Ga naar boven

Toelichting reserves programma 4

Naam

Reserve parkeren

Nummer/team

8100156

Grond, Vastgoed & Markt

Raadsbesluit

Programma

Programma 4 Bereikbaarheid

Doel

Egalisatie van de exploitatieresultaten parkeervoorzieningen over meerdere jaren.

Functie

Egalisatiefunctie

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

De vermeerderingen en verminderingen hangen samen met het resultaat op de prestatie parkeren die bij de jaarrekening ten gunste of ten laste van de reserve wordt gebracht. Bij de perspectiefnota 2010 - 2013 is besloten om jaarlijks een oplopend bedrag te storten in de reserve parkeren. Dit om de bijdrage van de parkeerreserve aan de algemene middelen in de jaren 2010 tot 2018 geleidelijk naar nul te brengen.

Stortingen in 2016:

- € 362.000 conform raadsbesluit RB15.0069/15.0068 aanpassing storting reserve parkeren

- € 1.916.624 conform raadsbesluit RB 15.0064 UB betalen parkeren schilwijken

- € 158.265 conform raadsbesluit RB 15.0064 einde blauwe zone budget Handhaving

- € 63.160 conform raadsbesluit RB 15.0064 einde blauwe zone budget SEI'

- € 1.300.953 compensatie herziening rente 2017

- € 1.509.511 resultaat jaarrekening

- € 102.068 dotatie conform geldend rentepercentage

- € 42.899 conform raadsbesluit RB10.0113 7100286 kapitaal lasten

- € 1.300.000 conform raadsbesluit RB09.0068; Bijdrage van exploitatie

- € 2.183.458 resultaat parkeerexploitatie

Besteding

Onttrekkingen in 2016:

- € 1.950.884 conform raadsbesluit RB 15.0064 UB betalen parkeren schilwijken

- € 55.000 conform raadsbesluit RB09.0013; Kapitaal lasten 7100148 Haagwegterrein

- € 180.000 conform raadsbesluit RB09.0013;Rente 7198818 grond Haagwegterrein

- € 443.000 conform raadsbesluit RB 11.0137/KB16 4.6 Stadsparkeerplan Leiden

- € 75.749 conform raadsbesluit RB10.0113 7100286 kapitaallasten

- € 88.450 conform raadsbesluit RB12.0007; 7100472 Haagwegterrein kapitaallasten

- € 113.264 conform raadsbesluit RB12.0047/13.0100 Garenmarkt kapitaallasten

- € 856.856 conform raadsbesluit RB12.0047/13.0100 Lammermarkt kapitaallasten

- € 2.819.337 resultaat parkeerexploitatie

- € 3.254.500 PB15/KB4.1 vrijval reserve economische investeringen

- € 24.225 conform raadsbesluit RB14.0096 Parkeergarage Hoogvliet

- € 159.000 conform raadsbesluit RB14.0096 digitalisatie parkeren controle en handhaving

- € 29.900 conform raadsbesluit RB14.0096 7100738 kapitaallasten Kooiplein

- € 177.790 conform raadsbesluit RB14.0096 beheer & onderhoud parkeergarage Kooiplein

Omvang per 31-12-2016

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Bestemmingsreserve Bereikbaarheidsprojecten

Nummer/team

8100160

Projectbureau

Raadsbesluit

11.0047

Programma

Programma 4 Bereikbaarheid
­

Doel

Het voorkomen van knelpunten bij de realisatie van belangrijke bereikbaarheidsprojecten.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

Nader te bepalen.

Voeding

Bestemmingsreserve “Opbrengst verkoop aandelen Nuon”.

Stortingen in 2016:

- € 250.219 conform raadsbesluit RB16.0078 Openbare ruimte project Binnenstad

- € 1.318.866 Dotatie conform geldend rentepercentage

- € 6.867.754 conform raadsbesluit RB13.0096 Ontsluiting BSP,deelproject 1(div.krediet)

- € 2.327.812 conform raadsbesluit RB14.0096 LAB 071

- € 167.161 conform raadsbesluit RB14.0096 beheerkosten LAB071

Besteding

Onttrekkingen kunnen plaatsvinden wanneer de raad daartoe besluit via het beschikbaar stellen van een krediet.
Op 9 juli 2013 heeft de raad bij de bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2012 een amendement aangenomen waarin € 1.983.500 van de bestemmingsreserve Bereikbaarheidsprojecten als dekking voor de kosten van het ongelijkvloers maken van de kruising Julius Ceasarbrug/Kanaalweg wordt geoormerkt.
Er zijn kredieten beschikbaar gesteld voor Kwaliteitsverbetering Breestraat (€ 1.175.000), voorbereiding HOV-NET Zuid-Holland (€ 750.000) en begeleiding van het traject voor de aanleg van de Rijnlandroute (€ 400.000) welke (deels) gedekt zijn door deze reserve.

