Ga naar boven

Toelichting reserves programma 3

Naam

Reserve Cofinancieringsfonds Kennisstad

Nummer/team

8101284

Concernstaf / Strategie, Middelen en Concern

Raadsbesluit

14.0096

Programma

Programma 3 Economie

Doel

Het doel van het Cofinancieringsfonds is om initiatieven op gebied van kennis in de stad mede te financieren.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

Vanaf 2014.

Datum opheffing

Vooralsnog per 2018.

Voeding

De reserve wordt gevoed uit de beschikbare middelen van het Cofinancieringsfonds.
Geen stortingen in 2016.

Besteding

College is bevoegd orgaan. Bestedingen vinden plaats na collegebesluit. Het college toetst aanvragen aan het door de raad vastgestelde kader voor cofinanciering.
Onttrekkingen in 2016:

€ 50.000 conform raadsbesluit RB14.0096 7100741 initiatieven kennis

Omvang per 31-12-2016

Maximale omvang

geen

Minimale omvang

geen

Bijzonderheden

Aanwending van de reserve Cofinancieringsfonds Kennisstad kan, zonder voorafgaand raadsbesluit, door het College van B&W plaatsvinden.

Naam

Reserve Programma Binnenstad

Nummer/team

8101286

Projectbureau

Raadsbesluit

14.0096

Programma

Programma 3 Economie

Doel

Het doel van Programma Binnenstad is een steeds beter functionerende economie in de binnenstad waarbij in de

uitvoering de bezoeker centraal staat.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2014

Datum opheffing

2019

Voeding

De reserve wordt gevoed uit de beschikbare middelen van de jaarlijkse budgetten Uitvoeringprogramma Binnenstad, effectuering Handboek openbare ruimte en de jaarlijkse bijdrage vanuit de collegeonderhandelingen 2014.

Stortingen in 2016:

- € 250.219 (negatief) conform raadsbesluit RB16.0078 Openbare ruimte project Binnenstad

- € 641.441 Bestuursrapportage 14, Voeding reserve Binnenstad

Besteding

De in de reserve aanwezige middelen zullen worden besteed aan incidentele acties binnen het programma Binnenstad.

Onttrekkingen in 2016:

- € 50.000 2e bestuursrapportage 15, Modellenboek Gevelreclame

- € 168.000 conform raadsbesluit RB16.0019 dotatie aan reserve bedrijfsvoering plankosten

- € 815.320 bestuursrapportage 14/15, 7100740 programma Binnenstad

Omvang per 31-12-2016

Maximale omvang

geen

Minimale omvang

geen

Bijzonderheden

Naam

Reserve economische impulsen en kennisstad

Nummer/team

8101305

Economie, Cultuur, Wonen en Duurzaamheid

Raadsbesluit

14.0096

Programma

Programma 3 Economie

Doel

Geven van financiële impulsen t.b.v. economische ontwikkelingen en initiatieven in de stad.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2014

Datum opheffing

-

Voeding

Verdeling Nuonmiddelen conform beleidsakkoord. 1e actualisatie Programmabegroting 2015-2018 vanuit algemene middelen in de jaren 2015-2019.

Stortingen in 2016:

- € 400.000 conform raadsbesluit RB16.0084 Subsidie Regionaal Medicine Platform

- € 1.337.500 PB15/KB4.1 vrijval Reserve economische investering

- € 250.000 conform raadsbesluit RB 15.0068 K3.1. storting naar VZ POC

Besteding

Financiële impulsen t.b.v. economische ontwikkelingen en initiatieven in de stad, zoals Uitvoering Economische agenda 071, impuls kennisintensieve bedrijvigheid en impuls programma Binnenstad.

Onttrekkingen in 2016:

- € 1.500.000 conform raadsbesluit RB 15.0115 subsidie LCIE (center)

- € 267.000 conform raadsbesluit RB 15.0068 K3.1. storting naar VZ POC

Omvang per 31-12-2016

Maximale omvang

geen

Minimale omvang

geen

Bijzonderheden