

-100

-255

-355

-353

-2

Saldo

57

31

-251

-220

-218

-2

Reserve bodemsanering P6

Toevoeging

527

128

181

309

309

0

Onttrekking

-2.203

0

-3.214

-3.214

-1.739

-1.475

Saldo

-1.676

128

-3.033

-2.904

-1.430

-1.475

Reserve herstruct.woongebieden SvZ&V

Toevoeging

1.043

26

178

204

204

0

Onttrekking

-1.425

0

-5.896

-5.896

-5.896

0

Saldo

-382

26

-5.718

-5.692

-5.692

0

Reserve herstruct.woongebieden Ons Doel

Toevoeging

187

152

804

956

956

0

Onttrekking

0

0

-2.095

-2.095

-210

-1.885

Saldo

187

152

-1.291

-1.139

746

-1.885

Reserve risico's projecten in uitvoering

Toevoeging

99

101

267

368

368

0

Onttrekking

-1.833

0

0

0

0

0

Saldo

-1.734

101

267

368

368

0

Reserve risico's bijzondere projecten P6

Toevoeging

1.095

97

-22

75

75

0

Onttrekking

-2.121

0

-925

-925

-925

0

Saldo

-1.026

97

-947

-850

-850

0

Reserve Lammenschanspark

Toevoeging

80

60

-12

47

47

0

Onttrekking

-1.706

-537

-1.969

-2.506

-2.406

-100

Saldo

-1.626

-477

-1.981

-2.459

-2.359

-100

Res. weerstandsverm.parkeren en sted.Inv

Toevoeging

27

305

-305

0

0

0

Onttrekking

-809

0

0

0

0

0

Saldo

-781

305

-305

0

0

0

Reserve exploitatie Oppenheimstraat

Toevoeging

0

103

0

103

103

0

Onttrekking

0

-29

0

-29

-29

0

Saldo

0

75

0

75

75

0

Reserve Stedelijke Ontwikkeling P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-1.860

-775

525

-250

-150

-100

Saldo

-1.860

-775

525

-250

-150

-100

Res. onderh kap.goed herinr openb rui P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-1.050

-1.050

-1.050

0

Saldo

0

0

-1.050

-1.050

-1.050

0

Reserve gsb-middelen ISV/EZ P6

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-356

-356

-249

-107

Saldo

0

0

-356

-356

-249

-107

Reserve asbestsanering (P6)

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-27

-27

0

-27

Saldo

0

0

-27

-27

0

-27

Reserve fietsenstalling station P6

Toevoeging

0

0

400

400

400

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

400

400

400

0

Totaal

Toevoeging

24.094

10.344

8.920

19.264

16.974

2.290

Onttrekking

-34.619

-7.809

-23.215

-31.024

-27.393

-3.631

Reserves programma 6

-10.524

2.535

-14.295

-11.759

-10.419

-1.341

Toelichting afwijkingen mutaties in reserves programma 6:

Reserve grondexploitaties
In 2016 is € 2,3 miljoen minder toegevoegd dan begroot. Reden is dat de opbrengsten uit grondverkopen LBSP niet in 2016 zijn gerealiseerd. Door onder andere het niet doorgaan van het vestigen van Airbus op het Bioscience Park (Leidens gedeelte) heeft in 2016 de betreffende grondtransactie niet plaatsgevonden.

In totaal is in 2016 € 238.000 meer onttrokken aan de reserve dan begroot. Conform het beleidskader reserves en voorzieningen is de mutatie in de voorziening negatieve grondexploitaties verrekend met de reserve grondexploitaties.

Reserve bovenwijkse voorzieningen grondbedrijf
De onttrekking aan de reserve bovenwijkse voorzieningen grondbedrijf is € 130.000 lager aangezien in 2016 geen beroep is gedaan op het beschikbare budget voor beeldende kunst in de openbare ruimte.

Reserve afkoopsommen erfpacht
Het vrijvallend saldo uit de reserve afkoopsommen erfpacht bedraagt, in verband met verkoop van blooteigendom, in 2016 € 471.000 meer dan begroot. Hierdoor is de onttrekking aan de reserve afkoopsommen erfpacht € 471.000 hoger.

Reserve sociale huurwoningen
Het verschil in onttrekkingen van € 40.000 wordt veroorzaakt door een geraamde exploitatiebijdrage aan project 'uitvoeren nota wonen' die nog niet volledig is uitgevoerd, dus ook niet volledig wordt onttrokken.

Reserve bodemsanering­ ­
Het verschil in realisatie van € 1,5 miljoen is veroorzaakt door geraamde exploitatiebijdragen aan investeringen die nog niet volledig zijn uitgevoerd, dus ook niet volledig worden onttrokken. Dit betreft de projecten bodemsanering (algemeen), sanering gasfabriekterrein Langegracht en Dieperhout.

Reserve herstructurering woongebieden Ons Doel­
In het Onderhandelaarsakkoord Ons Doel – gemeente Leiden d.d. 6 april 2016 (RB 16.0044) is vanuit de reserve herstructurering woongebieden Ons Doel voor 2016 een bedrag beschikbaar gesteld van € 2.094.736. In 2016 is door woningstichting Ons Doel slechts een gedeelte van de bijbehorende prestatie gerealiseerd. De prestaties die niet in 2016 gerealiseerd zijn schuiven door naar 2017. Hierdoor is het restant budget 2016 van € 1.884.736 vanaf 2017 beschikbaar. Het Onderhandelaarsakkoord loopt door tot en met 2018.

Reserve Lammenschanspark­
Bij het uitvoeringsbesluit (RB 16.0039) is besloten om het tekort op de grondexploitatie Lammenschansdriehoek maximaal € 2,6 miljoen (NCW) te laten zijn. Dit wordt gedekt door onttrekkingen uit de reserve grondexploitaties (€ 0,5 miljoen) en uit de reserve Lammenschanspark (saldo per 01/01/2016: € 2,1 miljoen). In 2016 is in de reserve Lammenschanspark een onttrekking van € 0,1 miljoen opgenomen ter dekking van de gerealiseerde kosten t/m 2015 op krediet 'herinrichting Betaplein fase 1'. Hiermee is in de bepaling van het saldo van de reserve Lammenschanspark per 01/01/2016 geen rekening gehouden. Hierdoor kan de onttrekking ter dekking van krediet 'herinrichting Betaplain fase 1' niet plaatsvinden.

Aangezien de grondexploitatie Lammenschansdriehoek bij MPG 2017 sluit met een lager negatief saldo kan € 0,1 miljoen minder worden onttrokken uit de reserve Lammenschanspark waardoor genoemde onttrekking van € 0,1 miljoen uit deze reserve kan worden gerealiseerd.

Reserve Stedelijke Ontwikkeling
Het verschil in realisatie is het gevolg van geraamde exploitatiebijdragen aan investeringen die nog niet volledig zijn uitgevoerd, dus ook niet volledig wordten onttrokken. Vanuit de reserve Stedelijke Ontwikkeling P6 is in 2016 een bijdrage geraamd van € 100.000 voor de illuminatie van de Sterrewacht, Academiegebouw en de Pieterskerk.

Reserve gsb-middelen ISV/EZ
Het verschil in realisatie is het gevolg van geraamde exploitatiebijdragen aan investeringen die nog niet volledig zijn uitgevoerd, dus ook niet volledig worden onttrokken (in totaal een bedrag van € 107.000, betreft bijdragen opstellen gebiedsvisies).

PROGRAMMA 7

Reserves programma 7
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Wijziging
Begroting

Begroting 2016
na wijziging

Rekening
2016

Verschil
2016

Reserve combinatiefuncties

Toevoeging

388

0

0

0

0

0

Onttrekking

-414

-150

0

-150

-121

-29

Saldo

-26

-150

0

-150

-121

-29

Reserve centra voor jeugd en gezin

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-100

0

0

0

0

0

Saldo

-100

0

0

0

0

0

reserve grondexploitaties P7

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-84

-84

-84

0

Saldo

0

0

-84

-84

-84

0

Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz. P7

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-159

-159

-57

-102

Saldo

0

0

-159

-159

-57

-102

Reserve zachte landing 3D's P7

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-190

-190

-190

0

Saldo

0

0

-190

-190

-190

0

Totaal

Toevoeging

388

0

0

0

0

0

Onttrekking

-514

-150

-433

-583

-453

-131

Reserves programma 7

-126

-150

-433

-583

-453

-131

Toelichting afwijkingen mutaties in reserves programma 7

Reserve combinatiefuncties
De kosten van de combinatiefunctionarissen zijn € 29.000 lager uitgevallen dan begroot omdat er ook enkele afrekeningen zijn geweest van subsidies uit 2015.