Onttrekkingen in 2016:

- € 3.983.000 conform raadsbesluit RB15.0069/15.0068 versterking concernreserve

- € 84.171 PB 16 7100896 programma sturing IP infrastructuur

- € 77.060 conform raadsbesluit RB16.0066 Spoor Leiden CS-Utrecht CS 7100943

- € 588.000 conform raadsbesluit RB16.0050 Leidse Ring-Noord fase 3

- € 357.811 conform raadsbesluit RB 16.0121 Saneren/vervangen bewegwijzering 7100945

- € 100.000 conform raadsbesluit RB16.0118 Kop.regio.verk.centrale7101121

- € 39.087 conform raadsbesluit RB16.0066 7100490 Onderzoek rijnland route

- € 11.798.916 storting in reserve afschrijving investeringen

- € 465.392 conform raadsbesluit RB16.0078 Openbare ruimte project Binnenstad

- € 82.176 conform raadsbesluit RB12.0092 7100490 Rijnlandroute

- € 126.200 conform raadsbesluit RB14.0096 Taakstelling OV

- € 335.203 conform raadsbesluit RB14.0096 uitwerking LAB071

- € 60.008 conform raadsbesluit RB15.0069 7100786 busterminam Terweelocatie

Omvang per 31-12-2016

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Bestemmingsreserve fietsenstalling station

Nummer/team

8100161

Grond, Vastgoed & Markt

Raadsbesluit

11.0047

Programma

Programma 4 Bereikbaarheid
­

Doel

Het realiseren van een structurele oplossing voor het fietsparkeren in het stationsgebied.

Functie

Financieringsfunctie

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

-

Voeding

Uit de bestemmingsreserve "Opbrengst verkoop aandelen Nuon" is bij B&W voorstel 11.0205 d.d. 30 juni 2011 gestort € 4,0 mln in het kader van de bestemming restant aandelen Nuon. In de reserve fietsenstalling wordt in 2015 een bedrag ad. € 2.564.000 gestort uit de Vereveningsreserve Grondexploitaties. Dit betreffen bij het PRIL 2010 (RV 10.0114) gestorte gelden in de laatst genoemde reserve als gemeentelijke bijdrage voor een fietsenstalling aan de voorzijde van het station.

In RV 13.0114 "Uitvoeringsbesluit Rijnsburgerblok" is besloten uitgaande van het scenario "realistisch" uit de businesscase fietsparkeren Rijnsburgerblok het, vanaf 2020, te verwachten jaarlijkse exploitatieresultaat van circa €58.000,- (excl.BTW) te storten in de reserve fietsenstalling station. In de nota vermogensbeheer (RB 05.0052) is afgesproken dat alle reserves en voorzieningen uit het vermogensbeheer rentedragend zullen worden.

Stortingen in 2016:

- € 234.866 Dotatie conform geldend rentepercentage

- € 304.500 Bijdrage NS tbv fietsenstalling 2e bestuursrapportage 16

- € 95.000 Toezicht fietsenstalling CS

Besteding

Onttrekkingen kunnen plaatsvinden wanneer de raad daartoe besluit via het beschikbaar stellen van een krediet.

Bij RV 13.0114 "uitvoeringsbesluit Rijnsburgerblok" is besloten de kapitaallasten van de stichtingskosten en de inrichtingskosten te dekken via jaarlijkse onttrekking uit deze reserve.

In RV 13.0114 "Uitvoeringsbesluit Rijnsburgerblok" is besloten de verwachte negatieve exploitatieresultaten van het realistische scenario in de aanloopjaren 2017, 2018 en 2019 te verrekenen met de reserve “fietsenstalling station”.

Onttrekkingen in 2016:

- € 316.112 conform raadsbesluit RB13.0114 7100682 bouwrijp kosten Rijnsburgerblok

- € 90.060 conform raadsbesluit RB15.0069 7100790 fietsenstalling Leiden-Centraal

Omvang per 31-12-2016

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Reserve Ontsluiting Bio Science Park

Nummer/team

8100976

Projectbureau

Raadsbesluit

Bestemming resultaat jaarrekening 2011 (RB12.0059)

Programma

Programma 4 Bereikbaarheid
­

Doel

Ontsluiting Bio Science Park

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2012

Datum opheffing

-

Voeding

Voor het project Ontsluiting Bio Science Park is in 2009 een subsidiebeschikking ontvangen van het ministerie van Economische Zaken voor een bedrag van € 10.000.000. In 2011 heeft het ministerie een voorstel gedaan om de subsidie om te zetten in een decentralisatie-uitkering. Hiermee heeft B&W ingestemd. In de septembercirculaire 2011 is opgenomen dat de gemeente in 2012 € 8.000.000 en in 2015 € 2.000.000 ontvangt via de decentralisatie-uitkering SR Bio Science Park Leiden.

Geen stortingen in 2016:

Besteding

Onttrekkingen in 2016:

- € 6.867.754 conform raadsbesluit RB16.0066; Storting in reserve bereikbaarheid projecten

Omvang per 31-12-2016

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden