Ga naar boven

Vaste activa

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Boekwaarde 31-12-2015

Boekwaarde 31-12-2016

In erfpacht uitgegeven gronden

176.739

175.818

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

22.935

25.601

Overige investeringen met een economisch nut

322.517

342.906

Totaal investeringen economisch nut

522.191

544.325

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

72.979

98.960

Totaal

595.170

643.285

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarden van de investeringen met economisch nut weer waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:

Boekwaarde 31-12-2015

Investeringen

Des-investeringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Doorgevoerde waarde-vermindering

Boekwaarde 31-12-2016

Grond - ,weg - en waterbouwkundige werken

15.140

1.319

383

16.076

Vervoermiddelen

2.408

842

414

2.836

Machines, apparaten en installaties

3.672

1.250

212

4.710

Overige materiele vaste activa

1.715

318

0

54

1.979

Totaal investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

22.935

3.729

1.009

54

25.601

Onder grond-, weg- en waterbouwkundige werken is wateroverlast Oude Kooi opgenomen (€ 1,4 miljoen). Onder Machines/apparaten/installaties is vervanging wijkcontainers (€ 995.000) opgenomen. Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering. Conform artikel 63 lid 3 van het BBV moet melding worden gemaakt van investeringen waaraan rente wordt toegevoegd. Deze situatie doet zich niet voor.

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarden van de overige investeringen met economisch nut weer:

Boekwaarde 31-12-2015

Investeringen

Des-investeringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Doorgevoerde waarde-vermindering

Boekwaarde 31-12-2016

In erfpacht uitgegeven gronden

176.739

239

682

175.818

Gronden en terreinen (excl. in erfpacht uitgegeven)

45.970

4.782

2.514

30

304

47.904

Woonruimten

668

113

0

19

762

Bedrijfsgebouwen

248.827

26.780

158

10.095

109

265.245

Grond - ,weg - en waterbouwkundige werken

1.693

824

94

2.423

Vervoermiddelen

1.236

339

315

132

1.128

Machines, apparaten en installaties

10.762

3.204

408

1.627

208

11.723

Overige materiele vaste activa

13.361

2.127

24

1.504

238

13.722

Subtotaal overige investeringen met economisch nut

322.517

38.169

3.104

13.655

585

436

342.906

Totaal overige investeringen met economisch nut

499.256

38.169

3.343

13.655

1.267

436

518.724

De boekwaarde van de Niet in Exploitatie Genomen Bouwgronden (NIEGG's) werd tot en met 2015 gepresenteerd onder de voorraden. In verband met een wijziging van het BBV is de boekwaarde van de NIEGG's in 2016 onderdeel geworden van de boekwaarde van de overige investeringen met een economisch nut (gronden en terreinen). Deze mutatie is opgenomen in de kolom 'Investeringen'. (€ 4.733.000)

Onder Gronden en terreinen zijn de boekwaarden van de grond GEO-Groenoord+Hallenweg, bedrijventerrein Groenoord en Nieuweroord (totaal € 2 miljoen) in de exploitatie opgenomen. Deze zijn verantwoord in de kolom 'Doorgevoerde waardevermindering'. Ook is de grond Lammenschansweg 134-134a ingebracht in een grondexploitatie en in deze kolom opgenomen.

De grootste investeringen in 2016 binnen de categorie 'bedrijfsgebouwen' zijn de nieuwbouw van het Leo Kanner college (€ 2,3 miljoen), de nieuwbouw vier gymzalen Vennemeerstraat (€ 1,7 miljoen), nieuwbouw Driestar Vennemeerstraat (€ 2,4 mln), Bouw parkeergarage Lammermarkt (€ 8,5 miljoen) en de aankoop parkeergarage Kooiplein (€ 2,9 miljoen). Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de investering. Conform artikel 63 lid 3 van de BBV moet melding worden gemaakt van investeringen waaraan rente wordt toegevoegd. Deze situatie doet zich niet voor.

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop:

Boekwaarde 31-12-2015

Investeringen

Des-investeringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Doorgevoerde waarde-vermindering

Boekwaarde 31-12-2016

Grond - ,weg - en waterbouwkundige werken

68.800

38.098

0

2.420

10.772

93.706

Machines, apparaten en installaties

4.179

1.356

0

432

10

5.093

Overige materiele vaste activa

0

161

0

0

0

161

Totaal

72.979

39.615

0

2.852

10.782

0

98.960

Onder grond-, weg- en waterbouwkundige werken is de boekwaarde van infrastructurele werken opgenomen. De grootste investering die in 2016 is gedaan is Ontsluiting Bio Sciencepark (€ 15,5 miljoen) . Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan het betrokken actief.

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende 2016 is in onderstaand overzicht weergegeven:

Boekwaarde 31-12-2015

Toename

Aflossingen

Afschrijvingen

Doorgevoerde waarde-vermindering

Boekwaarde 31-12-2016

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

10.047

28

10.019

- overige verbonden partijen

20

20

Leningen aan:

- woningbouwcorporaties

1.659

195

1.464

- deelnemingen

75

1

0

76

Overige langlopende leningen

7.039

1.673

2.085

6.627

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

426

-426

0

Totaal

19.266

1.248

2.280

0

28

18.206

Deelnemingen

1-1-2016

31-12-2016

Afwaardering duurzame waarde-vermindering

Balanswaarde per 31-12-2016

B.V. Exploitatie en Beheer Stadsgehoorzaal/de Waag

18

18

18

DZB Partycatering BV Leiden

135

135

135

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

789

789

789

N.V. Alliander

8.175

8.175

8.175

Regionale ontwikkelingsmij. Zuidvleugel

905

905

28

877

Coöperatief Leids Startersfonds

25

25

25

Totaal deelnemingen

10 .047

10.047

28

10.019

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Voor de deelneming in het participatiefonds van Innovation Quarter (IQ) is in 2015 een verliesvoorziening gevormd van € 95.036. In 2016 is € 28.304 extra gedoteerd in deze verliesvoorziening. Uit de jaarcijfers van IQ blijkt dat in de aanloopfase alleen kosten worden gemaakt en dat op dit moment niet hard kan worden aangetoond wanneer het revolverend karakter van het fonds geëffectueerd gaat worden. De verliesvoorziening kan worden ingezet om eventuele tekorten in de aanloopfase van het fonds op te vangen.

Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen
De opgenomen kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen voor een bedrag van € 20.000 betreft een belang in Coöperatieve Zakelijke Post Nederland UA. Doel van deze deelname is kennisuitwisseling ter ondersteuning van de exploitatie van post activiteiten door de DZB.

Leningen aan woningbouwcorporaties
Een groot deel van de geldleningen is verstrekt aan woningbouwcorporaties en instellingen of bedrijven met een bepaald gemeentelijk belang. Het actief (door)verstrekken van leningen voor woningbouw is bij RB 04.0018 beëindigd. De nu nog lopende leningen zijn gemeentelijke voorschotten met looptijden van 50 tot 75 jaar uit de jaren 1948 tot 1969 en financiering van sociale woningen. Hierbij zijn leningen onder dezelfde condities doorverstrekt aan corporaties in de jaren 1982 tot en met 1992. Als gevolg van reguliere of vervroegde aflossing door de woningbouwcorporaties neemt de omvang van de opgenomen en doorverstrekte geldleningen af.

Lening aan deelnemingen

Dit betreft een lening verstrekt van € 75.000 aan het Coöperatief Leids Startersfonds. Deze coöperatie heeft als doel het bestrijden van winkelleegstand en het bevorderen van (jong) ondernemerschap.

Overige langlopende leningen
De mutaties in de overige langlopende leningen bestaan met name uit verstrekkingen van en aflossingen op relatief kleine leningen die lopen via de Stadsbank en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN).

Bijdragen aan activa in eigendom van derden
De boekwaarde van de bijdragen aan activa in eigendom van derden werden tot en met 2015 gepresenteerd onder de financiële vaste activa. in verband met een wijziging van het BBV wordt die boekwaarde met ingang van 1-1-2016 gepresenteerd onder de immateriële vaste activa. De negatieve toename is de overboeking van deze boekwaarde.