Ga naar boven

Balans per 31 december

ACTIVA (bedragen x € 1.000)

31-12-2015

31-12-2016

Vaste activa

Immateriële vaste activa

0

1.294

- Kosten van onderzoek en ontwikkeling

884

- Bijdragen aan activa in eigendom van derden

410

Materiële vaste activa

595.170

643.285

- Investeringen met economisch nut

499.256

518.724

- Inv. met econ.nut, waarvoor een heffing kan worden geheven

22.935

25.601

- Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut

72.979

98.960

Financiële vaste activa

19.266

18.206

Kapitaalverstrekkingen aan:

- Deelnemingen

10.047

10.019

- Overige verbonden partijen

20

20

Leningen aan:

- Woningbouwcorporaties

1.659

1.464

- Deelnemingen

75

76

- Overige langlopende leningen

7.039

6.627

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar

- Bijdragen aan activa in eigendom van derden

426

Totaal vaste activa

614.436

662.785

Vlottende activa

Voorraden

19.150

13.112

- Grond- en hulpstoffen

4.779

20

- Onderhanden werk inclusief bouwgronden in exploitatie

14.371

13.092

Uitzettingen met een rentetypische looptijd<1 jaar

61.156

58.703

- Vorderingen op openbare lichamen

29.030

28.872

- Rekening-courant verhoudingen met niet fin. Instellingen

131

388

- Overige vorderingen

31.995

29.443

Liquide middelen

17

1.398

- Kassaldi

17

14

- Banksaldi

1.384

Overlopende activa

1.262

5.288

Voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:

- het Rijk

417

- Overige Nederlandse overheidslichamen

114

3.968

- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

1.147

903

Totaal vlottende activa

81.584

78.501

TOTAAL ACTIVA

696.020

741.286

PASSIVA (bedragen x € 1.000)

31-12-2015

31-12-2016

Vaste passiva

Eigen vermogen

380.849

376.731

Reserves

- Algemene reserve

23.928

32.069

- Bestemmingsreserves

340.702

341.683

Resultaat

16.219

2.979

Voorzieningen

44.087

42.928

- Voorzieningen ter egalisering van kosten

28.446

26.408

- Voorzieningen gelden van derden, met gebonden bestemming

2.586

2.282

- Voorzieningen toekomstige verplichtingen

6.073

8.992

- Voorzieningen ter dekking van risico's

267

- Voorzieningen bijdr. toekomstige vervangingsinvesteringen

6.983

4.979

Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ één jaar

150.924

183.155

Onderhandse leningen van:

- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

126.873

160.379

- Binnenlandse bedrijven

3

3

- Binnenl.pens./verz.inst.

23.750

22.500

Door derden belegde gelden

105

105

Waarborgsommen

193

168

Totaal vaste passiva

575.860

602.814

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

100.717

121.008

- Kasgeldleningen

25.000

- Banksaldi

58.919

47.760

- Overige schulden

41.798

48.248

Overlopende passiva

19.444

17.464

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

7.762

8.261

Voorschotbederagen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:

- het Rijk

1.428

2.916

- Overige Nederlandse overheidslichamen

5.657

1.278

Overige vooruitontvangen bedragen

4.597

5.009

Totaal vlottende passiva

120.160

138.472

TOTAAL PASSIVA

696.020

741.286

Borg-en garantstellingen

74.424

69.241