Ga naar boven

Vaste passiva

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Boekwaarde 31-12-2015

Boekwaarde 31-12-2016

Algemene reserve

23.928

32.069

Bestemmingsreserves

340.702

341.683

Saldo van de rekening van baten en lasten

16.219

2.979

Totaal

380.849

376.731

Het verloop in 2016 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven. Zoals gebruikelijk zijn hierin de bestemmingsvoorstellen bij de jaarrekening 2016 nog niet verwerkt.

Voor een verdere toelichting op de mutaties van de reserves wordt verwezen naar paragraaf 6.6.

Prg

Boekwaarde 1-1-2016

Toevoeging

Onttrekking

Vermindering ivm afschrijving op activa

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Boekwaarde 31-12-2016

ALGEMENE RESERVES

AD

8100908 concernreserve

23.928

8.937

17.015

16.219

32.069

23.928

8.937

17.015

0

16.219

32.069

BESTEMMINGSRESERVES

1

8100060 reserve raad

153

0

0

153

1

8100062 reserve Holland Rijnland

41.966

0

3.077

38.889

1

8100066 egalisatiereserve verkiezingen

50

120

0

170

1

8101247 reserve rekenkamer

5

55

13

47

3

8101284 Reserve co-financieringsfonds

50

0

50

0

3

8101286 Reserve programma binnenstad

3.285

391

1.033

2.643

3

8101305 Reserve economische impulsen

6.750

1.988

1.767

6.971

4

8100156 reserve parkeren

5.103

8.939

10.228

3.814

4

8100160 reserve bereikbaarheidsprojecten

37.682

10.931

18.097

30.516

4

8100161 reserve fietsenstalling station

11.743

634

406

11.971

4

8100976 reserve Ontsluiting Bio Science Park

6.868

0

6.868

0

5

8100303 reserve asbestsanering

283

282

176

389

5

8100304 reserve groen Oostvlietpolder

82

0

76

6

5

8100305 reserve groene singels

13.677

150

13.217

610

5

8100306 reserve ontsluiting van groengebieden

1.130

0

158

972

5

8100307 reserve ondergrondse afvalcontainers

280

0

280

0

5

8100308 reserve duurzaamheidsfondsen

8.831

0

1.875

6.956

5

8100309 reserve klimaatmaatregelen

144

0

1

143

5

8100310 res. onderh kap.goed en herinr openb rui

9.524

578

3.587

6.515

6

8100359 reserve grondexploitaties

3.203

11.627

11.772

3.058

6

8100360 reserve bovenwijkse voorz. grondbedrijf

525

135

0

660

6

8100361 reserve afkoopsommen erfpacht

106.870

2.509

1.907

107.472

6

8100362 reserve afkoop adm.kst. Erfpacht

205

0

4

201

6

8100364 egalisatiereserve inkomsten bouwleges

133

0

0

133

6

8100365 reserve sociale huurwoningen

528

0

10

518

6

8100367 reserve herstruct. Woongebieden Portaal

2.968

104

2.642

430

6

8100368 reserve strategische aankopen

1.792

136

335

18

1.575

6

8100369 reserve bodemsanering

8.966

309

2.005

7.270

6

8100372 reserve herstruct.woongebieden SvZ&V

5.831

204

5.896

139

6

8100373 reserve herstruct.woongebieden Ons Doel

5.521

956

210

6.267

6

8100376 Reserve risico's projecten in uitvoering

3.208

368

0

3.576

6

8100377 reserve risico's bijzondere projecten

3.728

75

1.083

2.720

6

8100379 reserve Lammenschanspark

2.359

47

2.406

0

6

8101234 Reserve exploitatie Oppenheimstraat

200

103

29

274

6

8101303 Reserve stedelijke ontwikkeling

3.140

0

876

2.264

7

8100557 reserve combinatiefuncties

575

0

121

454

7

8100559 Reserve onderwijshuisvesting

1.937

0

0

1.937

8

8100059 Reserve publicaties Erfgoed Leiden e.o.

171

0

2

169

8

8100666 Bedrijfsreserve Museum De Lakenhal

546

0

199

347

8

8100671 reserve Archeologischpark Matilo

12

0

12

0

8

8100677 reserve exploitatie De Nobel

251

0

12

239

8

8101035 reserve Pieterskerk

4.915

172

290

4.797

8

8101272 reserve bedrijfsvoering ELO

184

396

0

580

9

8100784 reserve gemeentelijk deel GSB OGGZ

572

0

249

323

9

8100785 reserve soc.-maatsch. En cult. Voorz.

