Ga naar boven

Toelichting reserves algemene dekkingsmiddelen

Algemene reserve

Naam

Concernreserve

Nummer/team

8100908

Concernstaf

Raadsbesluit

05.0055

Programma

Programma Algemene Dekkingsmiddelen

Doel

De concernreserve dient als buffer voor de afdekking van niet-kwalificeerbare risico’s en de egalisatie van exploitatieresultaten. De minimale omvang van de concernreserve is vastgesteld op € 10 miljoen.

Functie

Bufferfunctie

Datum realisatie

n.v.t.

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Rekeningsresultaten worden toegevoegd aan de Concernreserve. Verder wordt de Concernreserve gebruikt voor het sluitend maken van het meerjarenbeeld bij de Begroting of Perspectiefnota waarbij toevoegingen kunnen voorkomen.

Stortingen in 2016:

- € 100.000 Programmabegroting 2016, DZB reintegratie

- € 4.156.899 Resultaat bestuursrapportage/kadernota

- € 4.490.668 Sluitboeking meerjarenbeeld

- € 9.300 conform raadsbesluit RB12.0098; Bijdrage van reserve dividend nuon

- € 179.760 PB15/KA11.08 Versterkenen Concernreserve

Besteding

De concernreserve is in principe vrij besteedbaar met inachtneming van het weerstandsvermogen van € 10 miljoen; dit is een harde ondergrens. Jaarlijks wordt met het bestemmingsvoorstel het meerdere aangewend.

Verder wordt de Concernreserve gebruikt voor het sluitend maken van het meerjarenbeeld bij de Begroting of Perspectiefnota waarbij onttrekkingen kunnen voorkomen.

Onttrekkingen in 2016:

- € 10.000 Programmabegroting 2016 K A3 Ondersteuning Amateurkunst

- € 5.000 Programmabegroting 2016 K A4 fasering bezuiniging Ars Aemula

- € 404.800 Begroting 2016 aframen taakstelling handhaving 2016

- € 495.000 conform raadsbesluit RB16.0036 act. en programma sturing

- € 6.422.330 conform raadsbesluit RB16.0065 Bestemmingsvoorstel jaarrekening reserve 2015

- € 4.446.549 Resultaat bestuursrapportage/kadernota

- € 5.056.377 Sluitboeking meerjarenbeeld

- € 175.000 Programmabegroting 2015,Vrouwenopvang en Huiselijk geweld

Omvang per 31-12-2016

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

€ 10 miljoen

Bijzonderheden

Bestemmingsreserves

Naam

Reserve Compensatie dividend Nuon

Nummer/team

8100907

Concernstaf

Raadsbesluit

09.0111

Programma

Programma Algemene Dekkingsmiddelen

Doel

Het reserveren van een deel van de verkoopopbrengst aandelen Nuon Energy voor compensatie van het wegvallende dividend in de begroting. In het geval de reserve wordt aangesproken voor andere doeleinden moet het renteverlies gecompenseerd worden.

Functie

Inkomensfunctie

Datum realisatie

2009

Datum opheffing

-

Voeding

Deel van de verkoopopbrengst aandelen Nuon.

Geen stortingen in 2016

Besteding

Onttrekkingen in 2016:

- € 9.300 conform 1e bestuursrapportage 2016

Omvang per 31-12-2016

Maximale omvang

€ 117.500.000

Minimale omvang

€ 0

Bijzonderheden

Naam

Reserve GSB-middelen ISV en EZ

Nummer/team

8100910

Concernstaf

Raadsbesluit

10.0056

Programma

Programma Algemene Dekkingsmiddelen

Doel

Middelen om projecten te dekken voor de realisatie van prestatieafspraken in het kader van GSB met het Rijk.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2010

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Resterende middelen van de GSB-periode 2005-2009 als gevolg van de afrekening ISV I, ISV II en de BDU EZ met het Rijk.

Geen stortingen in 2016.

Besteding

Onttrekking in 2016:

- € 15.751 2e Bestuursrapportage 15, contr.Platform 31

- € 1.275.665 storting in reserve afschrijving investeringen

- € 69.776 conform raadsbesluit RB09.0119; 7100595 Groene recreatieve ondersteuning

- € 30.475 conform raadsbesluit RB16.0065 Bestemmingsvoorstel jaarrekening reserve 2015

- € 126.051 storting in reserve afschrijving investeringen

- € 55.435 12.0045/15.0107 7100459 Wonen boven winkels

- € 37.018 conform raadsbesluit RB14.0001 7100666 gebiedsvisies

Omvang per 31-12-2016

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Reserve Bedrijfsvoering plankosten

Nummer/team

8101102

Concernstaf

Raadsbesluit

12.0153

Programma

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Doel

De primaire functie van deze reserve is de dekking van de plankosten van projecten in de definitiefase.
De secundaire functie van deze reserve is het oplossen van knelpunten met betrekking tot de nieuwe plankostensystematiek.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2013

Datum opheffing

Vooralsnog niet ter sprake.

Voeding

De reserve wordt jaarlijks (structureel) gevoed door de budgettaire verschuiving die teweeg wordt gebracht als gevolg van de invoering van de Nota Plankosten Leiden.
Daarnaast kunnen plankosten in de definitiefase bij het nemen van een kaderbesluit eventueel terugvloeien naar de reserve (rekening houden met BBV voor het activeren van plankosten).

Stortingen in 2016:

- € 38.811 conform raadsbesluit RB 16.xxxx Saneren/vervangen bewegwijzering 7100945

- € 168.000 conform raadsbesluit RB16.0019 dotatie aan reserve Bedrijge plankosten

- € 150.000 conform raadsbesluit RB16.0102 UB Morspark

- € 1.176.117 conform raadsbesluit RB12.0153 Nota Plankosten Leiden

- € 521.482 WB 2015, egalisatie plankosten

Besteding

College is bevoegd orgaan. Bestedingen vinden plaats na collegebesluit.

Onttrekkingen in 2016:

- € 971.702 conform raadsbesluit RB13.0063 7100523 definitieve fase plankosten

Omvang per 31-12-2016

Maximale omvang

Een optelsom van de storting in deze reserve van de afgelopen twee jaar.

Minimale omvang

geen.

Bijzonderheden

Aanwending van de reserve bedrijfsvoering plankosten kan, zonder voorafgaand raadsbesluit, door het College van B&W plaatsvinden. Verantwoording vindt plaats bij de bestuursrapportage(s) en de jaarrekening. Indien het saldo van de reserve bedrijfsvoering in enig jaar boven het maximum komt, wordt het meerdere bij de jaarrekening toegevoegd aan de concernreserve.

Naam

Reserve Zachte landing 3D's

Nummer/team

8101278

Concernstaf

Raadsbesluit

14.0061

Programma

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Doel

Conform de bestuurlijke afspraken rondom een zorgzame stad (zie beleidsakkoord 2014-2018) worden extra middelen beschikbaar gesteld voor de "zachte landing" van de decentralisaties

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

2014

Datum opheffing

2019

Voeding

De initiële storting maakt onderdeel uit van het vrij besteedbare deel van de concernreserve. Indien er sprake is van een onderbesteding van het beschikbare budget ter uitvoering van de nieuwe taken vanuit de drie decentralisaties zullen jaarlijks bij resultaatbestemming of tussentijds bij de bestuursrapportage voorstellen worden gedaan om de onderbesteding te doteren aan de reserves zachte landing 3 D's.

Stortingen in 2016:

- € 1.250.000 Programmabegroting 15/C7.2 overgangsperiode Jeugdzorg

- € 810.000 Programmabegroting 15/C9.1 Zachte landing AWBZ naar WMO

- € 550.000 Zachte landing Hulp bij Huishouden

- € 4.839.499 Beschermd wonen

- € 546.204 voordeel vrouwenopvang

Besteding

Reserve is beschikbaar voor zowel transitiekosten als overige uitgaven aan de (nieuwe) beleidstaken vanuit de drie decentralisaties (Jeugzorg, uitbreiding WMO en Participatiewet).

Onttrekkingen in 2016:

- € 190.000 Programmabegroting 2015/2016,compenseren RAS

- € 1.358.522 conform raadsbesluit RB15.0069/RB15.0068 Zorgtransformatie

- € 20.000 2e bestuursrapportage 15, WMO Huish.h/v.Rijngelden (3D)

- € 320.000 aanpak huiselijk geweld

Omvang per 31-12-2016

Maximale omvang

n.v.t

Minimale omvang

n.v.t

Bijzonderheden

De reserve dient niet voor het dekken van de overschrijdingen op het I-deel van het Participatiebudget. Dit is immers geen nieuwe taak en de risico's hieromtrent zijn al meegenomen in het weerstandsvermogen.
Bij de 2e bestuursrapportage 2015 was door de raad besloten om de onderschrijding van €1 miljoen op het transformatiebudget over te hevelen naar 2016. In de raadsvergadering van december 2015 is vervolgens besloten om de onderschrijding van € 1 miljoen toe te voegen aan het risicodeel van de reserve. Bij de 1e bestuursrapportage 2016 zal de budgetoverheveling worden teruggedraaid.

Naam

Reserve informatisering (tot 31-12-2015 Zaakgewijs werken)

Nummer/team

8101285

Concernstaf

Raadsbesluit

14.0067

Programma

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Doel

Het doel van de te vormen reserve en krediet Zaakgewijs werken is om de beschikbare middelen voor het project Zaakgewijs werken meerjarig te kunnen bewaken en overzicht te houden. De reserve dient ter dekking van investeringen in de organisatie die nodig zijn om tot een goed functionerend zaaksysteem te komen. Dit zijn bijvoorbeeldprocesaanpassingen en aanpassingen van de software . De reserve dient niet ter dekking van de kapitaallasten van bedrijfsmiddelen.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

Vanaf 2014.

Datum opheffing

Vooralsnog per 2017.

Voeding

De reserve wordt gevoed uit de beschikbare middelen door verheveling van de onderuitputting kapitaallasten in

bedrijfsvoeringsmiddelen 2013.

Stortingen in 2016:

- € 613.096 conform raadsbesluit RB14.0061 Bv.99 Dekking Zaakgewijs werken

Besteding

De reserve wordt ingezet ter dekking van de kosten voor het project zaakgewijs werken.

Onttrekkingen in 2016:

- € 150.000 storting in res.afschr.investeringen

- € 253.968 conform raadsbesluit RB14.0061 Bv.99 Dekking Zaakgewijs werken

- € 211.555 conform raadsbesluit RB16.0065 Bestemmingsvoorstel jaarrekening reserve 2015

Omvang per 31-12-2016

Maximale omvang

geen

Minimale omvang

geen

Bijzonderheden

Naam

Reserve afschrijvingen investeringen (tot 31-12-2015 Kapitaallasten economische investeringen)

Nummer/team

8101304

Concernstaf

Raadsbesluit

14.0067

Programma

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Doel

Ter dekking van jaarlijkse kapitaallasten van nader aan te wijzen economische investeringen.

Functie

Financieringsfunctie

Datum realisatie

Vanaf 2014.

Datum opheffing

-

Voeding

Incidentele middelen ter dekking van kapitaallasten van investeringen met een economisch nut waarover de raad heeft besloten.

Stortingen in 2016:

- € 150.000 conform raadsbesluit RB15.0069 digitalisering 7100795/7100897

- € 150.922 conform raadsbesluit RB 15.0050 verbouwing 8 routes 7100882

- € 1.160.000 conform raadsbesluit RB 15.0046 herontwikkeling Zeeheldenbuurt 7100873

- € 856.986 conform raadsbesluit RB15.0059 7100800 Herinrichting Surinamestraat

- € 850.278 conform raadsbesluit RB15.0059 7100783 afrekening werkzaamheden Nieuw Leyden