Reserve sociaal-maatschappelijke en culturele voorzieningen
Voor de uitvoering van het project “versterking buurtfuncties speeltuinen” zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld. Door de complexiteit in het planvormingsproces voor de verbouwing/ renovatie ten behoeve van het multifunctioneel maken van de speeltuingebouwen zijn de kosten met € 102.000 bij de raming achtergebleven. Hierdoor is er eveneens € 102.000 minder onttrokken aan de reserve.

PROGRAMMA 8

Reserves programma 8
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Wijziging
Begroting

Begroting 2016
na wijziging

Rekening
2016

Verschil
2016

Reserve publicaties Erfgoed Leiden e.o.

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-2

0

-2

-2

-2

0

Saldo

-2

0

-2

-2

-2

0

Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal

Toevoeging

35

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-142

-142

-199

57

Saldo

35

0

-142

-142

-199

57

Reserve Archeologischpark Matilo

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-12

-12

-12

0

Saldo

0

0

-12

-12

-12

0

Reserve exploitatie De Nobel

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-13

-13

1

-12

-12

0

Saldo

-13

-13

1

-12

-12

0

Reserve jeugdsportfonds Leiden

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-17

0

0

0

0

0

Saldo

-17

0

0

0

0

0

Reserve Pieterskerk

Toevoeging

176

172

0

172

172

0

Onttrekking

-289

-290

0

-290

-290

0

Saldo

-113

-118

0

-118

-118

0

Reserve bedrijfsvoering ELO

Toevoeging

0

0

160

160

396

-236

Onttrekking

-70

0

0

0

0

0

Saldo

-70

0

160

160

396

-236

Reserve stedelijke ontwikkeling P8

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-300

-300

-72

-228

Saldo

0

0

-300

-300

-72

-228

Reserve bodemsanering P8

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-266

-266

-266

0

Saldo

0

0

-266

-266

-266

0

Totaal

Toevoeging

212

172

161

333

568

-236

Onttrekking

-390

-303

-721

-1.024

-853

-171

Reserves programma 8

-179

-131

-561

-692

-285

-407

Toelichting afwijkingen mutaties in reserves programma 8:

Bedrijfsreserve museum De Lakenhal
Het resultaat van de Lakenhal is € 56.950 nadelig. De bedrijfsreserve is een egalisatiereserve. Daardoor is er ook
€ 56.950 meer onttrokken aan de bedrijfsreserve dan geraamd.

Reserve stedelijke ontwikkeling
Door de lagere bestedingen in het kader van de subsidieregeling Historisch Stadsbeeld is er € 228.000 minder onttrokken dan begroot.

PROGRAMMA 9

Reserves programma 9
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Wijziging
Begroting

Begroting 2016
na wijziging

Rekening
2016

Verschil
2016

Reserve gemeentelijk deel GSB OGGZ

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-82

-24

-225

-249

-249

0

Saldo

-82

-24

-225

-249

-249

0

Reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz P9

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-1.177

-175

110

-65

-65

0

Saldo

-1.177

-175

110

-65

-65

0

Res. onderh kap.goed herinr openb rui P9

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-180

-180

-82

-98

Saldo

0

0

-180

-180

-82

-98

Reserve zachte landing 3D's P9

Toevoeging

0

0

5.386

5.386

5.386

0

Onttrekking

0

0

-2.265

-2.265

-1.699

-566

Saldo

0

0

3.121

3.121

3.687

-566

Reserve GSb-middelen ISZ/EZ P9

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

-23

-23

0

-23

Saldo

0

0

-23

-23

0

-23

Totaal

Toevoeging

0

0

5.386

5.386

5.386

0

Onttrekking

-1.259

-199

-2.582

-2.781

-2.094

-687

Reserves programma 9

-1.259

-199

2.804

2.605

3.292

-687

Toelichting afwijkingen mutaties in reserves programma 9:

Reserve GSB-middelen ISZ/EZ
Het krediet verbeteringen openbare ruimte Slaaghwijk is afgesloten in 2016. Het krediet is met € 45.000 onderschreden. Daardoor heeft de geraamde onttrekking van € 22.518 niet plaatsgevonden.
­
Reserve zachte landing rijksbezuinigingen 3D
Transformatieplannen zijn er, maar de concrete uitwerking duurt langer dan gedacht. Daardoor is op het transformatiebudget een onderschrijding op de lasten ontstaan van € 566.478. Dit leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve zachte landing rijksbezuinigingen 3D.

Reserve onderhoud kapitaalgoederen en herinrichting openbare ruimte
Het budget stimuleren wijkinitiatieven is onder­schreden met €98.000. Het budget wordt gedekt door een onttrekking aan deze reserve. De onttrekking valt daardoor ook € 98.000 lager uit.

PPROGRAMMA 10

Reserves programma 10
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Wijziging
Begroting

Begroting 2016
na wijziging

Rekening
2016

Verschil
2016

Reserve frictiekosten ID/WIW-banen

Toevoeging

-959

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

-143

143

0

0

0

Saldo

-959

-143

143

0

0

0

Bedrijfsreserve dzb-Leiden wsw

Toevoeging

3.236

0

560

560

699

-139

Onttrekking

-472

-792

-722

-1.514

-1.577

63

Saldo

2.764

-792

-162

-954

-879

-75

Reserve zachte landing rijksbez. Wsw/dzb

Toevoeging

818

397

0

397

397

0

Onttrekking

-291

0

-194

-194

-148

-46

Saldo

527

397

-194

203

249

-46

Reserve frictiekosten ID/WIW DZB

Toevoeging

959

0

0

0

0

0

Onttrekking

-143

0

-143

-143

-132

-11

Saldo

816

0

-143

-143

-132

-11

Reserve flankerend beleid P10

Toevoeging

0

0

75

75

75

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

0

0

75

75

75

0

Reserve Fonds Debt? to no Debt!

Toevoeging

0

0

300

300

300

0

Onttrekking

0

0

-35

-35

0

-35

Saldo

0

0

265

265

300

-35

Totaal

Toevoeging

4.054

397

935

1.332

1.471

-139

Onttrekking

-906

-935

-951

-1.886

-1.858

-28

Reserves programma 10

3.148

-538

-16

-554

-387

-167

Toelichting afwijkingen mutaties in reserves programma 10:


Bedrijfsreserve DZB Leiden
Bij de mutaties van de reserves ontstaat een nadeel van € 139.000, zijnde een toevoeging aan de bedrijfsreserve. Deze reserve heeft een egalisatiefunctie. Conform de financiële verordening 2016 is de mutatie naar aanleiding van het rekeningsresultaat 2016 al verwerkt in deze reserve. Het resultaat maakt zodoende geen onderdeel uit van het bestemmingsvoorstel bij de jaarrekening. De bedrijfsreserve is gemaximaliseerd tot 10% van de totaal gerealiseerde lasten van DZB.

Reserve zachte landing rijksbezuinigingen WSW/DZB
Er zijn minder frictiekosten in 2016 dan geraamd. De onttrekking is daardoor € 45.867 lager.

Reserve frictiekosten ID/WIW
De kosten inzake de WIW zijn € 10.779 lager uitgevallen. Daardoor is er ook € 10.779 minder onttrokken aan de reserve.

Reserve Fonds Debt? to no Debt
Er was een onttrekking geraamd van € 35.000. Doordat er geen deelnemers zijn geweest aan de pilot jongeren en schulden zijn er nauwelijks kosten gemaakt. De onttrekking heeft daardoor niet plaatsgevonden.

ALGEMENE RESERVES

Reserves AD
bedragen x € 1.000,-

Rekening
2015

Begroting
2016

Wijziging
Begroting

Begroting 2016
na wijziging

Rekening
2016

Verschil
2016

Reserve flankerend beleid AD

Toevoeging

2.425

0

0

0

0

0

Onttrekking

-544

-700

0

-700

-279

-421

Saldo

1.881

-700

0

-700

-279

-421

Bedrijfsvoeringsreserve concern

Toevoeging

1.918

0

722

722

3.331

-2.608

Onttrekking

-1.091

-648

-1.378

-2.026

-1.775

-251

Saldo

827

-648

-655

-1.304

1.555

-2.859

Reserve compensatie dividend Nuon

Toevoeging

4.774

0

0

0

0

0

Onttrekking

-5.000

0

-9

-9

-9

0

Saldo

-226

0

-9

-9

-9

0

Concernreserve

Toevoeging

838

4.770

4.166

8.937

8.937

0

Onttrekking

-13.176

-5.651

-11.364

-17.015

-17.015

0

Saldo

-12.338

-881

-7.198

-8.078

-8.078

0

Reserve opbrengst verkoop aandelen NUON

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-147

0

0

0

0

0

Saldo

-147

0

0

0

0

0

Reserve gsb-middelen ISZ/EZ AD

Toevoeging

0

0

0

0

0

0

Onttrekking

-2.568

0

-61

-61

0

-61

Saldo

-2.568

0

-61

-61

0

-61

Reserve bedrijfsvoering plankosten

Toevoeging

1.497

623

1.432

2.054

2.054

0

Onttrekking

-1.917

-588

-1.877

-2.465

-972

-1.494

Saldo

-419

35

-446

-411

1.083

-1.494

Reserve zachte landing 3D's AD

Toevoeging

4.662

2.610

0

2.610

2.610

0

Onttrekking

0

-4.350

4.350

0

0

0

Saldo

4.662

-1.740

4.350

2.610

2.610

0

Reserve Informatisering AD

Toevoeging

0

0

613

613

613

0

Onttrekking

-664

0

-613

-613

-404

-209

Saldo

-664

0

0

0

209

-209

Reserve afschrijvingen investeringen

Toevoeging

1.661

40

41.857

41.897

41.897

0

Onttrekking

-225

-78

25

-53

-17

-35

Saldo

1.436

-38

41.882

41.844

41.879

-35

Reserve verv.inv. maatschappelijk nut AD

Toevoeging

174

394

0

394

394

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

0

Saldo

174

394

0

394

394

0

Reserve budgetoverheveling

Toevoeging

2.286

0

4.850

4.850

4.850

0

Onttrekking

200

0

-2.700

-2.700

-2.700

0

Saldo

2.486

0

2.149

2.149

2.149

0

Totaal

Toevoeging

20.234

8.437

53.640

62.077

64.685

-2.608

Onttrekking

-25.132

-12.016

-13.627

-25.643

-23.172

-2.471

Reserves AD

-4.897

-3.578

40.012

36.434

41.513

-5.079

Toelichting afwijkingen mutaties in reserves tbv algemene dekking:

Reserve Flankerend beleid
Aan de Reserve flankerend beleid is € 421.000 minder onttrokken dan begroot omdat de uitgaven voortvloeiend uit de reorganistie in 2015 lager zijn uitgevallen dan vooraf ingeschat. Zie ook de toelichting bij het beleidsterrein Bestuur van programma 1.

Bedrijfsvoeringsreserve concern­
Het bij de 2e bestuursrapportage 2016 beschikbaar gestelde budget voor de aanschaf van tablets ad € 80.500 en het budget van € 166.600 voor herhuisvesting van ambtenaren is in 2016 niet uitgegeven. Van het voor het fiscaal in control komen beschikbaar gestelde budget van € 240.000 is uiteindelijk € 3.700 nog niet uitgegeven. Per saldo is daardoor € 251.000 minder onttrokken aan deze reserve dan geraamd.
Op basis van de nieuwe financiële verordening is de reserve bedrijfsvoering concern volgens de daarvoor te hanteren berekeningsmethode gelijk met een storting van € 2.608.000 gevuld tot het maximale toegestane niveau.

Reserve Gsb-middelen ISZ/EZ
De lagere onttrekking van € 61.000 is het resultaat van een onjuiste boeking met tegengesteld resultaat op een ander programma. Per saldo is het effect nihil.

Reserve Bedrijfsvoering plankosten
­De jaarlijkse onttrekking aan de reserve is afhankelijk van de gemaakte plankosten in de definitiefase van de ruimtelijke projecten. De onderschrijding van de begrote onttrekking met € 1.494.000 is het bedrag dat projectleiders eind 2016 nog aan plankosten verwachten te moeten maken voor projecten in de definitiefase.

Reserve Informatisering
Omdat de uitgaven op het krediet Ontwikkeling informatiseringsbeleid door vertraging achter blijven bij de raming, is de onttrekking aan deze reserve € 209.000 lager dan begroot. Zie ook de toelichting op het programmabudget van Programma 1 Bestuur en Dienstverlening.

Reserve Afschrijvingen investeringen
De lagere onttrekking dan begroot van € 35.000 is veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van investeringen. Vertraging in de uitvoering van investeringen leidt tot lagere kapitaallasten dan begroot, en heeft tot gevolg, voor zover die kapitaallasten gedekt worden uit deze reserve, dat er ook minder aan deze reserve onttrokken hoeft te worden.