3.566

0

122

3.444

10

8100857 bedrijfsreserve dzb-Leiden wsw

6.501

699

1.577

5.623

10

8101090 Reserve zachte landing WSW

1.100

397

148

1.349

10

8101364 reserve frictiekosten ID/WIW DZB

816

0

132

684

10

8101511 Reserve Fonds Debt? to no Debt!

0

300

0

300

AD

8100907 reserve compensatie dividend Nuon

9

0

9

0

AD

8100910 reserve gsb-middelen ISV/EZ

5.663

0

1.610

4.053

AD

8101102 reserve bedrijfsvoering plankosten

1.084

2.054

972

2.166

AD

8101278 reserve zachte landing 3D's

5.521

7.996

1.889

11.628

AD

8101285 Reserve Informatisering

389

613

616

386

AD

8101304 Reserve afschrijvingen investeringen

2.936

41.896

0

17

44.815

AD

8100063 reserve flankerend beleid

2.902

75

279

2.698

AD

8100064 bedrijfsvoeringsreserve concern

1.609

3.331

1.775

3.165

AD

8101306 Reserve verv.inv. maatschappelijk nut

174

394

0

568

AD

8101363 Reserve budgetoverheveling

2.486

4.850

2.700

4.636

340.702

103.814

102.798

35

0

341.683

TOTAAL

364.630

112.751

119.813

35

16.219

373.752

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in 2016 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Voor een toelichting op de mutaties binnen de voorzieningen wordt verwezen naar paragraaf 6.7.

Prg

Boekwaarde 1-1-2016

Toevoeging

Aanwending

Vrijgevallen bedragen

Boekwaarde 31-12-2016

EGALISATIEVOORZIENINGEN

5

8105025 Voorziening waterkwaliteit

1.181

184

833

532

5

8105026 Voorziening groot onderhoud kunstwerken

758

1.935

1.025

1.668

5

8105027 Voorz.groot onderh.walm. en beschoeiing

2.530

626

988

1.000

1.168

5

8105028 Voorziening groot onderhoud wegen

4.162

2.717

3.690

3.189

5

8105029 Voorz. groot onderh.openbare verlichting

4

0

4

0

5

8105030 Voorziening groot onderhoud spelen

1.339

0

365

546

428

5

8105031 Voorziening groot onderh.straatmeubilair

62

0

19

43

5

8105162 Voorziening groot onderhoud gemalen

330

92

28

394

5

8105036 Voorziening groeiplaatsverbetering

650

0

308

342

6

8105009 voorziening onderh.gemeentelijk vg

14.540

2.957

2.420

15.077

8

8105007 voorziening groot onderhoud lakenhal

272

28

106

194

8

8105160 Voorziening groot onderhoud sportacc.

2.073

1.495

783

2.785

9

8105011 voorziening oggz/regionaal kompas

148

0

0

148

AD

8105012 Voorziening onderhoud gebouwen DZB

399

40

0

439

Totaal Egalisatievoorzieningen

28.448

10.074

10.569

1.546

26.408

VOORZIENING VAN DERDEN VERKREGEN MIDDELEN MET SPECIFIEKE BESTEMMING

1

8105159 Voorziening internationale samenwerking

184

0

0

184

5

8105003 voorziening boomregeling wijk

2.080

195

376

1.899

AD

8105163 Voorz. van derden verkregen middelen

322

0

123

199

Totaal voorziening van derden verkregen middelen met specifieke bestemming

2.586

195

499

0

2.282

VOORZIENINGEN TOEKOMSTIGE VERPLICHTINGEN

1

8105151 voorziening pensioenen wethouders

5.116

1.393

97

6.412

2

8105060 Voorziening veiligheidsbeleid

263

0

111

152

4

8105154 voorz. Afwikkeling voc-gelden

259

0

59

200

10

8105035 Voorz.trans.verg.DZB personeel

200

365

147

418

10

8105164 Voorz. huisvesting statushouders

0

1.578

0

1.578

AD

8105153 voorziening loga-gelden

234

20

21

233

Totaal voorzieningen toekomstige verplichtingen

6.072

3.356

435

0

8.992

VOORZIENINGEN TER DEKKING VAN RISICO'S

3

8105037 voorziening garantstelling BTF

0

267

0

267

Totaal voorzieningen ter dekking van risico's

0

267

0

0

267

VOORZIENINGEN BIJDRAGEN AAN TOEKOMSTIGE VERVANGINGSINVESTERINGEN

5

8105004 voorziening riolering toek.investeringen

6.983

1.042

3.047

4.979

Totaal voorzieningen bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen

6.983

1.042

3.047

0

4.979

TOTAAL

44.089

14.934

14.550

1.546

42.928

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar is als volgt (de stand van de leningenportefeuille is nader gespecificeerd in de paragraaf Financiering):

Boekwaarde 31-12-2015

Boekwaarde 31-12-2016

Onderhandse leningen

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

126.873

160.379

- binnenlandse bedrijven

3

3

- binnenl.pens./verz.inst.

23.750

22.500

150.626

182.882

Door derden belegde gelden

105

105

Waarborgsommen

192

168

Totaal

150.924

183.155

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar over het jaar 2016:

Saldo 31-12-2015

Vermeer - deringen

Aflossingen

Saldo 31-12-2016

Rentelast 2016

Onderhandse leningen

150.626

50.000

17.744

182.882

4.472

Door derden belegde gelden

105

0

0

105

Waarborgsommen

192

19

43

168

Totaal

150.924

50.019

17.787

183.155

4.472

Toelichting

In 2016 is een langlopende geldlening aangetrokken van € 50 miljoen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de financieringsparagraaf. Daar wordt ook inzicht gegeven in de rentelasten van de vaste schulden.