- € 100.000 conform raadsbesluit RB15.0016 7100753/7100799Lammermarkt Valkbrug

- € 191.000 conform raadsbesluit RB16.0121 voetganger wegbewijzering7100904

- € 5.914.000 conform raadsbesluit RB 16.0121 OR Lammermarkt-N.B. div.nrs

- € 311.189 conform raadsbesluit RB 16.0121 Saneren/vervangen bewegwijzering. 7100945

- € 750.000 conform raadsbesluit RB 16.0121 Verkeersmonitor systeem 7100991

- € 100.000 conform raadsbesluit RB16.0121xGecoörd.regel./netw.man.710112

- € 300.000 conform raadsbesluit RB16.0121 Kop.regionale verkeer centrales7101121

- € 319.000 Saneren/vervangen bewegwijzering

- € 280.000 2e bestuursrapportage 2016 7100487og cont

- € 185.089 Begraafplaats Groenesteeg

- € 126.051 Lammenschansdriehoek

- € 100.000 Zonnepanelen

- € 125.000 Inzamelmiddelen

- € 200.000 Openbare ruimte Maresingel

- € 18.729 Dotatie conform geldend rentepercentage

- € 1.820.216 conform raadsbesluit RB13.0005 7100337 verbetering OR L-N ISV3

- € 7.932.572 Div. Raadsbesluiten, div.7-nrs.Singelpark

- € 1.134.531 conform raadsbesluit RB10.0083; 7100078 Hallenweg

- € 2.967.324 conform raadsbesluit RB10.0003/11.0091; 7100154 Kooiplein

- € 301.386 conform raadsbesluit RB13.0006 7100517 7100589 Breestraat

- € 3.824.199 conform raadsbesluit RB13.0062 aansluiting .Kooiln/WdZ 7100538

- € 6.867.755 conform raadsbesluit RB13.0096 Ontsluitnig BSP,deelpr.1(div.krediet)

- € 91.603 conform raadsbesluit RB13.0127 herinrcihting Kaarsem.plein 7100080

- € 3.378.972 conform raadsbesluit RB14.0096 Spodo 7100053/7100885

- € 246.511 conform raadsbesluit RB14.0081,Laadpalen electrisch vervoer.7100761

- € 570.000 conform raadsbesluit RB 15.00014 7100784 Leeuwenhoekpark

- € 325.000 programmabegroting 2016, Morspark 7100867

- € 150.000 conform raadsbesluit RB15.0069 7100790 fietsenstalling Leiden-Centraal

- € 98.296 Maansteenpad 2

Besteding

Dekking kapitaallasten van investeringen met een economisch nut.

Onttrekkingen in 2016 :

- € 6.435 conform raadsbesluit RB15.0069 7100785 herbouw Biento

- € 10.767 conform raadsbesluit RB15.0018/2e rap; 7100338 Jong.voorz.Ste

Omvang per 31-12-2016

Maximale omvang

geen

Minimale omvang

geen

Bijzonderheden

Naam

Reserve flankerend beleid

Nummer/team

8100063

Concernstaf / Strategie, Middelen en Control

Raadsbesluit

95.0168 / 04.0051

Programma

Programma 1 Bestuur en dienstverlening

Doel

De middelen in deze reserve zijn bestemd voor het flankerend beleid bij de taken- en efficiencydiscussie; organisatie en bijkomende kosten voor maatregelen ter realisering van de aanpassing van de personeelsomvang.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

-

Datum opheffing

-

Voeding

Het totaal beschikbare bedrag voor het flankerend beleid taken en efficiency is indertijd geraamd op € 7,9 miljoen. Dat bedrag is in fasen ook in deze reserve gestort.
In het kader van ‘Ruimte voor Nieuw Beleid’ is in 2007 een bedrag gereserveerd van € 5 miljoen, dat ook bij deze reserve is gevoegd. Voor Anders Werken is een bedrag van € 1.068.000 gereserveerd en gestort in deze reserve.

Stortingen in 2016:

- € 75.000 Reservering wachtgeldverplichting

Besteding

Onttrekkingen in 2016:

- € 279.388 programmabegroting 15/KB11.08 personeelsomvang (besparing)

Omvang per 31-12-2016

Maximale omvang

n.v.t.

Minimale omvang

n.v.t.

Bijzonderheden

Naam

Bedrijfsvoeringreserve concern

Nummer/team

8100064

Concernstaf / Strategie, Middelen en Control

Raadsbesluit

08.0051

Programma

Programma 1 Bestuur en dienstverlening

Doel

De doelstelling van de bedrijfsreserve is de egalisatie van resultaten op de bedrijfsvoering ten opzichte van de begroting over meerdere jaren en om incidentele knelpunten in de bedrijfsvoering op te lossen. Met dit instrument wordt beoogd de integrale managementverantwoordelijkheid te concretiseren en de budgetdiscipline te vergroten. Zie ook RB 12.0011.

Functie

Egalisatiefunctie

Datum realisatie

2008

Datum opheffing

n.v.t.

Voeding

Stortingen in 2016:

- € 722.310 conform raadsbesluit RB16.0065 Bestemmingsvoorstel jaarrekening reserve 2015

- € 2.608.363 resultaat jaarrekening

Besteding

Onttrekkingen in 2016:

- € 90.418 conform raadsbesluit RB15.0069 Taakstellingen GR's
- € 313.096 conform raadsbesluit RB15.0069 digitalisering 7100795/7100897

- € 228.000 conform raadsbesluit RB15.0069 ICT SPT 71

- € 39.987 RB16.0065 Best.voorstel jaarrekening reserve 2015

- € 236.314 fiscaal in control onderzoek 2e bestuursrapportage 16

- € 175.000 advisering ruimtelijke ontwikkeling 2e bestuursrapportage 16

- € 32.553 formatie bureausecretaris 2e bestuursrapportage 16

- € 30.000 processen SO/PHV 2e bestuursrapportage 16

- € 630.000 conform raadsbesluit RB14.0061 Bv.99 Dekking Zaakgewijs werken

Omvang per 31-12-2016

Maximale omvang

3,5% van de personele lasten van de ambtelijke organisatie

Minimale omvang

1,0% van de personele lasten van de ambtelijke organisatie

Bijzonderheden

Naam

Reserve Vervangingsinvesteringen maatschappelijk nut

Nummer/team

8101306

Concernstaf

Raadsbesluit

14.0067

Programma

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Doel

Dekking van vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.

Functie

Bestedingsfunctie

Datum realisatie

Vanaf 2014.

Datum opheffing

-

Voeding

Aanvullend voordeel balansverkorting ten opzichte van de kaderbrief dat in de meerjarenbegroting ontstaat door balansverkorting.

Stortingen in 2016:

- € 394.173 conform raadsbesluit RB14.0096 Balansverkorting

Besteding

Dekking van (vervangings)investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut vanaf 2018.

Geen onttrekkingen in 2016.

Omvang per 31-12-2016

Maximale omvang

geen

Minimale omvang

geen

Bijzonderheden

Naam

Reserve budgetoverheveling

Nummer/team

8101363

Concernstaf

Raadsbesluit

15.0098

Programma

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Doel

Faciliteren budgetoverheveling

Functie

Egalisatiefunctie

Datum realisatie

2015

Datum opheffing

-

Voeding

Incidentele middelen die niet zijn uitgegeven maar nodig zijn om de afgesproken prestatie in het volgend begrotingsjaar te realiseren.

Stortingen in 2016:

- € 299.082 1e Actualisatie begroting 2016

- € 627.324 2de Bestuursrapportage 2016

- € 3.923.504 Decemberwijziging 2016

Besteding

Prestaties waarvoor vanuit vorig begrotingsjaar incidenteel budget is overgeheveld.

Onttrekkingen in 2016:
- € 1.793.721 2de Bestuursrapportage 2015

- € 200.000 Decemberwijziging 2015

- € 706.739 Decemberwijziging 2016

Omvang per 31-12-2016

Maximale omvang

geen

Minimale omvang

geen

Bijzonderheden